Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νομοσχέδιο σχετικά με την προώθηση της ανακύκλωσης

Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νομοσχέδιο σχετικά με την προώθηση της ανακύκλωσης

Tις θέσεις του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την προώθηση τηα ανακύκλωσης με εσωματωση και τροποποίηση οδηγιών της ΕΕ κατέθεσε ο ΣΕΤΕ.

Ο τίτλος του Σχεδίου Νόμου είναι «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)».

Οι θέσεις του ΣΕΤΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή ειδικότερου σχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων στην Ελλάδα είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Η χώρα μας βρίσκεται στη τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ, μπροστά μόνον από την Μάλτα και την Κύπρο, με το 80,1% των αποβλήτων καταλήγουν σε εδαφική διάθεση, ενώ την ίδια στιγμή το πρόγραμμα ανακύκλωσης παρουσιάζει προβλήματα και το πρόγραμμα βιοαπόβλητων βρίσκεται σε θεωρητικό και πιλοτικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές. Τα παραπάνω βάζουν σε κίνδυνο τη χώρα, καθώς δε μπορεί να επιτύχει τους Κοινοτικούς στόχους με τα περιβαλλοντικά πρόστιμα να έπονται, ενώ το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί θέμα ποιότητας ζωής. 

Ειδικά για τον τουριστικό τομέα, η μετάβαση σε πιο «καθαρές» λύσεις είναι κεντρικό ζητούμενο και ο κλάδος είναι έτοιμος και μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στη λύση του προβλήματος στο μερίδιο που του αναλογεί. Ειδικά στην μετά – COVID εποχή το κριτήριο της αειφορίας θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή των προορισμό των ταξιδιωτών. 

Κοινός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου θα μπορούν να αναπτύσσονται βιώσιμα, να εξελίσσονται δυναμικά μαζί με την κοινωνία, να καινοτομούν, να προσφέρουν και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. 

Με βάση, λοιπόν, τα ελληνικά δεδομένα το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αποβλήτων. 

Ανάμεσα στα θετικά σημεία κρίνονται:

 • Ο συνολικός στόχος για την αύξηση της ανακύκλωσης
 • Το «πληρώνω όσο πετάω» που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο και αντικίνητρο εφόσον οργανωθεί και εφαρμοστεί στοχεύοντας στη μείωση των αποβλήτων
 • Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων με καλύτερους δυνατούς τρόπους – φιλικότερους προς το περιβάλλον (βιοαέριο, compost κλπ)
 • Τα κίνητρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και η μείωση ΦΠΑ στις δωρεές 
 • Η πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων  

Ωστόσο, υπάρχουν και σημεία προς πρόβλεψη ή/και άμεση επίλυση:  

 • Πρέπει να καταγραφούν και οι τρόποι/μέσα που θα επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι και με πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.  
 • Οι διαθέσιμες δημόσιες υποδομές και η συνεργασία των ΟΤΑ ειδικά ως προς τη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων είναι αλληλένδετη για την επιτυχία της όποιας ενέργειας.
 • Το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» - που εφόσον λειτουργήσει σωστά μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα αλλά και μείωση κόστους λειτουργία στις επιχειρήσεις - πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς δεύτερες σκέψεις δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής του.
 • Το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης απαιτεί περαιτέρω συζήτηση.
 • Επιτάχυνση κατασκευής των πράσινων σημείων.
 • Όλες οι σχετικές ρυθμίσεις να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς ώστε να προβλεφθούν οι αλλαγές σε μελλοντικές επενδύσεις. 

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου - που θα πρέπει να κωδικοποιηθεί - μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να υπάρξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και στη χώρα μας, απαιτείται όμως η δημιουργία ενός οδικού χάρτη εφαρμογής του, δείκτες παρακολούθησης και αρκετή δουλειά από όλους. 

Ακολουθούν συγκεκριμένα σχόλια επί της διαβούλευσης:  

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4042/2012

(παρ. 1 άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 2018/851)

Το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως πρέπει να γίνουν πολλά και σταθερά βήματα προκειμένου να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί στόχοι. Η εφαρμογή του πλαισίου θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα χωρίς καθυστερήσεις ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με τον οδικό χάρτη εφαρμογής της νομοθεσίας παράλληλα με τον οδικό χάρτη της κυκλικής οικονομίας. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, συστηματικές αναφορές θα πρέπει να δημοσιεύονται, ώστε να φαίνεται η πρόοδος που γίνεται ανά περιοχή, αλλά και σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στο σχέδιο νόμου

Τέλος, απαιτούνται αντικειμενικοί δείκτες παρακολούθησης και διαχειριστικοί κανόνες που να ενθαρρύνουν την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση τω στερεών αποβλήτων. Κοινός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου θα μπορούν να αναπτύσσονται βιώσιμα, να εξελίσσονται δυναμικά μαζί με την κοινωνία, να καινοτομούν, να προσφέρουν και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Σε αυτό ο τουριστικός κλάδος θέλει και επιδιώκει να είναι πρωτοπόρος και επιζητά κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα.

Για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, είναι βασικό η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς υλικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό και εκτός από τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, προτείνεται η παροχή κινήτρων (φορολογικών/ φοροελαφρύνσεων, πολεοδομικών/ αυξημένων Σ.Δ., πριμοδότηση σε κατηγορίες αστεριών) για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν/ επιλέγουν τέτοια υλικά/ πρώτες ύλες, πχ ως δάπεδο, οδόστρωμα (για μεγάλες αναπτύξεις), μόνωση, κλπ., ακόμα και ως κινητό εξοπλισμό, π.χ. έπιπλα.

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4042/2012

(παρ. 2 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Διεθνώς, προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων αλλά και ευρύτερων προορισμών επί τέτοιου είδους εδαφών προς αποκατάσταση/ εξυγίανση (brownfielddevelopments). Σε αυτή τη φάση δεν είναι προτεραιότητα αλλά θα ήταν ενδιαφέρον σημείο επαφής μεταξύ τουρισμού και βιομηχανίας/λατομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της επιτροπής Χωροταξίας έχουμε αναγνωρίσει αντίστοιχες καλές πρακτικές όπως http://www.oakquarry.com/ και σε επίπεδο προορισμού: https://www.visitzuidlimburg.com/wttc-award-en/#. Σε αυτή τη φάση δεν είναι προτεραιότητα, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον σημείο επαφής μεταξύ τουρισμού και βιομηχανίας/ λατομικής δραστηριότητας είτε σε χωροταξικό επίπεδο είτε στη λογική της κυκλικής οικονομίας.

Άρθρο 5

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

(παρ. 4 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Τα ξενοδοχεία πληρώνουν σήμερα υψηλά πόσα δημοτικών τελών ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα τέλη καθαριότητας ενώ σε πολλές περιπτώσεις εποχικών καταλυμάτων δε λαμβάνεται υπόψη η εποχική λειτουργία τους. Η πλειοψηφία του κλάδου θεωρεί δίκαιο το «πληρώνω όσο πετάω» καθώς η χρέωση ανά τ.μ. σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στο τρόπο λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης. Καθώς θεωρούμε ότι η εφαρμογή του συστήματος είναι σκόπιμη και δίκαιη, τότε θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί μία χρονική προθεσμία/υποχρέωση στους ΟΤΑ προκειμένου να δημιουργήσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες για την εφαρμογή του συστήματος από τους παραγωγούς, κυρίως με οικονομικά κίνητρα/ αντικίνητρα. Το ΣΧΈΔΙΟ ΝΌΜΟΥ σε αυτό το σημείο είναι γενικά γραμμένο και δεν θέτει τους ΟΤΑ προ των ευθυνών τους ενώ αφήνει και «παράθυρο» για τη μη εφαρμογή του. 

Κατά την άποψη μας, θα ήταν σημαντικό να υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα (όχι πάνω από ένα χρόνο) για την εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω» υποχρεωτικά από όλους του ΟΤΑ, ξεκάθαρη ανταγωνιστική χρέωση προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και υποστήριξη από τη μεριά της πολιτείας προς του ΟΤΑ. Σχετικά με τις χρεώσεις αυτές θα πρέπει να είναι διαφορετικές για τα οργανικά και λοιπά απόβλητα ενώ η ανακύκλωση προφανώς δε πρέπει να χρεώνεται (προφανώς μιλάμε για απορριπτόμενα απόβλητα). Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και της αύξησης της ανακύκλωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ΗΜΑ όπου ήδη οι επιχειρήσεις δηλώνουν την ανακύκλωση που έχουν διακινήσει και να δημιουργηθούν περαιτέρω με βάση την επίδοση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι περισσότερες χώρες του πλανήτη (προηγμένες και μη) έχουν αναπτύξει συστήματα πληρώνω όσο πετάω (λ.χ. η Αυστρία το έχει υιοθετήσει από το 1945). Η μεθοδολογία και ο τρόπος λειτουργίας ενός αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας ενός μοντέλου «πληρώνω όσο πετάω» θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου. 

Τέλος, αναφορικά με τις μετρήσεις αυτές να γίνονται είτε από τον ΟΤΑ, είτε από την εγκατάσταση εφόσον διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο όπου θα πιστοποιείται η διαδικασία μέτρησης.

Άρθρο 6

Υποπροϊόντα - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4042/2012

(παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προτείνεται να δοθεί υπό μορφή παραρτήματος ή δενδροειδούς διαγράμματος στο τέλος του παρόντος σχεδίου νόμου κατάλογος ουσιών ή διαδικασία παραγωγής κατά οποίο το αντικείμενο θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν και να μην επαφίεται σε αξιολόγηση κατά περίπτωση γνωμοδοτικών επιτροπών σύμφωνα με τις παρ.3 & 4. 

Ειδικότερα για την παρ. 3: να προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες σε ότι αφορά στις γνωμοδοτήσεις της.

Άρθρο 9

Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) - Προσθήκη νέου άρθρου 25α στο ν. 4042/2012

(παρ. 9 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Η ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των ΣΣΕΔ τόσο σε επίπεδο reporting και με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (πχ. εκπροσώπηση συλλογικών φορέων/ κοινωνικών εταίρων σε ΔΣ, κλπ.) κρίνεται επιτακτική στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Άρθρο 13

Απόβλητα τροφίμων – Προσθήκη νέου άρθρου 44β στο ν. 4042/2012

(παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Παρ. 4: Θα πρέπει να εκδοθούν κατευθυντήριες για τον τρόπο καταγραφής των τροφίμων αποβλήτων όπως και τον τρόπο καταγραφής τους στο ΗΜΑ (Παράγραφος 5α) – Θα πρέπει να αναφερθεί το είδος του πλεονάσματος τροφίμων που μπορεί να αναδιανέμεται (νωπά / προεπεξεργασμένα ή ακόμα και σε τελική μορφή (μαγειρεμένο) ) εκτός της αναφοράς περί συμμόρφωσης με την ασφάλεια τροφίμων και την κείμενη νομοθεσία. 

Παρ. 5β: θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφίμων και η ευθύνη να μεταφερθεί στον παραλήπτη ο οποίος κάνει και τη τελική διακίνηση ή διασφάλιση ότι ο δωρητής δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Άρθρο 15

Μείωση φόρου για δωρεές - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4172/2013 

(παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Η μείωση φόρου για δωρεές τροφίμων να περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 23

(παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση - Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 4042/2012 

Η οργάνωση των ΟΤΑ και συστημάτων είναι κλειδί στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων. Αναμένεται η εφαρμογή στην πράξη.

Άρθρο 26

Πράσινα Σημεία – Τροποποίηση του άρθρου 44α του ν. 4042/2012

(παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των προδιαγραφών. Η δαπάνη των κάδων διαφορετικών χρωμάτων δε θα πρέπει να μετακυληθεί στην επιχείρηση. Επίσης, προτείνεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και οι υποδομές των ΠΣ να κατασκευάζονται από δευτερογενή υλικά.

Άρθρο 28

Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων

 (παρ. 11 και 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Αυτό προϋποθέτει ότι το σύνολο των κινήτρων για την εφαρμογή της παρ. 1 θα έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά και θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

 Άρθρο 29

 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων

 (παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Παρ. 1: Ο καταλαμβανόμενος χώρος αποθήκευσης αποβλήτων να εξαιρεθεί από την συνολική δόμηση και κάλυψη σε περίπτωση εγκατάστασης συλλογής εντός κτιρίου.

 Άρθρο 30

 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4042/2012

 (παρ. 10 και 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Για την περίπτωση της ανάπτυξης τουριστικών έργων, να προβλέπεται είτε η χρήση εντός εργοταξίου, είτε η μεταφορά/ εναπόθεση/ χρήση σε διαφορετικό γήπεδο/ οικόπεδο ιδιοκτησίας (ή μίσθωσης) εντός της ίδιας Π.Ε., αλλά του ίδιου φορέα επένδυσης (ή κοινών μετόχων) όπως προβλέπεται συνήθως από της ΜΠΕ με τη χρήση δανειοθαλάμων/ αποθεσιοθαλάμων.

 Άρθρο 32

 Τέλος ταφής – Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012

 (παρ. 4 και 14 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Προς διευκρίνιση: Τα προβλεπόμενα τέλη στο συγκεκριμένο άρθρο βαρύνουν τον παραγωγό ή συμπεριλαμβάνονται ήδη στο ενιαίο τέλος του άρθρου 5;

 Άρθρο 36

 (Άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4042/2012

 Ενημέρωση – εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση πολιτών με ευθύνη των ΟΤΑ για τα επικίνδυνα απόβλητα νοικοκυριών και τη διαχείρισή τους

 Άρθρο 43

 (παρ. 21 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων – Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4042/2012 

 Στα πλαίσια λειτουργίας του ΗΜΑ θα μπορούσαν να γίνουν αρκετές λειτουργικές βελτιώσεις όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα να είναι συνεχώς ανοικτή και η καταχώρηση να γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί η εγκατάσταση. Ιδανικά η καταχώρηση θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του Δ.Α (δελτίο αποστολής). ενώ στην περίοδο υποβολών να γίνεται ο τελικός έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η πλήρης καταχώρηση όλων των δεδομένων. Παράλληλα, με δεδομένο ότι στο ΗΜΑ θα καταχωρούνται και τα οργανικά απόβλητα (και σε συνδυασμό με το «πληρώνω όσο πετάω») η πλατφόρμα θα πρέπει να αναμορφωθεί κατάλληλα.

 Άρθρο 63

 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων – Προσθήκη άρθρου 10Α στο ν. 2939/2001

 (Άρθρο 1 παρ. 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

 Παρ. 2: Το βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων μετριέται επί ξηράς βάσης.

 Άρθρο 64

 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης – Προσθήκη άρθρου 10Β στο ν. 2939/2001

 (Άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

 Θέσπιση κινήτρων (όχι απαραίτητα οικονομικά) προς τους ιδιωτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασιών. Επίσης, το όριο των 200 κλινών θα μπορούσε να περιοριστεί περαιτέρω.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 2. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 3. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 4. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 5. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 6. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 7. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 8. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 9. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 10. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 11. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 12. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 13. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 14. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 15. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 16. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 17. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 18. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 19. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 20. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 21. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 22. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 23. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 24. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 25. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 26. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 27. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 28. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 29. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 30. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 31. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 32. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 33. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 34. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 35. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 36. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 37. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 38. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 39. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 40. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 41. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο

 42. 20/01 12:44

  Iκανοποίηση ΙΑΤΑ για την καθυστέρηση έναρξης των 5G υπηρεσιών κοντά σε αεροδρόμια

 43. 20/01 12:13

  Κομμώσεις και περιποίηση νυχιών μέσα σε μουσεία στην Ολλανδία σε ένδειξη διαμαρτυρίας

 44. 20/01 11:39

  Στο 60% του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 11μηνο του 2021

 45. 20/01 11:18

  Το Kalimera Kriti στο θερινό πρόγραμμα του Vtours

 46. 20/01 11:06

  DOT Hotels: Οι κυριότερες τάσεις στον κλάδο των ξενοδοχείων το 2022

 47. 20/01 10:48

  ΕΤΑΔ | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή και Λίμνη Καϊάφα»

 48. 20/01 10:21

  Ομοσπονδία καταλυμάτων "Κνωσσός" | Απαξιωτική η αντιμετώπιση της κυβέρνησης στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

 49. 20/01 09:26

  Άδειες για ανακαινίσεις ξενοδοχείων σε Ζάκυνθο και Χανιά

 50. 20/01 09:24

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Κέρκυρα και Τρίκαλα

 51. 20/01 09:22

  Ισπανία: Βαρύ το πλήγμα και στον χώρο της μόδας

 52. 20/01 09:20

  Συνεχίζεται η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στη Γαλλία

 53. 20/01 09:16

  Etihad και CWT: Αποκλειστική συνεργασία αντιστάθμισης άνθρακα

 54. 19/01 20:07

  Ε.Ξ. Μεσσηνίας | Γενναία μέτρα ως "ανάχωμα" στο επερχόμενο σάρωμα των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

 55. 19/01 19:43

  TUI | Διπλάσιοι τουρίστες το 2022 στην Ελλάδα - Καλύτερη από το 2019 η νέα χρονιά | Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Joussen (video)

 56. 19/01 19:35

  Σύσκεψη Κικίλια - Πλακιωτάκη για την βιώσιμη ανάπτυξη της κρουαζιέρας

 57. 19/01 19:29

  Ομοσπονδίες "Κύκλος" και "Αριστοτέλης": Απογοήτευση για τον αποκλεισμό των καταλυμάτων από τον αναπτυξιακό νόμο

 58. 19/01 19:25

  ΓΕΠΟΕΤ: Έντονη δυσφορία για τον αποκλεισμό τουριστικών γραφείων και λεωφορείων από τον αναπτυξιακό νόμο

 59. 19/01 16:47

  Συνάντηση ΠΑΣΥΞΕ με τον πρέσβη του Ισραήλ

 60. 19/01 16:25

  Brussels Airlines: Νέες πτήσεις προς Αθήνα και ελληνικά νησιά το καλοκαίρι του 2022

 61. 19/01 15:15

  ΥΠΑ: Στο - 44,2% έναντι του 2019 η επιβατική κίνηση το 2021 στα ελληνικά αεροδρόμια

 62. 19/01 13:54

  Η Grant Thornton καλωσορίζει τον Ernesto Di Giorgio στο τμήμα Financial Services

 63. 19/01 13:51

  ΠΟΤ: Αύξηση από 30% έως 78% των διεθνών αφίξεων το 2022 έναντι του 2021

 64. 19/01 13:16

  Έρευνα | Επιβαρυμένη η Ψυχική Υγεία και η Κοινωνικότητα των Ελλήνων από την Πανδημία

 65. 19/01 13:09

  Συνεργασία ΕΟΤ – Πολεμικού Μουσείου για την προβολή του στρατιωτικού τουρισμού 

 66. 19/01 13:00

  Tripadvisor: Ρόδος και Σαντορίνη στους 10 πιο "in" προορισμούς στον κόσμο το 2022 - Διακρίσεις για Αθήνα, Κρήτη και Κέρκυρα

 67. 19/01 12:30

  Προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά

 68. 19/01 12:03

  Seabourn: Το Ην. Βασίλειο η αγορά με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης κρουαζιέρας το 2022

 69. 19/01 11:35

  Βαλεαρίδες: Πρόστιμο 24.000 στη Ryanair επειδή χρέωνε τις χειραποσκευές

 70. 19/01 11:32

  Δημόσια συγνώμη και μεγάλη αποζημίωση για αρνητική κριτική απαιτεί από πελάτισσα ξενοδοχείο στην Ταϊλάνδη

 71. 19/01 11:15

  ΔΩΔΕΚΑ: Επτά χρόνια Ελλάδα | Η πρωτοβουλία της FedHATTA για 12μηνο και θεματικό τουρισμό ανανεώνεται

 72. 19/01 10:24

  Βρετανικός τουρισμός | jet2: Η άρση των περιορισμών φέρνει άλμα στις κρατήσεις

 73. 19/01 09:10

  Εγκρίσεις για ανέγερση νέων ξενοδοχείων σε Θάσο και Άνω Κουφονήσι

 74. 19/01 09:00

  ΟΣΕ: Διαγωνισμός 190.000 ευρώ για μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχείο της Αθήνας

 75. 19/01 09:00

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας

 76. 19/01 09:00

  Οι 9 χώρες της ΕΕ που μείωσαν την περίοδο ισχύος των πιστοποιητικών

 77. 19/01 08:55

  Θετική γνωμοδότηση για καταφύγιο σκαφών μπροστά από ξενοδοχείο στη Χαλκιδική

 78. 19/01 08:16

  Η Όμικρον μετέθεσε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις και στην Ιταλία

 79. 18/01 22:06

  Να ενταχθούν τα τουριστικά λεωφορεία στον αναπτυξιακό νόμο, ζητεί ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κρήτης

 80. 18/01 21:37

  Γιατί τα κίνητρα εκσυγχρονισμού των 3άστερων ξενοδοχείων πρέπει να παραμείνουν στον αναπτυξιακό νόμο

 81. 18/01 16:06

  Nobu: Το brand του Ρόμπερτ Ντε Νίρο ανοίγει νέο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη – Θα ανοίξει το 2022 (video)

 82. 18/01 15:25

  Ένωση Λιμένων Ελλάδας: Στο 49,2% του 2019 η κίνηση κρουαζιερόπλοιων το 2021, αλλά μόλις στο 23,7% των επιβατών

 83. 18/01 15:14

  ΣΕΤΚΕ: Να ενταχθούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα στο νέο αναπτυξιακό νόμο

 84. 18/01 14:24

  Συνάντηση των εταίρων του TOURNET, που συμμετέχει το ΜΑΙΧ, για την αειφόρα ανάπτυξη του τουρισμού

 85. 18/01 12:43

  B.Κικίλιας | Στον αναπτυξιακό νόμο ο εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των ξενοδοχείων 3 αστέρων

 86. 18/01 12:38

  Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαουδάραβα ιδιοκτήτη των ξενοδοχείων Four Seasons

 87. 18/01 11:57

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων | Ψηφιακή μετάβαση και στις τουριστικές πληροφορίες 

 88. 18/01 11:47

  Μ.Κόνσολας: Εμπορικές επιχειρήσεις και οδηγοί ταξί σε τουριστικές περιοχές να ενταχθούν στα εποχικά επαγγέλματα

 89. 18/01 11:39

  Το 5G «προσγειώνει» τις πτήσεις – Παρεμβολές με τα συστήματα των αεροσκαφών

 90. 18/01 11:21

  Να ενταχθούν στον Aναπτυξιακό όλες οι κατηγορίες ξενοδοχείων, δωμάτια, τουριστικά γραφεία και άλλες επιχειρήσεις

 91. 18/01 11:08

  ΤΑΙΠΕΔ: Ξεκινά η αξιοποίηση της μαρίνας Ιτέας

 92. 18/01 11:01

  Φορολογικές ελαφρύνσεις, ειδικά στο ΦΠΑ του τουριστικού πακέτου, για τόνωση της ανταγωνιστικότητας

 93. 18/01 10:50

  45% περισσότεροι επισκέπτες στα Μουσεία το 9μηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021

 94. 18/01 10:30

  PWC | Στα υψηλότερα επίπεδα της δεκαετίας η αισιοδοξία των CEOs

 95. 18/01 09:49

  Δήμος Αθηναίων | 410 σύγχρονα πεζοδρόμια μέχρι το καλοκαίρι του 2023

 96. 18/01 09:45

  Πράσινο φως για κάμπινγκ στην Κάρυστο και συγκρότημα επιπλωμένων διαμερισμάτων στην Κρήτη

 97. 18/01 09:42

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα

 98. 18/01 09:34

  Ενίσχυση του Μουσείου Τρίπολης με ψηφιακές δράσεις ανάδειξης των εκθεμάτων του

 99. 18/01 09:32

  Accor | Περισσότερα από 300 νέα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο το 2022 

 100. 18/01 09:31

  Σημαντικό πλεόνασμα της Ελλάδας στο εμπόριο υπηρεσιών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα