Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νομοσχέδιο σχετικά με την προώθηση της ανακύκλωσης

Α Decrease font Enlarge font
Οι θέσεις του ΣΕΤΕ για το νομοσχέδιο σχετικά με την προώθηση της ανακύκλωσης

Tις θέσεις του επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Περιβάλλοντος για την προώθηση τηα ανακύκλωσης με εσωματωση και τροποποίηση οδηγιών της ΕΕ κατέθεσε ο ΣΕΤΕ.

Ο τίτλος του Σχεδίου Νόμου είναι «Προώθηση της Ανακύκλωσης – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (EE L 150/109) και 2018/852 της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (EE L 150/141)».

Οι θέσεις του ΣΕΤΕ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Είναι γεγονός ότι η εφαρμογή ειδικότερου σχεδίου για τη διαχείριση απορριμμάτων και αποβλήτων στην Ελλάδα είναι πλέον επιτακτική ανάγκη. Η χώρα μας βρίσκεται στη τρίτη χειρότερη θέση στην ΕΕ, μπροστά μόνον από την Μάλτα και την Κύπρο, με το 80,1% των αποβλήτων καταλήγουν σε εδαφική διάθεση, ενώ την ίδια στιγμή το πρόγραμμα ανακύκλωσης παρουσιάζει προβλήματα και το πρόγραμμα βιοαπόβλητων βρίσκεται σε θεωρητικό και πιλοτικό επίπεδο σε ορισμένες περιοχές. Τα παραπάνω βάζουν σε κίνδυνο τη χώρα, καθώς δε μπορεί να επιτύχει τους Κοινοτικούς στόχους με τα περιβαλλοντικά πρόστιμα να έπονται, ενώ το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί θέμα ποιότητας ζωής. 

Ειδικά για τον τουριστικό τομέα, η μετάβαση σε πιο «καθαρές» λύσεις είναι κεντρικό ζητούμενο και ο κλάδος είναι έτοιμος και μπορεί να συνδράμει ουσιαστικά στη λύση του προβλήματος στο μερίδιο που του αναλογεί. Ειδικά στην μετά – COVID εποχή το κριτήριο της αειφορίας θα παίξει πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή των προορισμό των ταξιδιωτών. 

Κοινός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου θα μπορούν να αναπτύσσονται βιώσιμα, να εξελίσσονται δυναμικά μαζί με την κοινωνία, να καινοτομούν, να προσφέρουν και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. 

Με βάση, λοιπόν, τα ελληνικά δεδομένα το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά στη διαχείριση αποβλήτων. 

Ανάμεσα στα θετικά σημεία κρίνονται:

 • Ο συνολικός στόχος για την αύξηση της ανακύκλωσης
 • Το «πληρώνω όσο πετάω» που μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο και αντικίνητρο εφόσον οργανωθεί και εφαρμοστεί στοχεύοντας στη μείωση των αποβλήτων
 • Η διαχείριση των οργανικών αποβλήτων με καλύτερους δυνατούς τρόπους – φιλικότερους προς το περιβάλλον (βιοαέριο, compost κλπ)
 • Τα κίνητρα για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων και η μείωση ΦΠΑ στις δωρεές 
 • Η πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων  

Ωστόσο, υπάρχουν και σημεία προς πρόβλεψη ή/και άμεση επίλυση:  

 • Πρέπει να καταγραφούν και οι τρόποι/μέσα που θα επιτευχθούν όλοι αυτοί οι στόχοι και με πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.  
 • Οι διαθέσιμες δημόσιες υποδομές και η συνεργασία των ΟΤΑ ειδικά ως προς τη διαχείριση αποβλήτων και απορριμμάτων είναι αλληλένδετη για την επιτυχία της όποιας ενέργειας.
 • Το σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» - που εφόσον λειτουργήσει σωστά μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα αλλά και μείωση κόστους λειτουργία στις επιχειρήσεις - πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς δεύτερες σκέψεις δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα επιλογής του.
 • Το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης απαιτεί περαιτέρω συζήτηση.
 • Επιτάχυνση κατασκευής των πράσινων σημείων.
 • Όλες οι σχετικές ρυθμίσεις να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς ώστε να προβλεφθούν οι αλλαγές σε μελλοντικές επενδύσεις. 

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου - που θα πρέπει να κωδικοποιηθεί - μπορεί να δώσει τη δυνατότητα και την ευκαιρία να υπάρξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων και στη χώρα μας, απαιτείται όμως η δημιουργία ενός οδικού χάρτη εφαρμογής του, δείκτες παρακολούθησης και αρκετή δουλειά από όλους. 

Ακολουθούν συγκεκριμένα σχόλια επί της διαβούλευσης:  

Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 4042/2012

(παρ. 1 άρθρου 1 της Οδηγίας (EΕ) 2018/851)

Το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως πρέπει να γίνουν πολλά και σταθερά βήματα προκειμένου να επιτευχθούν οι Ευρωπαϊκοί στόχοι. Η εφαρμογή του πλαισίου θα πρέπει να γίνει συντεταγμένα χωρίς καθυστερήσεις ενώ παράλληλα θα πρέπει να γίνει διασύνδεση με τον οδικό χάρτη εφαρμογής της νομοθεσίας παράλληλα με τον οδικό χάρτη της κυκλικής οικονομίας. Για την ορθή παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, συστηματικές αναφορές θα πρέπει να δημοσιεύονται, ώστε να φαίνεται η πρόοδος που γίνεται ανά περιοχή, αλλά και σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στο σχέδιο νόμου

Τέλος, απαιτούνται αντικειμενικοί δείκτες παρακολούθησης και διαχειριστικοί κανόνες που να ενθαρρύνουν την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση τω στερεών αποβλήτων. Κοινός στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου θα μπορούν να αναπτύσσονται βιώσιμα, να εξελίσσονται δυναμικά μαζί με την κοινωνία, να καινοτομούν, να προσφέρουν και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Σε αυτό ο τουριστικός κλάδος θέλει και επιδιώκει να είναι πρωτοπόρος και επιζητά κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα.

Για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας, είναι βασικό η ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς υλικών αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό και εκτός από τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις, προτείνεται η παροχή κινήτρων (φορολογικών/ φοροελαφρύνσεων, πολεοδομικών/ αυξημένων Σ.Δ., πριμοδότηση σε κατηγορίες αστεριών) για επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν/ επιλέγουν τέτοια υλικά/ πρώτες ύλες, πχ ως δάπεδο, οδόστρωμα (για μεγάλες αναπτύξεις), μόνωση, κλπ., ακόμα και ως κινητό εξοπλισμό, π.χ. έπιπλα.

Άρθρο 2

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4042/2012

(παρ. 2 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Διεθνώς, προβλέπεται η ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων αλλά και ευρύτερων προορισμών επί τέτοιου είδους εδαφών προς αποκατάσταση/ εξυγίανση (brownfielddevelopments). Σε αυτή τη φάση δεν είναι προτεραιότητα αλλά θα ήταν ενδιαφέρον σημείο επαφής μεταξύ τουρισμού και βιομηχανίας/λατομικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο της επιτροπής Χωροταξίας έχουμε αναγνωρίσει αντίστοιχες καλές πρακτικές όπως http://www.oakquarry.com/ και σε επίπεδο προορισμού: https://www.visitzuidlimburg.com/wttc-award-en/#. Σε αυτή τη φάση δεν είναι προτεραιότητα, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον σημείο επαφής μεταξύ τουρισμού και βιομηχανίας/ λατομικής δραστηριότητας είτε σε χωροταξικό επίπεδο είτε στη λογική της κυκλικής οικονομίας.

Άρθρο 5

Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»

(παρ. 4 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Τα ξενοδοχεία πληρώνουν σήμερα υψηλά πόσα δημοτικών τελών ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και τα τέλη καθαριότητας ενώ σε πολλές περιπτώσεις εποχικών καταλυμάτων δε λαμβάνεται υπόψη η εποχική λειτουργία τους. Η πλειοψηφία του κλάδου θεωρεί δίκαιο το «πληρώνω όσο πετάω» καθώς η χρέωση ανά τ.μ. σε πολλές περιπτώσεις δεν ανταποκρίνεται στο τρόπο λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης. Καθώς θεωρούμε ότι η εφαρμογή του συστήματος είναι σκόπιμη και δίκαιη, τότε θα έπρεπε να θεσμοθετηθεί μία χρονική προθεσμία/υποχρέωση στους ΟΤΑ προκειμένου να δημιουργήσουν τις υποδομές και τις διαδικασίες για την εφαρμογή του συστήματος από τους παραγωγούς, κυρίως με οικονομικά κίνητρα/ αντικίνητρα. Το ΣΧΈΔΙΟ ΝΌΜΟΥ σε αυτό το σημείο είναι γενικά γραμμένο και δεν θέτει τους ΟΤΑ προ των ευθυνών τους ενώ αφήνει και «παράθυρο» για τη μη εφαρμογή του. 

Κατά την άποψη μας, θα ήταν σημαντικό να υπάρχει αυστηρό χρονοδιάγραμμα (όχι πάνω από ένα χρόνο) για την εφαρμογή του «πληρώνω όσο πετάω» υποχρεωτικά από όλους του ΟΤΑ, ξεκάθαρη ανταγωνιστική χρέωση προς τις τουριστικές επιχειρήσεις και υποστήριξη από τη μεριά της πολιτείας προς του ΟΤΑ. Σχετικά με τις χρεώσεις αυτές θα πρέπει να είναι διαφορετικές για τα οργανικά και λοιπά απόβλητα ενώ η ανακύκλωση προφανώς δε πρέπει να χρεώνεται (προφανώς μιλάμε για απορριπτόμενα απόβλητα). Με τον τρόπο αυτόν θα δημιουργηθούν ουσιαστικά κίνητρα για τη μείωση της παραγωγής των αποβλήτων και της αύξησης της ανακύκλωσης. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιηθεί το ΗΜΑ όπου ήδη οι επιχειρήσεις δηλώνουν την ανακύκλωση που έχουν διακινήσει και να δημιουργηθούν περαιτέρω με βάση την επίδοση των επιχειρήσεων. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι οι περισσότερες χώρες του πλανήτη (προηγμένες και μη) έχουν αναπτύξει συστήματα πληρώνω όσο πετάω (λ.χ. η Αυστρία το έχει υιοθετήσει από το 1945). Η μεθοδολογία και ο τρόπος λειτουργίας ενός αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας ενός μοντέλου «πληρώνω όσο πετάω» θα πρέπει να συζητηθεί εκ νέου. 

Τέλος, αναφορικά με τις μετρήσεις αυτές να γίνονται είτε από τον ΟΤΑ, είτε από την εγκατάσταση εφόσον διαθέτει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή άλλο όπου θα πιστοποιείται η διαδικασία μέτρησης.

Άρθρο 6

Υποπροϊόντα - Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4042/2012

(παρ. 5 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προτείνεται να δοθεί υπό μορφή παραρτήματος ή δενδροειδούς διαγράμματος στο τέλος του παρόντος σχεδίου νόμου κατάλογος ουσιών ή διαδικασία παραγωγής κατά οποίο το αντικείμενο θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν και να μην επαφίεται σε αξιολόγηση κατά περίπτωση γνωμοδοτικών επιτροπών σύμφωνα με τις παρ.3 & 4. 

Ειδικότερα για την παρ. 3: να προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες σε ότι αφορά στις γνωμοδοτήσεις της.

Άρθρο 9

Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού (ΠΔΕΠ) - Προσθήκη νέου άρθρου 25α στο ν. 4042/2012

(παρ. 9 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Η ενίσχυση της διαφάνειας λειτουργίας των ΣΣΕΔ τόσο σε επίπεδο reporting και με βάση τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης (πχ. εκπροσώπηση συλλογικών φορέων/ κοινωνικών εταίρων σε ΔΣ, κλπ.) κρίνεται επιτακτική στην εφαρμογή της νομοθεσίας.

Άρθρο 13

Απόβλητα τροφίμων – Προσθήκη νέου άρθρου 44β στο ν. 4042/2012

(παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Παρ. 4: Θα πρέπει να εκδοθούν κατευθυντήριες για τον τρόπο καταγραφής των τροφίμων αποβλήτων όπως και τον τρόπο καταγραφής τους στο ΗΜΑ (Παράγραφος 5α) – Θα πρέπει να αναφερθεί το είδος του πλεονάσματος τροφίμων που μπορεί να αναδιανέμεται (νωπά / προεπεξεργασμένα ή ακόμα και σε τελική μορφή (μαγειρεμένο) ) εκτός της αναφοράς περί συμμόρφωσης με την ασφάλεια τροφίμων και την κείμενη νομοθεσία. 

Παρ. 5β: θα πρέπει να διασφαλιστεί η ασφάλεια τροφίμων και η ευθύνη να μεταφερθεί στον παραλήπτη ο οποίος κάνει και τη τελική διακίνηση ή διασφάλιση ότι ο δωρητής δεν θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Άρθρο 15

Μείωση φόρου για δωρεές - Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4172/2013 

(παρ. 10 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Η μείωση φόρου για δωρεές τροφίμων να περιλαμβάνει και φυσικά πρόσωπα.

Άρθρο 23

(παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση - Αντικατάσταση του άρθρου 27 του ν. 4042/2012 

Η οργάνωση των ΟΤΑ και συστημάτων είναι κλειδί στη χωριστή συλλογή των αποβλήτων. Αναμένεται η εφαρμογή στην πράξη.

Άρθρο 26

Πράσινα Σημεία – Τροποποίηση του άρθρου 44α του ν. 4042/2012

(παρ. 11 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση των προδιαγραφών. Η δαπάνη των κάδων διαφορετικών χρωμάτων δε θα πρέπει να μετακυληθεί στην επιχείρηση. Επίσης, προτείνεται στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας και οι υποδομές των ΠΣ να κατασκευάζονται από δευτερογενή υλικά.

Άρθρο 28

Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων

 (παρ. 11 και 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Αυτό προϋποθέτει ότι το σύνολο των κινήτρων για την εφαρμογή της παρ. 1 θα έχουν θεσμοθετηθεί, αλλά και θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή.

 Άρθρο 29

 Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων

 (παρ. 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Παρ. 1: Ο καταλαμβανόμενος χώρος αποθήκευσης αποβλήτων να εξαιρεθεί από την συνολική δόμηση και κάλυψη σε περίπτωση εγκατάστασης συλλογής εντός κτιρίου.

 Άρθρο 30

 Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) - Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 4042/2012

 (παρ. 10 και 12 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851) 

 Για την περίπτωση της ανάπτυξης τουριστικών έργων, να προβλέπεται είτε η χρήση εντός εργοταξίου, είτε η μεταφορά/ εναπόθεση/ χρήση σε διαφορετικό γήπεδο/ οικόπεδο ιδιοκτησίας (ή μίσθωσης) εντός της ίδιας Π.Ε., αλλά του ίδιου φορέα επένδυσης (ή κοινών μετόχων) όπως προβλέπεται συνήθως από της ΜΠΕ με τη χρήση δανειοθαλάμων/ αποθεσιοθαλάμων.

 Άρθρο 32

 Τέλος ταφής – Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 4042/2012

 (παρ. 4 και 14 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Προς διευκρίνιση: Τα προβλεπόμενα τέλη στο συγκεκριμένο άρθρο βαρύνουν τον παραγωγό ή συμπεριλαμβάνονται ήδη στο ενιαίο τέλος του άρθρου 5;

 Άρθρο 36

 (Άρθρο 1 παρ. 17 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Επικίνδυνα απόβλητα παραγόμενα από νοικοκυριά – Τροποποίηση άρθρου 18 του ν. 4042/2012

 Ενημέρωση – εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση πολιτών με ευθύνη των ΟΤΑ για τα επικίνδυνα απόβλητα νοικοκυριών και τη διαχείρισή τους

 Άρθρο 43

 (παρ. 21 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων – Τροποποίηση άρθρου 22 του ν. 4042/2012 

 Στα πλαίσια λειτουργίας του ΗΜΑ θα μπορούσαν να γίνουν αρκετές λειτουργικές βελτιώσεις όπως για παράδειγμα η πλατφόρμα να είναι συνεχώς ανοικτή και η καταχώρηση να γίνεται σε οποιοδήποτε χρόνο επιθυμεί η εγκατάσταση. Ιδανικά η καταχώρηση θα πρέπει να γίνει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από τη λήψη του Δ.Α (δελτίο αποστολής). ενώ στην περίοδο υποβολών να γίνεται ο τελικός έλεγχος. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί η πλήρης καταχώρηση όλων των δεδομένων. Παράλληλα, με δεδομένο ότι στο ΗΜΑ θα καταχωρούνται και τα οργανικά απόβλητα (και σε συνδυασμό με το «πληρώνω όσο πετάω») η πλατφόρμα θα πρέπει να αναμορφωθεί κατάλληλα.

 Άρθρο 63

 Κανόνες σχετικά με τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων – Προσθήκη άρθρου 10Α στο ν. 2939/2001

 (Άρθρο 1 παρ. 6α της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

 Παρ. 2: Το βάρος των ανακυκλωμένων αποβλήτων μετριέται επί ξηράς βάσης.

 Άρθρο 64

 Συστήματα επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης – Προσθήκη άρθρου 10Β στο ν. 2939/2001

 (Άρθρο 1 παρ. 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852) 

 Θέσπιση κινήτρων (όχι απαραίτητα οικονομικά) προς τους ιδιωτικούς φορείς και τις επιχειρήσεις, ώστε να διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασιών. Επίσης, το όριο των 200 κλινών θα μπορούσε να περιοριστεί περαιτέρω.

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 26/02 18:33

  Αλ. Σδούκου: Οι πράσινες μετακινήσεις βασική προτεραιότητα του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Επιταχύνουμε τη μετάβαση στην Ηλεκτροκίνηση

 2. 26/02 18:31

  Ο «Τυφώνας» που καθαρίζει τις παραλίες της Ελλάδας

 3. 26/02 15:36

  Οι εφοπλιστές κρουαζιέρας δεν θέλουν εμπλοκή του υπουργείου Τουρισμού στον κλάδο τους

 4. 26/02 13:07

  Διεθνή βραβεία για την τουριστική καμπάνια της Περιφέρειας Αττικής

 5. 26/02 13:01

  Γερμανικός Τύπος: Αργεί ακόμη το διαβατήριο εμβολιασμού

 6. 26/02 12:39

  FedHATTA: Μόνο έτσι θα διασωθεί ο ελληνικός τουρισμός το 2021 – 4 άξονες δράσης ως προϋπόθεση της επιτυχίας

 7. 26/02 12:24

  Greek Panorama Virtual: Οι κρατήσεις αυτό το καλοκαίρι θα είναι όλες της τελευταίας στιγμής

 8. 26/02 12:17

  Γερμανική έρευνα: Πιο ασφαλή από τα σούπερ μάρκετ τα μουσεία

 9. 26/02 11:58

  Οι Βαλεαρίδες προσφέρονται για πιλοτική εφαρμογή των διαβατηρίων εμβολιασμού

 10. 26/02 11:50

  Δράσεις του Δήμου Πάρου για προσέλκυση τουρισμού υψηλών προδιαγραφών

 11. 26/02 11:19

  Το εκκλησάκι στα Περτουλιώτικα λιβάδια που θυμίζει Άλπεις

 12. 26/02 11:16

  Ο διάσημος δρόμος της Αθήνας στην Παλιά Αθήνα για τις βόλτες της υψηλής κοινωνίας

 13. 26/02 11:08

  Τηλεδιάσκεψη για το άνοιγμα της κρουαζιέρας Θεοχάρη - Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας

 14. 26/02 11:07

  Περιφέρεια Δ. Ελλάδας: Εικονική πλατφόρμα προβολής/ εκπαίδευσης των ξένων t.o's

 15. 26/02 11:04

  Από 1/3/2021 οι νέες βεβαιώσεις κίνησης εργαζομένων

 16. 26/02 11:01

  Παρατείνεται έως τις 31 Ιουλίου η προθεσμία για την υποβολή του εντύπου Ε11

 17. 26/02 10:40

  INSETΕ: Βελτιωμένοι οι δείκτες εμπειρίας των πελατών των ελληνικών ξενοδοχείων το 2020, παρά τα περιοριστικά μέτρα

 18. 26/02 10:35

  Ξεκίνησε η υποβολή μονομερών δηλώσεων για Ιανουάριο και Φεβρουάριο για εργαζόμενους στον Τουρισμό

 19. 26/02 10:32

  Οι προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

 20. 26/02 10:29

  Πώς θα υποβληθούν οι δηλώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον Μάρτιο

 21. 26/02 10:25

  ΕΕ: Επιτάχυνση εμβολιασμών και πιστοποητικό

 22. 26/02 09:49

  Επιστολή | Ξεναγοί Δεσμώται ή μια πρώτου μεγέθους κυβερνητική κοινωνική αδικία

 23. 26/02 09:06

  ΕΦΚΑ: Ξεκινούν οι διεργασίες για τη μετατροπή σε πολυτελή ξενοδοχεία δύο ακινήτων-φιλέτων στην καρδιά της Αθήνας

 24. 26/02 09:00

  SunExpress: 23 νέες συνδέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ευρώπης το καλοκαίρι

 25. 26/02 08:25

  Η Marriott δημιουργεί το Ταμείο Φιλοξενίας Arne M. Sorenson για την υποστήριξη προγράμματος σπουδών

 26. 26/02 08:23

  Φινλανδία: Σε αυστηρό lockdown λόγω των μεταλλάξεων του κορωνοϊού

 27. 26/02 08:21

  Δανία: Παρατείνεται έως τον Απρίλιο η σύσταση αποφυγής ταξιδιών 

 28. 25/02 17:56

  Κοινό πιστοποιητικό εμβολιασμού ζητούν οι Ευρωβουλευτές

 29. 25/02 17:39

  Πρόγραμμα επιδότησης τόκων δανείων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το α' 3μηνο του 2021- Αιτήσεις από Δευτέρα

 30. 25/02 16:25

  Website για Πολυτελή Ξενοδοχεία ή Μεγάλες Μονάδες από τη Hotelwize

 31. 25/02 16:22

  Tripadvisor: Δύο ελληνικές παραλίες στις καλύτερες στον κόσμο για το 2021

 32. 25/02 16:11

  Lufthansa: Νέο θερινό πρόγραμμα πτήσεων για το 2021 με έμφαση στην Ελλάδα και τα Κανάρια

 33. 25/02 15:42

  Διευθυντής ΙΤΒ: Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα είναι σύντομα απαραίτητο όσο το διαβατήριο

 34. 25/02 14:52

  Με την υποστήριξη του ΕΟΤ, στην Αθήνα το World Tunnel Congress 2023

 35. 25/02 14:45

  Εφικτές οι διακοπές των Γερμανών στο εξωτερικό αυτό το καλοκαίρι

 36. 25/02 14:26

  Βρετανός υπ. Μεταφορών: Το άνοιγμα των διεθνών ταξιδιών εξαρτάται από μη ελεγχόμενους παράγοντες

 37. 25/02 13:29

  Νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη

 38. 25/02 13:16

  Ευρωπαϊκή τουριστική συμμαχία: Προτάσεις για την επανεκκίνηση του τουρισμού

 39. 25/02 13:05

  Διαβατήρια εμβολιασμού: Οι τουριστικές χώρες της ΕΕ πιέζουν για την εφαρμογή του

 40. 25/02 13:00

  Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα επιταχύνει τα ταξίδια- Ευπρόσδεκτοι οι Βρετανοί, εμβολιασμένοι και μη

 41. 25/02 12:52

  ΠΟΥ: Τα διαβατήρια εμβολιασμού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στα διεθνή ταξίδια

 42. 25/02 12:26

  12 νέες ξενοδοχειακές αφίξεις αυτό το καλοκαίρι στα νησιά και στην Αθήνα

 43. 25/02 11:50

  Η ιστορία του Αρχαίου «Λυκείου» της Αθήνας

 44. 25/02 11:47

  Τι σημαίνει Γεντί Κουλέ

 45. 25/02 11:34

  Στόχος να φτάσουμε φέτος τουλάχιστον στο 50% της τουριστικής σεζόν του 2019

 46. 25/02 11:28

  Ένας χρόνος COVID-19 | Πώς άλλαξε η υγεία και η καθημερινότητα των Ελλήνων;

 47. 25/02 11:24

  Στην Αθήνα η 66η Συνάντηση της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

 48. 25/02 10:59

  Το 1o digital forum «Taste of Attica» υπό την αιγίδα του ΕΟΤ

 49. 25/02 10:52

  Βραβείο TUI Global Hotel Award στο Atrium Platinum Luxury Resort Hotel & Spa

 50. 25/02 10:39

  ΞΕΕ: Άνοιξε η περίοδος αιτήσεων για το Idea Platform του CapsuleT

 51. 25/02 10:26

  Βοτανικός Κήπος Δελφών: Καινοτομία, Περιβάλλον, Πολιτισμός

 52. 25/02 10:22

  Άδειες για νέες τουριστικές κατοικίες σε Ιωάννινα, Κορώνη και τουριστική έπαυλη στο Ρέθυμνο

 53. 25/02 10:19

  Πώς η FITUR θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα του τουρισμού στην Ισπανία - Αυστηρά μέτρα εισόδου στην έκθεση

 54. 25/02 10:18

  Ολλανδία: Η βιομηχανία της φιλοξενίας δέχθηκε το ισχυρότερο πλήγμα

 55. 25/02 10:16

  Ισπανία: H αύξηση της ανεργίας από τα μεγαλύτερα προβλήματα για την οικονομία

 56. 25/02 10:13

  Βόρεια Μακεδονία: Eπιδοτήσεις σε αεροπορικές εταιρείες για νέες συνδέσεις

 57. 25/02 09:53

  Παρά την πανδημία, ισχυρoποιήθηκε το 2020 το brand name της Αθήνας και το 77% των τουριστών της θέλει να δει κι άλλα πράγματα (video)

 58. 24/02 18:21

  H ανάγκη στρατηγικής επικοινωνίας της Ελλάδας στο εξωτερικό

 59. 24/02 15:22

  Ξεκινά τη λειτουργία του ο t.o. που στήθηκε από συντελεστές του πτωχευμένου Thomas Cook - Θα πουλά πακέτα για το 2021

 60. 24/02 15:07

  Συνεργασία ΕΟΤ – ΞΕΕ ενόψει της παρουσίας της Ελλάδας στην διεθνή virtual έκθεση του Βερολίνου (ΙΤΒ)

 61. 24/02 14:11

  Το ομηρικό και εκθαμβωτικό νησί του Ιονίου

 62. 24/02 14:08

  Όλα όσα δεν μπορείτε να δείτε στο Google Maps στην Αττική

 63. 24/02 13:55

  Κ.Νοτοπούλου: Ο σχεδιασμός της ασφαλούς επανέναρξης του τουρισμού δεν μπορεί να περιμένει

 64. 24/02 13:09

  Ακριβός τουρισμός για το πολυπόθητο εμβόλιο

 65. 24/02 12:40

  Επιστρεπτέα προκαταβολή και για χιονοδρομικά κέντρα και ιαματικές πηγές

 66. 24/02 12:13

  Trivago: "Τρέλα" για διακοπές από Αμερικανούς και Άγγλους - Θα θυσίαζαν καριέρα, σεξ, ακόμα και σύντροφο για να ταξιδέψουν!

 67. 24/02 11:46

  Θα είναι η Ελλάδα στους πρώτους προορισμούς της Ευρώπης για τους εμβολιασμένους Βρετανούς;

 68. 24/02 11:19

  Jet2: Αύξηση 1000% στις κρατήσεις! Η Ελλάδα στους κορυφαίους προορισμούς

 69. 24/02 11:15

  Ποια χώρα θα αποτελέσει το πρότυπο για τα πιστοποιητικά κορωνοϊού της Βρετανίας

 70. 24/02 11:00

  H τουριστική επίθεση της Τουρκίας ξεκινά από τη Ρωσία

 71. 24/02 10:54

  ΓΕΠΟΕΤ: Ικανοποίηση για τη μείωση κατά 50% στα τέλη κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων

 72. 24/02 10:29

  ECTAA: Η άρνηση των αερομεταφορέων να επιστρέφουν χρήματα στις ταξιδιωτικές εταιρίες και τους πελάτες τους πρέπει να σταματήσει

 73. 24/02 10:23

  Οι προσπάθειες διάσωσης της ΚLM

 74. 24/02 10:22

  Πράσινο φως για νέα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Νάξο

 75. 24/02 10:16

  Πτώση 40% του τζίρου και των ξενοδοχείων μικρών ζώων στην Ουαλία

 76. 24/02 10:08

  Η μοναξιά την εποχή του κορωνοϊού δημιουργεί νέες κυβερνητικές προτεραιότητες

 77. 24/02 10:04

  Γερμανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για πρώτη φορά από τους επιχειρηματίες για την τουριστική περίοδο

 78. 24/02 10:01

  Πρωτοβουλίες του Υπουργείου Τουρισμού για την προσέλκυση «ψηφιακών νομάδων» στην Ελλάδα

 79. 23/02 20:41

  Πώς μπορεί η Ελλάδα να επεκτείνει τον κλάδο του τουρισμού με το καθεστώς των «nondom»

 80. 23/02 16:51

  Condor: Πτήσεις από 7 γερμανικά αεροδρόμια σε 16 προορισμούς στην Ελλάδα και Λάρνακα

 81. 23/02 15:42

  Aegean: Nέο ψηφιακό περιβάλλον για τα Miles+Bonus μέλη

 82. 23/02 15:40

  Μια Ελληνίδα στο Δ.Σ. της IAPCO

 83. 23/02 15:39

  Μπορεί η Ελλάδα να προσελκύσει ψηφιακούς νομάδες;

 84. 23/02 15:37

  ΙΑΤΑ: Σε λίγες εβδομάδες η εφαρμογή για τα διαβατήρια εμβολιασμού

 85. 23/02 15:08

  Η Ελλάδα στους πιο περιζήτητους προορισμούς των Βρετανών μετά τις ανακοινώσεις Μπ. Τζόνσον

 86. 23/02 14:52

  Βρετανός υπουργός Υγείας: Οι μεταλλάξεις μπορεί να καθυστερήσουν τα διεθνή ταξίδια

 87. 23/02 14:35

  Αλέξης Πατέλης: Ελάτε στην Ελλάδα για τον ήλιο, μείνετε για τη φορολογία και την τεχνολογία

 88. 23/02 14:33

  Η Ίος και ο θρύλος με τον γρίφο στον τάφο του Ομήρου

 89. 23/02 14:27

  Ελληνικός τουρισμός 2020: 7,37 εκατ. αφίξεις το 2020

 90. 23/02 14:12

  Το χωριό που κάποτε «βυθίστηκε» αλλά ξαναγεννήθηκε

 91. 23/02 13:31

  Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς καθυστέρηση

 92. 23/02 12:18

  Έρευνα ΕΞΑ-ΑΑ: Ασφαλής προορισμός η Αθήνα το 2020 για τους τουρίστες- Δραματικές οι επιδόσεις των ξενοδοχείων της πρωτεύουσας

 93. 23/02 11:42

  Βρετανία: Απογείωση των κρατήσεων μετά τις ανακοινώσεις Τζόνσον – Η Ελλάδα στους top προορισμούς

 94. 23/02 10:57

  Σύγχρονες δράσεις προβολής της Ίου στις διεθνείς αγορές

 95. 23/02 10:16

  Η επικοινωνιακή στρατηγική του ΕΟΤ για το 2021- τι αναφέρει η απόφαση

 96. 23/02 10:03

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Χανιά και Ανατολική Μάνη

 97. 23/02 10:01

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες και επιπλωμένα διαμερίσματα σε Χανιά, Ρέθυμνο και Χαλκιδική

 98. 23/02 09:58

  Περιφέρεια Ν.Αιγαίου: Γνωμοδότηση για κατασκευή ξενοδοχείου 5 αστέρων στη Μύκονο

 99. 23/02 09:55

  Ο Δήμος Σπάρτης στο Δίκτυο Βιώσιμη Πόλη

 100. 23/02 09:54

  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρηματικών δράσεων