Eνιαίος φορέας για τον τουρισμό στα Τρίκαλα

Eνιαίος φορέας για τον τουρισμό στα Τρίκαλα

Προ το πυλών βρίσκεται η δημιουργία ενιαίου φορέα στήριξης της τουριστικής δραστηριότητας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων με προϋπολογισμό 540.000 ευρώ.

Στο Σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

4. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

5. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

6. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τουριστική δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις.

H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας στο διηνεκές, προϋποθέτει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων παραγόντων όπως, την διατήρηση - προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την με ασφάλεια και βατή διασύνδεσή τους, την ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων, την στοχευμένη και πάντα επίκαιρη προβολή – διαφήμιση, την συνεχή μελέτη των τάσεων στον τουρισμό εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, την συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την συνεχή εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες, την τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των εργασιακών σχέσεων κλπ..

Είναι προφανές ότι η σύνθετη αυτή διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε συντονισμένες δράσεις, όπου βασικό ρόλο θα διαδραματίζει η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη της περιοχής, οι οποίοι στο πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, θα φροντίζουν για την ενίσχυση και συνεχή εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας, ανατροφοδοτώντας έτσι τους υπόλοιπους κλάδους της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα τοπικό πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων:

1. για τη συγκρότηση «Ενιαίου Φορέα στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»,

2. για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του φορέα και της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών στην υλοποίηση των αποφάσεων του φορέα,

3. για τον καθορισμό ενός ενιαίου επιχειρησιακού σχεδίου κοινών ενεργειών και δράσεων με την συνεργασία όλων των φορέων για την από κοινού προώθηση, ανάπτυξη και προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος,

4. για την συγκρότηση ενός μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

5. για την συγκρότηση διαρκούς επιτροπής διαβούλευσης τουρισμού σε επίπεδο νομού,

6. για τον ορισμό της δομής που θα αναλάβει την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Φορέα,

7. για τον καθορισμό της κατ’ έτος οικονομικής συνεισφοράς των συμβαλλομένων προς την δομή υποστήριξης,

8. για τον καθορισμό της κατ’ έτος συνεισφοράς των συμβαλλομένων προς την δομή υποστήριξης, σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάγια.

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε.

Ορίζεται ως η δομή υποστήριξης του έργου της παρούσας σύμβασης έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου που της αναλογεί. Ειδικότερα :

-συντάσσει σε συνεργασία με όλους τους συμβαλλόμενους ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τον τουρισμό σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε συνέργεια πάντα με το περιφερειακό σχέδιο δράσης και τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να υποστηριχθεί σθεναρά το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων.

-Υλοποιεί ένα συνεχές πρόγραμμα συναντήσεων με όλους τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων, καταγράφει τις προτάσεις τους, τις αξιολογεί, τις κοστολογεί κατ’ αρχήν και τις εισηγείται στο Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

-αναλαμβάνει την υλοποίηση και το συντονισμό των αποφάσεων του συμβουλίου,

-έχει την υποχρέωση της διαρκούς ενημέρωσης των αντισυμβαλλομένων για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων,

-δημιουργεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με:

Α) τους φορείς προώθησης – προβολής του τουρισμού και τα ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά που έχουν υψηλή αναγνωσιμότητα στον τομέα

Β) τις σημαντικότερες ιστοσελίδες

Γ) τους πολιτιστικούς – αθλητικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Τρικάλων

Δ) τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, εξωραϊστικούς κ.α συλλόγους των απόδημων Τρικαλινών ,

-διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες – μελέτες για την οργάνωση, αποτίμηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση του τοπικού Τουριστικού προϊόντος,

-συνεργάζεται με την Επιστημονική κοινότητα (εντός και εκτός Π.Ε. Τρικάλων) προκειμένου να υλοποιεί κάθε διετία ένα αναπτυξιακό συνέδριο με αντικείμενο την τοπική παραγωγή, το οικοσύστημα, το πολιτιστικό απόθεμα και τις τουριστικές προοπτικές της Π.Ε. Τρικάλων,

-φροντίζει για τον καθορισμό ενός ενιαίου προγράμματος δράσης πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και του τρόπου προβολής αυτών μέσω όλων των διαθέσιμων εργαλείων προβολής (ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ),

-φροντίζει για την συνεργασία όλων των φορέων και την κοινή αποστολή εκπροσώπων σε τουριστικές εκθέσεις που κρίνονται ως σημαντικές για την τουριστική προβολή του νομού ,

-εισηγείται την οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, φροντίζει για τον σχεδιασμό και την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης για αυτές,

-αναλαμβάνει και εισηγείται μοντέλα συγχρηματοδότησης θεματικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα με συμμετοχή των συμβαλλομένων στα πλαίσια του κάθε φορά ψηφισμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ιδιωτών ή φορέων ιδιωτικού δικαίου, που εμπλέκονται ή επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τις εν λόγω θεματικές εκδηλώσεις, με τη μορφή υποχρεωτικής οικονομικής συμμετοχής, με τη μορφή χορηγιών ή όπως αποφασίζεται κάθε φορά,

-προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, με την αποστολή κάθε σχετικού υλικού 15 ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση,

-παρέχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

-εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό για την προμήθεια των αναλωσίμων και των λοιπών εξόδων για τις ανάγκες του προγράμματος σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

- διαθέτει τις εγκαταστάσεις της καθώς και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 540.000 ευρώ και  θα βαρύνει τους ιδίους πόρους και πόρους από το ΠΔΕ των συμβαλλομένων για τα επόμενα πέντε έτη αναλυτικά ως εξης:  

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Συνολικό ποσό 175.000 ευρώ από πόρους της ΠΕ Τρικάλων ή κατ΄ έτος 35.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Τρικκαίων

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Τρικκαίων ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος..

-Ο Δήμος Καλαμπάκας

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Καλαμπάκας ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Πύλης

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Πύλης ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Φαρκαδόνας

Συνολικό ποσό 50.000 ευρώ από πόρους του Δ. Φαρκαδόνας ή κατ΄ έτος 10.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Το Επιμελητήριο Τρικάλων

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Επιμελητηρίου Τρικάλων ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

 

-Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε.  εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό των 15.000 ευρώ  ή ανά έτος το ποσό των 3.000 ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Επενδύσεις
 1. 08/02 22:59

  Πράσινο φως από το υπουργείο Πολιτισμού για 5άστερο ξενοδοχείο στη Μύκονο

 2. 08/02 22:52

  Πρώτο ξενοδοχείο Hyatt στην Κροατία από τον τουρκικό όμιλο Dogus

 3. 08/02 22:51

  Ενισχύουν την παρουσία τους στην Πολωνία οι διεθνείς ξενοδοχειακές αλυσίδες

 4. 08/02 16:13

  Oι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αυξήσουν τις δαπάνες για τεχνολογία το 2023

 5. 08/02 16:01

  Φιλοπεριέργεια και «cosplay»: Αυτή είναι η νέα τάση στα ταξίδια των υπερπλουσίων

 6. 08/02 15:19

  Η Γερμανία γίνεται η μεγαλύτερη αγορά τουρισμού για την Τουρκία - Ξεπέρασε τη Ρωσία

 7. 08/02 15:02

  Alltours: Νέα διαφημιστική καμπάνια για την Ελλάδα, Τουρκία, Ισπανία σε μεγάλα ραδιόφωνα της Γερμανίας

 8. 08/02 12:57

  Τουρκία: Η καταστροφή από ψηλά - Το πριν και το μετά από τον σεισμό σε δορυφορικές φωτογραφίες

 9. 08/02 12:51

  Β. Κικίλιας | Το 2023 θα είναι πάρα πολύ δυνατή χρονιά για τον τουρισμό

 10. 08/02 11:55

  Τουρισμός | Πιο οικονομικά ταξίδια αναζητούν το 2023 οι ταξιδιώτες

 11. 08/02 11:35

  Γερμανία: 1 στους 5 συνταξιούχους απειλείται με φτώχεια

 12. 08/02 10:27

  Τουρισμός: Η Ελλάδα έβδομος πιο περιζήτητος προορισμός στον κόσμο για οικογενειακές διακοπές το 2023

 13. 08/02 10:14

  Ισπανικός τουρισμός | 72 εκατ. τουρίστες, 87 δισ. ευρώ έσοδα το 2022 - προσδοκίες για ρεκόρ το 2023

 14. 08/02 10:00

  Οι Jet2 και Jet2holidays πρόσθεσαν 11.000 θέσεις προς Μαγιόρκα και Τενερίφη την Άνοιξη

 15. 08/02 09:49

  Διεθνής έκθεση Vakantiebeurs: Η CK Strategies φέρνει την Κω κοντά στους κορυφαίους Tour Operators

 16. 08/02 09:46

  Μπαράζ φοροελέγχων από την ΑΑΔΕ - Ποιοι θα βρεθούν στο «στόχαστρο»

 17. 08/02 09:31

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Ρόδο και Σαντορίνη

 18. 08/02 09:30

  Ένα βήμα ακόμη για το υδατοδρόμιο στη Ζάκυνθο

 19. 08/02 09:27

  Φαγητό, ταινίες, μόδα, πυγμαχία και φεστιβάλ όπλα της Ταϊλάνδης για αύξηση του τουρισμού της

 20. 08/02 09:25

  Συζητήσεις για τη δημιουργία του μεγαλύτερου αεροδρομίου στην Αλβανία

 21. 08/02 09:23

  Πάνω από 18 εκατ. οι διεθνείς αφίξεις σε Dubai και Abu Dhabi το 2022

 22. 07/02 18:24

  Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ: Εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

 23. 07/02 16:51

  Οι τουρίστες επιλέγουν ξενοδοχεία και εστιατόρια που σέβονται το περιβάλλον - Εκδήλωση στο Ηράκλειο

 24. 07/02 16:16

  Emirates | Open Day πρόσληψης νέων μελών για το πλήρωμα καμπίνας στην Ελλάδα

 25. 07/02 15:53

  Classic Collection: Το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην ιστορία της για Ελλάδα και Κύπρο - Νέοι προορισμοί και ξενοδοχεία

 26. 07/02 14:39

  Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων: Δεσμεύσεις Δ. Φραγκάκη για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος

 27. 07/02 14:14

  Αλβανία, τo απρόσμενο «άλογο κούρσας» της Μεσογείου - Πώς κατάφερε να λάμψει στο παγκόσμιο τουριστικό στερέωμα

 28. 07/02 13:28

  Ασύλληπτο: Η ενέργεια του σεισμού στην Τουρκία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τη Νέα Υόρκη για πάνω από 4 ημέρες

 29. 07/02 13:11

  Μέσα στο 2023 ανοίγει το νέο Domes White Coast Milos – Σχέδια για νέα ξενοδοχεία σε Χαλκιδική, Μύκονο, Σαντορίνη και Αθήνα (φωτο)

 30. 07/02 12:36

  Amadeus | Οι 4 φυλές των ταξιδιωτών μέσα στην ερχόμενη 10ετία - Με ποια ψυχολογία θα επιλέγουν διακοπές

 31. 07/02 12:02

  Kuwait Airways: Νέες συνδέσεις με Αθήνα και Μύκονο το 2023, «λόγω αυξημένης ζήτησης»

 32. 07/02 11:37

  Γεύση Ελλάδας στο Ντουμπάι - Έλληνας σεφ ανοίγει το εστιατόριο της διάσημης αλυσίδας "Μilos" σε πολυτελές ξενοδοχείο

 33. 07/02 09:44

  Tοuρισμός: 21% λιγότεροι επιβάτες στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια το 2022 έναντι του 2019 | Μόλις -1,9% οι απώλειες στην Ελλάδα

 34. 07/02 09:28

  Γερμανός σεισμολόγος | «Ήταν θέμα χρόνου» η καταστροφή στην Τουρκία

 35. 07/02 09:20

  Οφειλές σε εφορία και ταμεία: Νέα ρύθμιση για όσους έχασαν παλαιότερες φέρνει η κυβέρνηση

 36. 07/02 08:49

  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Eπέκταση της πλατφόρμας δικτύωσης επαγγελματιών Agora Central Greece

 37. 07/02 08:33

  Άδειες για 2 νέα ξενοδοχεία σε Πάρο και Άνω Κουφονήσι

 38. 07/02 07:31

  Δήμος Μυκόνου: Συνεργασία για την εκπόνηση μελετών κρίσιμων υποδομών

 39. 07/02 00:05

  Πώς θα αναπτυχθούν Τραπεζοκαθίσματα στην πλατεία Ομονοίας

 40. 07/02 00:05

  Παραμένουν πρέσβειρες του ελληνικού τουρισμού στην Κίνα οι @greek_twins

 41. 06/02 18:28

  Ryanair | Πτήσεις προς Ρόδο από το αεροδρόμιο Weeze της Γερμανίας

 42. 06/02 17:59

  IATA | Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν εμποδίζουν την εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών

 43. 06/02 17:45

  Η Ελευσίνα είναι Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2023 - 15.000 επισκέπτες, 500 καλλιτέχνες, 800 συμμετέχοντες στις Πομπές

 44. 06/02 16:21

  Τσελέντης στον ΣΚΑΪ: Εκτιμήσεις για 15.000 νεκρούς στην Τουρκία - «Δεν θα βιώσουμε ποτέ τέτοιες εικόνες στην Ελλάδα»

 45. 06/02 15:59

  Τουρισμός: Οι Γερμανοί προτιμούν να κόβουν έξοδα στον προορισμό παρά να μην ταξιδέψουν καθόλου

 46. 06/02 15:02

  ΠΟΞ | Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια του ξενοδόχου Τηλέμαχου Γρηγοριάδη

 47. 06/02 14:57

  Τουρκία: Αυξημένες έως και 60% οι τιμές των ξενοδοχείων στο Μπόντρουμ το καλοκαίρι του 2023

 48. 06/02 14:49

  Ο Μπάιντεν βάζει φρένο στις παραπλανητικές χρεώσεις των ξενοδοχείων all in και των αεροπορικών εταιριών

 49. 06/02 14:17

  ΕΟΤ: Τουριστική εκδήλωση Ελλάδας-Ισραήλ στο Τορόντο για προβολή της χώρας μας στον Καναδά

 50. 06/02 13:54

  Ενιαίο μέτωπο ξενοδόχων, συνδικαλιστών και εργαζομένων στη Ρόδο για την κάλυψη των θέσεων εργασίας

 51. 06/02 13:44

  FedHATTA/ HATTA: Μνημόνιο Συνεργασίας με την ASTA – Σε γερές βάσεις ο τουρισμός μεταξύ Ελλάδας – Αμερικής

 52. 06/02 13:42

  Κινεζικός τουρισμός: Εκτόξευση των διεθνών ταξιδιών μέχρι το 2030 – Δεν τους ικανοποιούν πια τα ομαδικά tour

 53. 06/02 12:51

  Οι δύο μεγάλοι μνηστήρες για την πτωχευμένη Flybe

 54. 06/02 12:26

  Άνοιξε ο δρόμος για να λειτουργήσει ξανά στην παραλία της Ζαχάρως το τουριστικό περίπτερο "Παρά θιν αλός"

 55. 06/02 11:04

  H Αθήνα επανεργοποιεί τις απευθείας πτήσεις με την Κίνα - 3 ευρωπαϊκές πόλεις αύξησαν τις πτήσεις έναντι του 2019

 56. 06/02 10:10

  Η Αθήνα 6η πιο δημοφιλής ευρωπαϊκή πόλη για τους Αμερικανούς το 2023

 57. 06/02 09:22

  Βιβλική καταστροφή σε Τουρκία - Συρία: Εκατοντάδες νεκροί από το σεισμό 7,8 Ρίχτερ - Βίντεο

 58. 06/02 08:58

  Αθλητική εκδήλωση Γεντίκι Trail στη Λάρισα

 59. 06/02 08:27

  Εγκρίσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Χανιά

 60. 06/02 08:13

  Πράσινο φως για επανάχρηση του χαρακτηρισμένου ως μνημείου ξενοδοχείου Ξενία Χίου

 61. 06/02 08:11

  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Πρόβλεψη για υλοποίηση 475 έργων και δράσεων το 2023

 62. 06/02 08:01

  Αδελφοποίηση Άργους – Μυκηνών με την ισραηλινή περιοχή Jezreel Valley

 63. 05/02 13:44

  Με το «δεξί» μπήκε ο ελληνικός τουρισμός το 2023 - Τι λένε οι ξενοδόχοι για το «Εarly Bookings»

 64. 05/02 13:32

  Υπόθεση χρόνου τα επιβατικά αεροπλάνα υδρογόνου

 65. 05/02 08:43

  Τυρναβίτικο Καρναβάλι - Μπουρανί

 66. 05/02 08:41

  Αίγυπτος: Επενδυτικές ευκαιρίες 30 δισ. δολ. στον τουριστικό τομέα

 67. 04/02 18:44

  Η Ελευσίνα πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης | Τελετή έναρξης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας

 68. 04/02 18:38

  Η Δυτική Μακεδονία το επόμενο μεγάλο στοίχημα του Υπ. Τουρισμού

 69. 04/02 12:53

  TripAdvisor | Παγκόσμιος τουρισμός: Τα ταξίδια η απόλυτη προτεραιότητα των πολιτών - το 95% μειώνει άλλες δαπάνες για τις διακοπές

 70. 04/02 08:41

  Οι τιμές των εισιτηρίων στα Σπήλαια Μελισσάνης και Δρογκαράτης για το 2023

 71. 04/02 08:40

  Ισπανία: 105 δισ. ευρώ οι δαπάνες για τρόφιμα, ποτά και καταναλωτικά προϊόντα τo 2022

 72. 03/02 18:19

  8 επενδυτικά σχέδια ενδιαφέρονται για το λιμάνι του Βόλου

 73. 03/02 18:01

  Ξενοδοχειακή Ημέρα Καριέρας 2023 στην Πιερία

 74. 03/02 17:46

  Άγριο μαλλιοτράβηγμα σε πτήση – Γυναίκες πιάστηκαν στα χέρια για μια θέση στο παράθυρο (βίντεο)

 75. 03/02 16:16

  FTI: Έμφαση σε μικρότερα ελληνικά νησιά το 2023 και προσθήκη νέων ελληνικών ξενοδοχείων

 76. 03/02 15:14

  Ιππικό υπερθέαμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Περήφανα άλογα κάλπασαν στους δρόμους (βίντεο – φωτογραφίες)

 77. 03/02 14:43

  Ελληνικός τουρισμός: Κατά 11,5% θα αναπτύσσεται κάθε χρόνο η αγορά πολυτελών ταξιδιών στην Ελλάδα μέχρι το 2030

 78. 03/02 14:06

  Mια Ελληνίδα που διαπρέπει στις ΗΠΑ, επίτιμη διδάκτωρ του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Αθηνών

 79. 03/02 13:28

  Το Άμστερνταμ βάζει τέλος στα τουριστικά λεωφορεία στο κέντρο της πόλης

 80. 03/02 12:29

  TUS Airways | Πτήσεις από Λάρνακα προς Ηράκλειο, Χανιά, Κέρκυρα, Κεφαλονιά και Κέρκυρα

 81. 03/02 11:58

  Emirates | Δοκιμαστική πτήση-ορόσημο με 100% Βιώσιμο Αεροπορικό Καύσιμο

 82. 03/02 11:52

  Κατώτατος μισθός: Οι προτάσεις των φορέων και η διαδικασία για την τελική εισήγηση

 83. 03/02 11:34

  Ε.Ξ. Ηρακλείου | Διαπραγματεύσεις για υπογραφή της νέας τοπικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

 84. 03/02 10:25

  Τουρισμός 2023 | Η Ελλάδα στο top10 των ευρωπαϊκών χωρών για τους ταξιδιώτες από τις άλλες ηπείρους

 85. 03/02 08:52

  Πληρωμές επιχορηγήσεων για δύο νέα ξενοδοχεία σε Μυτιλήνη και Σύβοτα

 86. 03/02 08:50

  Ολλανδία: Αύξηση ρεκόρ στους μισθούς αλλά το πραγματικό εισόδημα μειώθηκε

 87. 03/02 08:47

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δράσεις για την προσέλκυση περισσότερων κινηματογραφικών παραγωγών

 88. 03/02 08:44

  Ισπανία: Στο 5,8% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Ιανουάριο

 89. 03/02 08:41

  Γιατί μειώθηκε η ανεργία στη Γαλλία

 90. 02/02 18:16

  Ξυπνάει το ηφαίστειο Κολούμπος της Σαντορίνης

 91. 02/02 17:02

  Αθηναϊκά ξενοδοχεία 2022 | -10,7% η μέση πληρότητα έναντι του 2019, αλλά ο Δεκέμβριος ξεπέρασε τα προπανδημικά επίπεδα

 92. 02/02 15:37

  FedHATTA/ HATTA | Νέες δυνατότητες τουριστικής συνεργασίας με την Αλβανία

 93. 02/02 15:26

  Το παράδοξο της Τουρκίας: Στόχος για 90 εκατ. τουρίστες το 2028 αλλά και 100% επίτευξη των στόχων αειφόρου τουρισμού

 94. 02/02 14:50

  Η Crystal Cruises ξαναγεννιέται με νέα ονομασία και όραμα - Από την Αθήνα οι πρώτες κρουαζιέρες

 95. 02/02 13:26

  Βασίλης Κικίλιας: H σεζόν θα έχει ξεκινήσει σε όποιο χρόνο και αν πραγματοποιηθούν οι εκλογές

 96. 02/02 13:21

  Ευρωπαϊκός τουρισμός 2023: Σταδιακή επιστροφή των Κινέζων και επαναφορά των Αμερικανών το α’ τετράμηνο

 97. 02/02 12:50

  Dusit Suites Athens: Ανοίγει στην Αθήνα το πρώτο ξενοδοχείο της Ταϊλανδικής αλυσίδας Dusit Hotels στην Ευρώπη

 98. 02/02 12:10

  «Στον αέρα» η νέα αναβαθμισμένη εταιρική ιστοσελίδα του ΕΟΤ

 99. 02/02 10:39

  Το superyacht των 86 εκατομμυρίων δολαρίων που μπορεί να «πετάξει» πάνω από το νερό - Φωτογραφίες

 100. 02/02 09:28

  Τουρισμός | Ονειρεμένα ταξίδια με οργανωμένα πακέτα διακοπών θέλουν το 2023 οι Βρετανοί- στις top επιλογές η Ελλάδα