Eνιαίος φορέας για τον τουρισμό στα Τρίκαλα

Eνιαίος φορέας για τον τουρισμό στα Τρίκαλα

Προ το πυλών βρίσκεται η δημιουργία ενιαίου φορέα στήριξης της τουριστικής δραστηριότητας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Τρικάλων με προϋπολογισμό 540.000 ευρώ.

Στο Σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ άλλων αναφέρονται τα εξής:

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

1. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

2. Ο ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

3. Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

4. Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

5. Ο ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

6. ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

7. Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ Α.Ε.)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η τουριστική δραστηριότητα, συνιστά ένα σύμπλεγμα δραστηριοτήτων που επηρεάζει πολλούς τομείς της οικονομίας μιας περιοχής, καθώς και την προστασία και διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι ότι χαρακτηρίζεται από έντονη δυναμική αλλά με μεγάλες χρονικές και χωρικές διακυμάνσεις.

H ανάπτυξη βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας στο διηνεκές, προϋποθέτει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ πολλών ανεξάρτητων παραγόντων όπως, την διατήρηση - προστασία των φυσικών και πολιτισμικών πόρων, την με ασφάλεια και βατή διασύνδεσή τους, την ορθή εκτίμηση της φέρουσας ικανότητας και των απαραίτητων ιδιωτικών επενδύσεων, την στοχευμένη και πάντα επίκαιρη προβολή – διαφήμιση, την συνεχή μελέτη των τάσεων στον τουρισμό εντός αλλά και εκτός Ελλάδας, την συνεχή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, την συνεχή εναρμόνιση με τις νέες τεχνολογίες, την τήρηση των επιχειρηματικών κανόνων και των εργασιακών σχέσεων κλπ..

Είναι προφανές ότι η σύνθετη αυτή διαδικασία πρέπει να βασιστεί σε συντονισμένες δράσεις, όπου βασικό ρόλο θα διαδραματίζει η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων στην ανάπτυξη της περιοχής, οι οποίοι στο πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, θα φροντίζουν για την ενίσχυση και συνεχή εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας, ανατροφοδοτώντας έτσι τους υπόλοιπους κλάδους της τοπικής οικονομίας, δημιουργώντας ένα τοπικό πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προγραμματική συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων:

1. για τη συγκρότηση «Ενιαίου Φορέα στήριξης της Τουριστικής Δραστηριότητας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων»,

2. για τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων του φορέα και της ευθύνης των συμβαλλομένων μερών στην υλοποίηση των αποφάσεων του φορέα,

3. για τον καθορισμό ενός ενιαίου επιχειρησιακού σχεδίου κοινών ενεργειών και δράσεων με την συνεργασία όλων των φορέων για την από κοινού προώθηση, ανάπτυξη και προβολή του τοπικού τουριστικού προϊόντος,

4. για την συγκρότηση ενός μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

5. για την συγκρότηση διαρκούς επιτροπής διαβούλευσης τουρισμού σε επίπεδο νομού,

6. για τον ορισμό της δομής που θα αναλάβει την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Φορέα,

7. για τον καθορισμό της κατ’ έτος οικονομικής συνεισφοράς των συμβαλλομένων προς την δομή υποστήριξης,

8. για τον καθορισμό της κατ’ έτος συνεισφοράς των συμβαλλομένων προς την δομή υποστήριξης, σε προσωπικό, εξοπλισμό, αναλώσιμα και πάγια.

Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε.

Ορίζεται ως η δομή υποστήριξης του έργου της παρούσας σύμβασης έχοντας την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία για την υλοποίηση του αντικειμένου που της αναλογεί. Ειδικότερα :

-συντάσσει σε συνεργασία με όλους τους συμβαλλόμενους ένα επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για τον τουρισμό σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας σε συνέργεια πάντα με το περιφερειακό σχέδιο δράσης και τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό, αναδεικνύοντας τις άμεσες αλλά και τις μακροπρόθεσμες ενέργειες που πρέπει να λάβουν χώρα ώστε να υποστηριχθεί σθεναρά το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων.

-Υλοποιεί ένα συνεχές πρόγραμμα συναντήσεων με όλους τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με το τουριστικό προϊόν των Τρικάλων, καταγράφει τις προτάσεις τους, τις αξιολογεί, τις κοστολογεί κατ’ αρχήν και τις εισηγείται στο Μόνιμο Συμβούλιο Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

-αναλαμβάνει την υλοποίηση και το συντονισμό των αποφάσεων του συμβουλίου,

-έχει την υποχρέωση της διαρκούς ενημέρωσης των αντισυμβαλλομένων για την πορεία υλοποίησης των αποφάσεων,

-δημιουργεί μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με:

Α) τους φορείς προώθησης – προβολής του τουρισμού και τα ηλεκτρονικά και έντυπα περιοδικά που έχουν υψηλή αναγνωσιμότητα στον τομέα

Β) τις σημαντικότερες ιστοσελίδες

Γ) τους πολιτιστικούς – αθλητικούς Συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Π.Ε. Τρικάλων

Δ) τους πολιτιστικούς, επιστημονικούς, εξωραϊστικούς κ.α συλλόγους των απόδημων Τρικαλινών ,

-διενεργεί εξειδικευμένες έρευνες – μελέτες για την οργάνωση, αποτίμηση, αξιολόγηση, τεκμηρίωση του τοπικού Τουριστικού προϊόντος,

-συνεργάζεται με την Επιστημονική κοινότητα (εντός και εκτός Π.Ε. Τρικάλων) προκειμένου να υλοποιεί κάθε διετία ένα αναπτυξιακό συνέδριο με αντικείμενο την τοπική παραγωγή, το οικοσύστημα, το πολιτιστικό απόθεμα και τις τουριστικές προοπτικές της Π.Ε. Τρικάλων,

-φροντίζει για τον καθορισμό ενός ενιαίου προγράμματος δράσης πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και του τρόπου προβολής αυτών μέσω όλων των διαθέσιμων εργαλείων προβολής (ηλεκτρονικού και έντυπου τύπου, ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ),

-φροντίζει για την συνεργασία όλων των φορέων και την κοινή αποστολή εκπροσώπων σε τουριστικές εκθέσεις που κρίνονται ως σημαντικές για την τουριστική προβολή του νομού ,

-εισηγείται την οργάνωση θεματικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα, φροντίζει για τον σχεδιασμό και την σύνταξη πλήρους οικονομοτεχνικής μελέτης για αυτές,

-αναλαμβάνει και εισηγείται μοντέλα συγχρηματοδότησης θεματικών εκδηλώσεων τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα με συμμετοχή των συμβαλλομένων στα πλαίσια του κάθε φορά ψηφισμένου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ιδιωτών ή φορέων ιδιωτικού δικαίου, που εμπλέκονται ή επωφελούνται με οποιονδήποτε τρόπο από τις εν λόγω θεματικές εκδηλώσεις, με τη μορφή υποχρεωτικής οικονομικής συμμετοχής, με τη μορφή χορηγιών ή όπως αποφασίζεται κάθε φορά,

-προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων, όπως ορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσης, με την αποστολή κάθε σχετικού υλικού 15 ημέρες πριν από κάθε συνεδρίαση,

-παρέχει κάθε αναγκαία γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του μόνιμου συμβουλίου τουριστικής ανάπτυξης Π.Ε. Τρικάλων,

-εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό για την προμήθεια των αναλωσίμων και των λοιπών εξόδων για τις ανάγκες του προγράμματος σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 6 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης,

- διαθέτει τις εγκαταστάσεις της καθώς και την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η χρηματοδότηση του προγράμματος ανέρχεται σε 540.000 ευρώ και  θα βαρύνει τους ιδίους πόρους και πόρους από το ΠΔΕ των συμβαλλομένων για τα επόμενα πέντε έτη αναλυτικά ως εξης:  

-Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

Συνολικό ποσό 175.000 ευρώ από πόρους της ΠΕ Τρικάλων ή κατ΄ έτος 35.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Τρικκαίων

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Τρικκαίων ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος..

-Ο Δήμος Καλαμπάκας

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Καλαμπάκας ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Πύλης

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Δ. Πύλης ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Ο Δήμος Φαρκαδόνας

Συνολικό ποσό 50.000 ευρώ από πόρους του Δ. Φαρκαδόνας ή κατ΄ έτος 10.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

-Το Επιμελητήριο Τρικάλων

Συνολικό ποσό 75.000 ευρώ από πόρους του Επιμελητηρίου Τρικάλων ή κατ΄ έτος 15.000 ευρώ για την υλοποίηση των δράσεων του προγράμματος.

 

-Η Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Επιχειρηματικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Τρικάλων – Ανάπτυξις Α.Ε.  εκταμιεύει από ίδια κεφάλαια το ποσό των 15.000 ευρώ  ή ανά έτος το ποσό των 3.000 ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος.

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 26/01 17:24

  Holidaycheck: Διεθνείς διακρίσεις για τα ξενοδοχεία Atrium στη Ρόδο

 2. 26/01 17:06

  Ο Δήμος Ναυπλιέων σχολιάζει την παγκόσμια διάκρισή του από την Booking.com

 3. 26/01 15:59

  Ευρωβαρόμετρο: Η κλιματική αλλαγή η μεγαλύτερη πρόκληση- Ανεργία και μεταναστευτικό "καίνε" τους Έλληνες

 4. 26/01 15:52

  Κ.Νοτοπούλου: Η κυβέρνηση να ακούσει την κραυγή αγωνίας των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης

 5. 26/01 15:44

  Τα δικαιώματα των καταναλωτών στις οδικές μετακινήσεις και στις μετακινήσεις με τα μέσα σταθερής τροχιάς

 6. 26/01 13:20

  Τουρισμός | Ηνωμένο Βασίλειο: Οι κρατήσεις προσεγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα

 7. 26/01 13:02

  Κύπρος | Διαδικτυακή παρουσίαση 12 σχεδίων επιχορηγήσεων

 8. 26/01 12:23

  ΕΕ | Το Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID της ΕΕ αρκεί για τα ταξίδια- όχι άλλοι περιορισμοί

 9. 26/01 11:58

  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | Δυναμικό άνοιγμα στην ισπανική τουριστική αγορά

 10. 26/01 11:39

  Κύπρος | Τουρισμός: Η έλλειψη προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια απειλεί την ανταγωνιστικότητα

 11. 26/01 11:20

  Ενώσεις μεταφορών και τουρισμού: Έκκληση προς τα κράτη της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν τους ταξιδιωτικούς κανόνες

 12. 26/01 11:10

  Συμβούλιο της ΕΕ: Περιορισμοί με βάση την ατομική υγεία και όχι την περιοχή προέλευσης του ταξιδιώτη

 13. 26/01 10:52

  Όμιλος Sani/Ikos: Συνεντεύξεις σε πόλεις της Β. Ελλάδος για πρόσληψη προσωπικού

 14. 26/01 10:50

  Φύση και ιστορία σε ένα ταξίδι: Απόδραση στο Κιλκίς

 15. 26/01 10:43

  ΔΝΤ: Επιβραδύνεται η οικονομική ανάπτυξη

 16. 26/01 10:34

  Θεσσαλονίκη: Εκεί που χτυπά η καρδιά της Κεντρικής Μακεδονίας

 17. 26/01 10:07

  Ο CEO της Airbnb θα ζει όλο το 2022 ως ψηφιακός νομάς για να βελτιώσει τις εμπειρίες

 18. 26/01 09:10

  Eπιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία στην καρδιά της Αθήνας

 19. 26/01 09:05

  Εγκρίσεις για νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθο

 20. 26/01 09:00

  Hilton: Η ανάπτυξη ως αντίδοτο στην πανδημία και εφόδιο για το μέλλον του κλάδου

 21. 26/01 08:54

  Ολλανδία: Συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων για δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

 22. 26/01 08:51

  Ταξίδια στο εξωτερικό και συνάλλαγμα: Τι πρέπει να προσέξει ο ταξιδιώτης του σήμερα

 23. 25/01 20:34

  Aegean - Olympic | Περιορισμένες τροποποιήσεις πτήσεων την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου - ποιες ακυρώνονται

 24. 25/01 20:14

  Οι "Γαστρονομικές Κοινότητες" του Γιώργου Πίττα παρουσιάζονται στην HORECA 2022

 25. 25/01 15:41

  MSC και Lufthansa διεκδικούν την ITA Airways

 26. 25/01 15:31

  ΤUI: Νέες συνδέσεις από το Αμβούργο προς Ηράκλειο, Κω και διεύρυνση θέσεων προς Ρόδο

 27. 25/01 14:06

  ΠΟΤ: Γιατί οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί δεν λειτουργούν

 28. 25/01 13:52

  Booking.com: Το Ναύπλιο η τέταρτη πιο φιλόξενη πόλη στον κόσμο για τους ταξιδιώτες το 2022

 29. 25/01 12:26

  ETC: Οι αξίες των ταξιδιωτών καθορίζουν την κράτηση «πράσινων» διακοπών – Οι 4 ομάδες ταξιδιωτών

 30. 25/01 11:47

  Αργία και αύριο Τετάρτη σε Αττική, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και Κρήτη

 31. 25/01 11:19

  Ε.Ε. | Προσαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τον ΦΠΑ στην ψηφιακή εποχή

 32. 25/01 10:34

  Aegean - Olympic | Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη

 33. 25/01 09:52

  Βρετανικός τουρισμός | Τέλος τα τεστ για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες- Ανοίγουν οι κρατήσεις τον Φεβρουάριο

 34. 25/01 09:26

  Επιχορηγήσεις για 2 νέα ξενοδοχεία σε Θεσσαλονίκη και Σαντορίνη

 35. 25/01 09:24

  Πράσινο φως για υπομίσθωση ακινήτου του ΕΦΚΑ στο κέντρο της Αθήνας

 36. 25/01 09:23

  Ανάπτυξη 7% για την ισραηλινή οικονομία το 2021 - Συρρίκνωση του τουρισμού και της εστίασης

 37. 25/01 09:21

  Ψηφιακό Ταξίδι στη Σπιναλόγκα

 38. 25/01 09:19

  Βέλγιο: Aυξήσεις μισθών και εκτιμήσεις για καλύτερη πορεία της οικονομίας μετά το α' τρίμηνο

 39. 24/01 15:50

  Ημαθία: Ένας μοναδικός συνδυασμός των θησαυρών της φύσης και της ιστορίας

 40. 24/01 15:45

  LG και Creta Maris Beach Resort αναβαθμίζουν την εμπειρία διαμονής των επισκεπτών στην Κρήτη

 41. 24/01 13:43

  Η «έξω από τα δόντια» άποψη του πρώην «μεγάλου αφεντικού» του T. Cook για το μέλλον του τουρισμού

 42. 24/01 12:53

  Νέο ντοκιμαντέρ από το WWF Ελλάς για τον αλιευτικό τουρισμό

 43. 24/01 12:42

  ΞΕΕ | ΙΤΕΠ: -35% ο τζίρος των ξενοδοχείων το 2021 έναντι του 2019 | Ίδιες τιμές το 2022 από την πλειονότητα

 44. 24/01 11:45

  Ε.Ξ. Ιωαννίνων: Συνάντηση εργασίας με τον Βουλευτή Σταύρο Καλογιάννη για τις υποδομές και τον τουρισμό

 45. 24/01 11:34

  Τα μνημεία UNESCO της Θεσσαλονίκης στην πλατφόρμα Τεχνών και Πολιτισμού Google

 46. 24/01 11:28

  «Με λένε Κόβιντ και δεν είμαι ιός»...

 47. 24/01 11:03

  Βρετανία: Περιορίζεται ο κίνδυνος για πτήσεις - φαντάσματα

 48. 24/01 10:44

  TUI Αυστρίας: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός για οικογενειακές διακοπές το 2022

 49. 24/01 10:42

  Συνάντηση Ξενοδόχων Καστοριάς - Ζαχαράκη | Δύο σημαντικές δράσεις για την μετεξέλιξη του τουρισμού της Καστοριάς

 50. 24/01 10:32

  Easyjet: Nέα σύνδεση με Ηράκλειο από την Ελβετία

 51. 24/01 09:58

  Παράταση αεροπορικών οδηγιών πτήσεων εξωτερικού έως τις 7 Φεβρουαρίου

 52. 24/01 08:31

  Αλλαγή χρήσης κτιρίων για τη λειτουργία ως ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας

 53. 24/01 08:27

  Airbnb: Δωρεάν διαμονή για ένα χρόνο στη Σαμπούκα της Σικελίας

 54. 24/01 08:25

  Ολλανδία: Μέτρα για τη στεγαστική κρίση με 100.000 νέες κατοικίες προσιτές σε κατοίκους με χαμηλά εισοδήματα

 55. 24/01 08:22

  Ριζικές μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία της Ισπανίας

 56. 24/01 08:20

  To ελληνικό γιαούρτι κατακτά την ιταλική αγορά

 57. 23/01 09:05

  Ένα μήλο την ημέρα: Καλές πρακτικές ανάπτυξης και προώθησης καλλιεργειών από το Πανεπιστήμιο Cornell

 58. 23/01 09:05

  Four Seasons: Τρία νέα πολυτελή ταξίδια Private Jet για το 2023

 59. 23/01 08:16

  Ο όμιλος Davidson Hospitality θα λειτουργήσει τη συλλογή Davenport Hotel της KSL Capital Partners

 60. 22/01 12:02

  Επιμήκυνση σεζόν: Τι δείχνει η εξέλιξη του κύκλου εργασιών σε εστίαση και τουρισμό σε νησιά των Κυκλάδων

 61. 22/01 11:55

  Β.Κικίλιας | Ο τουρισμός θα πρωταγωνιστήσει το 2022

 62. 22/01 11:53

  Ιαπωνία: Πως επηρεάζονται τα εστιατόρια από τα νέα περιοριστικά μέτρα

 63. 22/01 11:50

  Έρευνα GBTA: Η Omicron μειώνει την ορμή των παγκόσμιων επαγγελματικών ταξιδιών

 64. 22/01 11:48

  Σε άνοδο ο τουρισμός στη Στρούγκα της Β.Μακεδονίας

 65. 22/01 11:44

  Μήλος, Κερκίνη και Πίνδος ανάμεσα στα "κρυμμένα θαύματα της Ευρώπης" του National Geographic

 66. 21/01 15:55

  Αύξηση 167% του τζίρου στα καταλύματα της χώρας το Νοέμβριο - Έσπασε τα ρεκόρ η Μύκονος

 67. 21/01 15:48

  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας στα υδατοδρόμια Κέρκυρας και Παξών

 68. 21/01 15:28

  Αύξηση 144,6% των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 11μηνο του 2021

 69. 21/01 15:19

  ΕΠΟΤ | Οι προκλήσεις και οι δυσκολίες για τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού

 70. 21/01 14:26

  Condor: Περισσότεροι προορισμοί στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι μέσω της Sky Express

 71. 21/01 13:46

  WTTC: Απογείωση των κρατήσεων στα ενδοευρωπαϊκά ταξίδια το Πάσχα και το καλοκαίρι - Οι top προορισμοί

 72. 21/01 13:10

  Έρευνα: Μηδενική η χρησιμότητα των τεστ στη μείωση διασποράς των παραλλαγών COVID

 73. 21/01 12:54

  Κύπρος: Σχέδιο Δράσης για την ομαλή διεξαγωγή των πτήσεων από την 1η Μαρτίου

 74. 21/01 12:51

  Η Τουρκία πρωτοπόρος στην οργάνωση εθνικού σχεδίου αειφόρου τουρισμού

 75. 21/01 12:40

  Ο πλανήτης ετοιμάζεται για άρση των περιοριστικών μέτρων την Άνοιξη

 76. 21/01 12:15

  Ην. Βασίλειο: Αύξηση των διεθνών πτήσεων αυτό το Φεβρουάριο έναντι του 2021, μείωση από το 2020

 77. 21/01 12:11

  Ηλεκτρικά Ποδήλατα στο Δήμο Ναυπλιέων – Πρόβλεψη και για Ηλεκτρικά Ποδήλατα ΑμεΑ

 78. 21/01 12:05

  ΕΟΤ Κάτω Χωρών | Οnline επαγγελματική πλατφόρμα για δικτύωση με τουριστικούς πράκτορες

 79. 21/01 11:56

  Aποκατάσταση του Αρχαίου Διόλκου και διαμόρφωσή του σε οργανωμένο αρχαιολογικό χώρο

 80. 21/01 10:50

  Έρευνα της ΕΕ | Αμφιβολίες για την αυθεντικότητα των αξιολογήσεων και σε ιστοτόπους ταξιδιωτικών κρατήσεων

 81. 21/01 10:36

  Ε.Ξ. Ηρακλείου: Συνάντηση με την Σοφία Ζαχαράκη για την έλλειψη προσωπικού στα ξενοδοχεία και την εκπαίδευση

 82. 21/01 10:27

  Τουριστικά λεωφορεία και γραφεία | Παρέμβαση Μητσοτάκη για ένταξή τους στον αναπτυξιακό ζητεί η ΓΕΠΟΕΤ

 83. 21/01 08:45

  Marriott Bonvoy: Ο γύρος του κόσμου σε 300 ημέρες για 3 τυχερούς ταξιδιώτες

 84. 21/01 08:30

  Συνεργασία Hilton με Guild Education για τη συνεχή εκπαίδευση των ομάδων της

 85. 21/01 08:17

  Επιχορηγήσεις για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Αθήνα και Μύκονο

 86. 21/01 08:12

  Κυνηγοί διαμαντιών: Μία ενδιαφέρουσα τουριστική προοπτική για περιοχές με φυσικά πετρώματα

 87. 21/01 08:05

  Βόρεια Μακεδονία: Tαξιδιωτικό ενδιαφέρον από Ουκρανία και Μολδαβία

 88. 20/01 19:32

  «Διαδικτυακές Ημέρες Καριέρας» για τα ξενοδοχεία της Metaxa Hospitality Group

 89. 20/01 18:47

  Στην εταιρεία «Ορεινός Τουρισμός» μισθώθηκε το Χιονοδρομικό Κέντρο «3-5 Πηγάδια»

 90. 20/01 18:35

  Β. Κικίλιας | Υπόδειγμα βιώσιμου τουριστικού προορισμού η Ρόδος, που θα αντιγράψει όλος ο κόσμος

 91. 20/01 15:37

  Έγκριση μελέτης για ανέγερση πεντάστερου ξενοδοχείου στην Κέρκυρα

 92. 20/01 14:18

  Το αποτύπωμα στα social media επηρεάζει την επαγγελματική ζωή

 93. 20/01 14:09

  Παρέμβαση Λ. Τσιλίδη στη Βουλή για τον Αναπτυξιακό Νόμο και την ανάγκη ένταξης των τουριστικών γραφείων

 94. 20/01 14:06

  Marco Polo: Δεκαήμερο πακέτο διακοπών στην Ελλάδα το 2022

 95. 20/01 14:01

  H Emirates συνεχίζει κανονικά τις πτήσεις της στις ΗΠΑ

 96. 20/01 13:29

  Ο CEO της DER Touristik νέος πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Τουρισμού Γερμανίας

 97. 20/01 13:19

  Κ.Νοτοπούλου | Επιτακτική η ανάγκη στήριξης των τουριστικών γραφείων

 98. 20/01 13:12

  Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Skippers και ναυλομεσιτών και διαχειριστών σκαφών

 99. 20/01 13:04

  «The Rhodes Co-Lab»: Συνεργασία με την TUI για την ανάδειξη της Ρόδου σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού

 100. 20/01 12:47

  Oλοκληρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων από μεγάλες μονάδες εστίασης στο Ηράκλειο