ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

Άρθρο-Σχολιασμός του Νόμου DMO από την ΕΠΟΤ (Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού – Think Tank) 

Ως γνωστόν, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή του 2021, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 250/23-12-2021) ο Νόμος 4875 με τίτλο «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού»

Στην ΕΠΟΤ (Επιστημονική Ομάδα Τουρισμού – Think Tank) από την περίοδο της διαβούλευσης έχουμε συζητήσει και αναλύσει εκτενώς το περιεχόμενο του  Νομοσχεδίου. Με ελάχιστες τροποποιήσεις κατέστη πρόσφατα Νόμος του κράτους.

Η σημασία ενός Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO) για την ανάπτυξη της τουριστικής οικονομίας αλλά και της ευημερίας της κοινωνίας ενός  προορισμού είναι τεράστια. Με τεκμηρίωση και επιστημονική προσέγγιση, η ΕΠΟΤ σχολιάζει το περιεχόμενο του Νόμου 4875, εστιάζοντας τόσο στις προκλήσεις που κομίζει αλλά και τα σημαντικά θετικά στοιχεία που μπορούν και πρέπει να αξιοποιηθούν.

Οι προκλήσεις και δυσκολίες που διαπιστώνουμε εστιάζονται στα ακόλουθα κομβικά σημεία:

1.Η διεθνής πρακτική αλλά και η θεσμική περιγραφή του πλαισίου ενός DMO όπως την αναλύει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO) σε εξειδικευμένο οδηγό “ UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) – Preparing DMOs for new challenges (UNWTO, 2019) παραπέμπει σε έναν πολύ-συμμετοχικό οργανισμό ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο του προορισμού και επιδεικνύει ικανότητες σε τρείς βασικούς άξονες: 

 • Στρατηγική  Ηγεσία
 • Αποτελεσματική λειτουργία και
 • Αποδοτική Διακυβέρνηση 

Καθοριστικό σημείο θεωρείται η οργανωτική δομή του, που  περικλείει διαφορετικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους καλύπτοντας όλο το οικοσύστημα του προορισμού (stakeholders) και συνάμα διευκολύνει συνέργειες στην κατεύθυνση του συλλογικού οράματος και της βιώσιμης στρατηγικής ανάπτυξης για τον τόπο. 

Με την λογική αυτή, έχουν συσταθεί και λειτουργήσει επιτυχημένα πολλοί προορισμοί παγκοσμίως, αρκετοί από τους οποίους μας είναι ιδιαίτερα γνωστοί, όπως:

https://www.algarvepromotion.pt/en/menu/59/who-we-are.aspx 

https://www.destinationtunisie.info/lancement-dmo-djerba-tourisme-quoi/ 

Στον πρόσφατο Νόμο 4875, από τις εισαγωγικές παραγράφους (Σκοπός, Αντικείμενο) περιγράφονται κυρίως οι συνεργασίες μεταξύ νεοσύστατων κυβερνητικών δομών και οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με διαδικασίες από τα άνω προς τα κάτω (top-down) παρ’ όλο που στις διεθνώς αναγνωρισμένες επιτυχημένες πρακτικές εφαρμόζεται το αντίθετο (bottom-up). Αφετηρία των διεθνών πρακτικών είναι η καταγραφή και αποτύπωση των προβληματισμών όλων των μερών (κοινωνικοί, επιχειρηματικοί φορείς και δρώντες οργανισμοί εντός του τουριστικού οικοσυστήματος), η ανοικτή και ειλικρινής διαβούλευση για τα κυρίαρχα ζητήματα της τοπικής οικονομίας, η στόχευση σε κοινά αποδεκτές αξίες ώστε να στοιχειοθετηθεί ένα κοινά αποδεκτό όραμα για το μέλλον. 

2. Στα άρθρο 4,5 του Νόμου όπου περιγράφονται οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, αποτυπώνεται με σαφήνεια ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν οι Δήμοι και οι υπ’ αυτών αναπτυξιακοί οργανισμοί. Η δυσκολία εδώ είναι ότι δεν δίνεται έμφαση και δεν δίνονται κίνητρα για τη συμμετοχή φορέων και οργανισμών που αποτελούν ενεργά μέρη στην κοινωνική, πολιτισμική, περιβαλλοντική και οικονομική καθημερινότητα του τόπου. Υπάρχει απλά μια χαλαρή αναφορά σε συμπράξεις (σύμφωνα ποιότητας – μνημόνια συνεργασίας) κάτι το οποίο δυσκολεύει διαδικασίες διαβούλευσης, συνεννόησης ή και συναίνεσης σε σοβαρά ζητήματα στρατηγικής σημασίας για την πορεία του προορισμού.

 Υπάρχουν δυσκολίες στα δύο αυτά κομβικά σημεία. Όμως πιστεύουμε ότι αν οι Δήμοι και οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί προσεγγίσουν ολιστικά και με ευρύτητα το θέμα της «Διαχείρισης Προορισμού», έχουν πρακτικά τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το γράμμα του Νόμου και ηγετικά να ανοίξουν γόνιμο διάλογο με τους φορείς. Έτσι θα επιτευχθούν συνθέσεις, συγκλίσεις και συναινέσεις με άξονα ένα κοινό όραμα ανάπτυξης και εξέλιξης για τον προορισμό.

Μέσα από πρωτοβουλίες συνένωσης τοπικών δυνάμεων, από τη μία οι προφανείς σκοποί του νομοθέτη θα καλυφθούν και από την άλλη θα αντιμετωπιστούν στρατηγικά από κοινού οι σύνθετες προκλήσεις του τουρισμού και οι στόχοι ανάπτυξης. 

Εντοπίζουμε όμως και σημαντικά θετικά στοιχεία στον ανωτέρω Νόμο που μπορούν να αξιοποιηθούν στρατηγικά:

Α) Την υλοποίηση και σύσταση «Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών» (DMO).  Εισάγεται έτσι, στην καθημερινή κουβέντα των ανθρώπων που άμεσα ή έμμεσα εμπλέκονται στον τουρισμό, ένας πολυσυζητημένος όρος που είναι κεφαλαιώδους σημασίας εδώ και δεκαετίες στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθαι. 

Η ΕΠΟΤ έχει πρωτοστατήσει με εκτενή μελέτη που παρουσίασε για την ίδρυση DMO σε διεθνές συνέδριο που διεξήχθη στην Ρόδο το 2005. 

Β) Την αναφορά (Άρθρο 8), έστω και μέσα σε μη ξεκάθαρο επιστημονικό πλαίσιο, της ύπαρξης μηχανισμού παρακολούθησης και βελτίωσης των μετρήσιμων παραμέτρων και κριτηρίων βιωσιμότητας και αειφορίας του προορισμού. Στο Νόμο αποτυπώνεται ως «Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης». 

Η διεθνής εμπειρία (UNWTO-INSTE) έχει δείξει ότι τέτοιοι μηχανισμοί συστηματικής μέτρησης-παρακολούθησης (monitoring) συμβάλουν καθοριστικά και βελτιώνουν την αναπτυξιακή πορεία του προορισμού με βάση τους στόχους και τις στρατηγικές κατευθύνσεις του.

Σε πρόσφατη εκδήλωση της ΕΠΟΤ (15/12/21), παρουσιάστηκε εκτενώς η διεθνής πραγματικότητα και η χρησιμότητα των Παρατηρητηρίων, με κεντρικό άξονα τις κατηγορίες δεικτών, στατιστικών και κριτηρίων και την αποτελεσματική μέτρηση και ανάλυσή τους. 

Γ) Την αναφορά (Άρθρο 6), έστω και με μη διαυγή μεθοδολογία, στο «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης» κάτι που παραπέμπει ευθέως σε διαδικασία μακρόπνοου Στρατηγικού Σχεδιασμού για την αναπτυξιακή πορεία του προορισμού στο μέλλον. 

Είναι διεθνώς καταγεγραμμένο, ότι κυρίαρχο ρόλο σέ ένα συνεκτικό στρατηγικό πλάνο που θα εκπονηθεί για τον προορισμό, έχει ο «Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού». Η διαδικασία απαιτεί σύνθεση απόψεων, κοινές συνιστάμενες και ενιαίο όραμα μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων που εκπροσωπούν όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες του τόπου.

Η ΕΠΟΤ καλωσορίζει το Νόμο 4875 που φέρνει στο προσκήνιο, παρά τις ελλείψεις του, το καθοριστικό ζήτημα της δημιουργίας DMO. Υπάρχουν δυσκολίες, υπάρχουν και προκλήσεις. Θεωρούμε ότι με ανοικτές διαδικασίες και στοχευόμενη προσέγγιση ο φορέας/ οι φορείς (Δήμος, Αναπτυξιακή κλπ.) που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο εγχείρημα, μπορούν να οδηγηθούν σε επιτυχές αποτέλεσμα. Η ανάληψη δε, ηγετικού ρόλου είναι ο κινητήριος μοχλός που θα παρακινήσει και θα εμπνεύσει τις τοπικές κοινωνίες και τον επιχειρηματικό κόσμο σε συστράτευση και κοινή αναπτυξιακή πορεία με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.

Το ζητούμενο εδώ δεν είναι να αναλωθούμε στην ανάλυση στρεβλώσεων και δυσκολιών του πλαισίου που θέτει ο εν λόγω νόμος,  αλλά να τις υπερβούμε και να στοχεύσουμε στο μέγιστο όφελος για τους προορισμούς, τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις

Η άμεση δρομολόγηση θεμελίωσης ενός Οργανισμού Προώθησης Προορισμού (DMO) με επιστημονική υποστήριξη και πλατιά αποδοχή είναι επιβεβλημένη. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

World Tourism Organization (2016), Rules for the Operation and Management of the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO). http://insto.unwto.org/wp-content/uploads/2017/05/INSTO_Framework_EC2016.pdf 

World Tourism Organization (2019), UNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) – Preparing DMOs for new challenges, UNWTO, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284420841 

 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 28/05 11:13

  Σε άνοδο τα λειτουργικά ροφήματα στις καταναλωτικές προτιμήσεις

 2. 27/05 17:15

  Την Κυριακή η Σαντορίνη θα κατακλυστεί από Σαουδάραβες

 3. 27/05 14:55

  Πάνω από τα επίπεδα 2019 η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι

 4. 27/05 14:01

  Συνάντηση Σ. Ζαχαράκη και Ο. Αναστασοπούλου με μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Νοτίου Κορέας

 5. 27/05 13:35

  ForwardKeys | Ανεβαίνει ο Ισπανικός τουρισμός για την Ελλάδα – Στο +23% των επιπέδων 2019 αυτό το καλοκαίρι

 6. 27/05 13:11

  Το οικολογικό παραμύθι της Ελένης Ανδρεάδη συμπυκνώνει το μήνυμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

 7. 27/05 12:55

  Γ. Αμυράς: Το σύνθημα του νέου κλιματικού νόμου είναι ‘’Ηλεκτροκίνηση παντού»

 8. 27/05 12:00

  Βενετία: Αναβάλλεται για το 2023 η επιβολή χρέωσης εισόδου για τους τουρίστες χωρίς διανυκτέρευση

 9. 27/05 11:44

  Αμερικανικός τουρισμός | Το δολάριο επιστρέφει δυναμικά - Ξεπερνά το 2019 η ζήτηση για Ελλάδα

 10. 27/05 11:44

  Τουρισμός | O ποιοτικός χρόνος με τους δικούς τους και όχι ο προορισμός το ζητούμενο φέτος στις διακοπές των Αμερικανών

 11. 27/05 11:15

  Jet2: Νέες συνδέσεις από το Εδιμβούργο με Σαντορίνη, Σκιάθο, Πρέβεζα - «Ισχυρή ζήτηση για Ελλάδα»

 12. 27/05 10:56

  Lufthansa: Νέα θυγατρική για να μειωθεί το κόστος προσωπικού

 13. 27/05 10:31

  Δήμος Πάρου: 3 νέα video παρουσιάζoυν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του νησιού σε Ελλάδα και εξωτερικό

 14. 27/05 10:01

  Μπαμπινιώτης: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας το τουριστικό video της Τουρκίας «Turkaegean»

 15. 27/05 10:00

  Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο ΚOSTA PALACE 820 κλινών στην Κω

 16. 27/05 09:42

  To νέο video τουριστικής προβολής του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου

 17. 27/05 09:35

  Οι Moderat στη σκιά της Ακρόπολης! | ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

 18. 27/05 09:23

  Reactivate Music στην Πειραιώς 260 (Η) | 6 & 7 Ιουνίου, 20:00

 19. 27/05 09:14

  Μέτρα προστασίας των ακτών από πιθανή διάβρωση λόγω κατασκευής νέων υποδομών

 20. 27/05 09:05

  Φεστιβάλ Κερασιού στον ‘Ιασμο Ροδόπης

 21. 27/05 09:03

  Άδειες για δύο πλωτές εξέδρες σε Μήλο και Μύκονο

 22. 27/05 09:02

  40.000 οι αφίξεις στην Αθήνα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2021

 23. 26/05 18:09

  Επιμελητήριο Ελληνο – Κινεζικής Οικονομικής Συνεργασίας | Η Κίνα παραμένει ένας ισχυρός εταίρος για την Ελλάδα

 24. 26/05 17:40

  EasyJet: Πάνω από 200 πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω βλάβης ΙΤ - Επηρεάστηκαν δρομολόγια προς Ρόδο, Σαντορίνη, Μύκονο

 25. 26/05 17:25

  Εγκαίνια για το Porto Myrina Palace στη Λήμνο | Δεύτερο ξενοδοχείο του Apollo στην Ελλάδα για αθλητικό τουρισμό

 26. 26/05 15:30

  ΕΟΤ: Fam trip για προβολή της Εύβοιας και της Σκύρου στο κοινό της Ρουμανίας

 27. 26/05 14:43

  Θαλάσσιος τουρισμός/ ΣΙΤΕΣΑΠ: Ανάγκη για επενδύσεις σε πλωτούς τουριστικούς λιμένες - Στο 90% των επιπέδων 2019 η ζήτηση το 2022

 28. 26/05 14:14

  FedHATTA | Πολύτιμες αγορές για τον ελληνικό τουρισμό χάνονται... στο δρόμο για τις visa

 29. 26/05 13:27

  Μπορεί ακόμη να σωθεί η παγκοσμιοποίηση;

 30. 26/05 12:37

  Ισπανία: Η ευλογιά των πιθήκων απειλή για τον τουρισμό; Τι δήλωσε η υπουργός Τουρισμού

 31. 26/05 12:31

  Aπόφαση | Τα νέα υγειονομικά πρωτόκολλα για τα τουριστικά καταλύματα, πλην κάμπινγκ

 32. 26/05 12:09

  Tαξίδια με το τρένο | Σύντομα Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά

 33. 26/05 11:42

  Hilton - Έρευνα: Πώς επιλέγουν διακοπές οι Βρετανικές οικογένειες το 2022

 34. 26/05 11:27

  Δ. Φραγκάκης: «Στόχος να διευρύνουμε τα οφέλη του βιώσιμου τουρισμού για τις τοπικές κοινωνίες»

 35. 26/05 11:26

  Κικίλιας | «342% αυξημένα τα έσοδα από τον τουρισμό σε σχέση με πέρυσι»

 36. 26/05 11:02

  ΕΞΑ-ΑΑ | Μακριά από τις επιδόσεις του 2019 η απόδοση των ξενοδοχείων της Αθήνας το α' 4μηνο

 37. 26/05 10:40

  DW | Να γιατί η Ελλάδα είναι τόσο δημοφιλής στους τουρίστες

 38. 26/05 10:00

  Περιφέρεια Πελοποννήσου: Eπιχορηγήσεις για ξενοδοχείο και οινοποιείο σε Ναύπλιο και Ζευγολατιό

 39. 26/05 09:39

  Οι Οινοποιοί της Κρήτης στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη Διεθνή Έκθεση Κρασιού - με την στήριξη της Περιφέρειας

 40. 26/05 09:30

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Πρώτο Φόρουμ βιώσιμης φιλοξενίας

 41. 26/05 09:21

  Οι δρόμοι του κρασιού στην Ηλεία

 42. 26/05 09:19

  Δήμος Κομοτηνής: Δημοπρασία για επανεκμίσθωση 5 μπάνγκαλόους στην Τουριστική Ακτή Φαναρίου

 43. 26/05 09:17

  Φυλάκιο στην ελληνοβουλγαρική Μεθόριο μετατρέπεται σε χώρος φιλοξενίας

 44. 26/05 09:15

  Στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 40 ετών ο πληθωρισμός στη Βρετανία

 45. 25/05 17:58

  ΕΤΑΔ | Διαγωνισμός για την μίσθωση του εμβληματικού τουριστικού ακινήτου «Ωκεανίδα» στην Ακτή Βουλιαγμένης

 46. 25/05 17:31

  Γιάννης Χουβαρδάς | Η άλλη πλευρά της Καταιγίδας | 1 - 7 Ιουνίου 2022

 47. 25/05 16:55

  Γιατί η Airbnb αποχωρεί από την Κίνα

 48. 25/05 15:58

  Fam trip ΕΟΤ | Απευθείας πτήσεις charter Σεούλ-Αθήνα το φθινόπωρο

 49. 25/05 15:35

  Άλλαξε ριζικά η εικόνα της Βαρβακείου - Νέοι σύγχρονοι χώροι πώλησης παραδίδονται σε επαγγελματίες και καταναλωτές 

 50. 25/05 15:32

  Η Uber επεκτείνεται στη Σαντορίνη - Προοπτικές και για άλλα ελληνικά νησιά

 51. 25/05 15:20

  Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου "έπνιξε" στον καπνό την Πάλμα – Έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων

 52. 25/05 14:10

  TUI: 12 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Κρήτη, Ρόδο, Κω, Κάρπαθο και Κέρκυρα από το Linz

 53. 25/05 13:42

  Air France-KLM | Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,26 δισ. ευρώ για την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας

 54. 25/05 13:23

  Η Ρόδος μέσα από το φακό της τηλεόρασης της Τουρκίας

 55. 25/05 13:16

  Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Το 2023 εφαρμογή και στον Τουρισμό

 56. 25/05 13:14

  Το Hyatt Regency Thessaloniki βραβεύεται με το Travelers’ Choice Award για το 2022 από το Tripadvisor

 57. 25/05 13:09

  ΤUI: Διευρύνεται το τμήμα tour και δραστηριοτήτων – «Είναι για εμάς βασικός πυλώνας ανάπτυξης»

 58. 25/05 13:04

  Ναύπλιο | Το Σάββατο 28 Μαΐου 2022 η μεγάλη γιορτή της αγκινάρας Ιρίων

 59. 25/05 12:52

  Sabre: Οι 5 τάσεις που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύουμε μετά την πανδημία

 60. 25/05 12:50

  Ανοιχτές Πόρτες στα Οινοποιεία της Κρήτης | Ένα διήμερο γεμάτο Κρητικό κρασί (28 & 29 Μαΐου 2022)

 61. 25/05 12:35

  Επίσημη πρώτη από ΕΡΤ και ERTFLIX για το τουριστικό video της Σαντορίνης

 62. 25/05 12:21

  ETC/ Τουρισμός: Πώς σκοράρει η Eυρώπη και η Ελλάδα στις μακρινές αγορές το καλοκαίρι του 2022

 63. 25/05 11:35

  Jet2 | Αυξημένη ζήτηση για το καλοκαίρι του 2023 | Πτήσεις για Αθήνα από το αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου

 64. 25/05 11:21

  H Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο τουριστικό εργαστήριο στη Ντόχα του Κατάρ

 65. 25/05 10:52

  Κάλεσμα Κικίλια στην Emirates για απευθείας πτήση από Ντουμπάι και Νέα Υόρκη προς Θεσσαλονίκη

 66. 25/05 10:49

  Τουρισμός | 390.000 εργαζόμενους αναζητεί η βιομηχανία φιλοξενίας στην Ιταλία

 67. 25/05 10:28

  Schauinsland Travel Partner | Ελλάδα και ισπανικά νησιά στο επίκεντρο της ζήτησης

 68. 25/05 10:00

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για νέο ξενοδοχείο στην Κορώνη και επέκταση οινοποιείου στη Νεμέα

 69. 25/05 08:13

  Nobu Hospitality: Συνέχεια στη στρατηγική ευρωπαϊκή επέκταση με το Nobu Hotel Madrid

 70. 25/05 08:11

  20.000 ξενοδοχεία συνδυάζονται για να υπολογίσουν το αποτύπωμα άνθρακα των διαμονών

 71. 25/05 08:05

  Ξενοδοχεία | Συνεργασία του EverΕden Βeach Resort με την ισπανική αλυσίδα Vincci Hotels

 72. 25/05 08:00

  To 25o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών στα Τρίκαλα

 73. 24/05 20:33

  Διαφορετικές ταχύτητες μέχρι τώρα στις αφίξεις σε Νότια και Βόρεια Ελλάδα

 74. 24/05 19:53

  Β.Κικίλιας | Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε το brand “Ελλάδα”

 75. 24/05 17:16

  Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών: Δεν υπάρχει ένδειξη μαζικού εμβολιασμού για την ευλογιά των πιθήκων

 76. 24/05 16:37

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο διάσημο γυναικείο περιοδικό Vrouw

 77. 24/05 16:26

  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | «Έξω από το κάδρο»

 78. 24/05 15:52

  TUI fly: Άνοιξαν οι κρατήσεις για το 2023 – Πάνω από 1,5 εκατ. θέσεις στα ελληνικά νησιά

 79. 24/05 15:11

  Βαλεαρίδες | Σε απόγνωση για εργαζομένους τα ξενοδοχεία: Φέρτε έναν φίλο σας να εργασθεί και κερδίστε 200 ευρώ!

 80. 24/05 14:50

  Βρετανικός τουρισμός: Η Ελλάδα τέταρτος δημοφιλέστερος προορισμός για ταξίδια κατά την εθνική εορτή Platinum Jubilee

 81. 24/05 13:45

  Fedhatta: Ώθηση στην εξοικείωση των φοιτητών τουριστικών επαγγελμάτων με το πραγματικό τουριστικό περιβάλλον

 82. 24/05 13:37

  Πόλεμος ταλέντων: Το 1/3 των νέων αναζητά την επόμενη επαγγελματική «στέγη»

 83. 24/05 13:09

  Lufthansa και MSC ενδιαφέρονται για την εξαγορά του διαδόχου της Alitalia

 84. 24/05 12:34

  ACI Europe: Πιο κοντά στο "καλό σενάριο" η επιβατική κίνηση στις Ευρωπαϊκές αερομεταφορές το 2022

 85. 24/05 12:08

  Το WTTC παρουσιάζει ένα ενιαίο Ψηφιακό Ταξιδιωτικό Πόρταλ για τη διευκόλυνση των ταξιδιών

 86. 24/05 11:35

  Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο α' τριμήνου | Θεαματική αύξηση σε αφίξεις και έσοδα

 87. 24/05 11:26

  ΕΤΑΔ | Ικανοποίηση για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά

 88. 24/05 10:42

  Ο τουρισμός πολυτελείας στην Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει σε αξία τα 500 δισ.ευρώ ετησίως

 89. 24/05 09:59

  Ο Τουρισμός επέστρεψε στην Αθήνα και δίνει μεγάλη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση

 90. 24/05 09:34

  Κομισιόν| Συμφωνία για την αναγνώριση της COVID-19 ως επαγγελματικής ασθένειας

 91. 24/05 09:22

  Τουρισμός | Γερμανία: Εξαιρετικό καλοκαίρι, αλλά χωρίς προσφορές

 92. 24/05 09:12

  Εγκρίσεις επενδυτικών σχεδίων για 2 νέα ξενοδοχεία σε Νεμέα και Πολύγυρο

 93. 24/05 09:09

  Εγκρίσεις για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Χαλκιδική και νέο ξενοδοχείο στην Ανατολική Μάνη

 94. 24/05 09:06

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Τρίπολη και Γύθειο

 95. 24/05 09:00

  Το 72% των Αμερικανών αφαιρεί χρήματα από τις αποταμιεύσεις διακοπών για να τα βγάλει πέρα

 96. 24/05 08:57

  Γιατί τα άτομα άνω των 50 ετών δεν προσλαμβάνονται στα ξενοδοχεία

 97. 24/05 08:53

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω του πολέμου στην Ουκρανία

 98. 23/05 16:56

  5ος κύκλος επιτάχυνσης του CapsuleT | Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

 99. 23/05 16:24

  Συνάντηση Κικίλια - Χατζημάρκου στη Ρόδο: 6,5% αύξηση στις αφίξεις τον Μάιο συγκριτικά με το 2019

 100. 23/05 15:56

  Aυτό είναι το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο της Norwegian που θα προσεγγίσει Ελλάδα αυτή τη σεζόν (video)