ΕΟΤ: Πώς θα υποβάλλουν υποψηφιότητα οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Α Decrease font Enlarge font
ΕΟΤ: Πώς θα υποβάλλουν υποψηφιότητα οι εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο υπηρεσιακό συμβούλιο

Ο ΕΟΤ εξέδωσε εγκύκλιο για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων του στο υπηρεσιακό συμβούλιο του Οργανισμού για την χρονική περίοδο από 1.1.2019 έως 31.12.2020.

Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

Δεδομένου ότι στις 31.12.2018 λήγει η θητεία των αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ, σας γνωστοποιούμε την διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη νέων αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων Ε.Ο.Τ., μονίμων και ΙΔ.Α.Χ.

Ειδικότερα:

α) Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα για να εκλεγούν ως αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Ε.Ο.Τ. έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔ.Α.Χ.) που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ και έχουν τουλάχιστον τον βαθμό Γ’., πλην εκείνων που τελούν σε καθεστώς αργίας ή διαθεσιμότητας.

β) Καθένας που έχει το δικαίωμα του εκλέγειν μπορεί να συμμετέχει ως υποψήφιος είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας τόσο των μεμονωμένων υποψηφίων όσο και οι δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμού υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού από 1η έως και 10 Ιουλίου του 2018.

γ) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των μεμονωμένων υποψηφίων παραδίδονται στην Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς εντός της ως άνω τεθείσας προθεσμίας. Στην αίτηση αναγράφεται το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, η υπαλληλική ιδιότητα και η ακριβής ταχυδρομική διεύθυνση του υποψηφίου.

δ) Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.

Κάθε συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση των υποψηφίων που τον απαρτίζουν. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει:

-Την ονομασία του συνδυασμού.

-Το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα, και ταχυδρομική διεύθυνση των υποψηφίων των συνδυασμού κατ΄ αλφαβητική σειρά.

-Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου που ορίζεται ως εκπρόσωπος του συνδυασμού.

Η ιδιότητα του εκπροσώπου αποδεικνύεται από κοινή δήλωση των υποψηφίων του συνδυασμού. Η δήλωση κατάρτισης συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στην Διεύθυνση Διοικητικού ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας. Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το προαναφερθέν ελάχιστο όριο, ήτοι τέσσερεις υποψηφίους, δεν γίνονται αποδεκτές. Επίσης, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή υποψηφίων σε περισσότερους από έναν συνδυασμούς.

ε) Σε επόμενο στάδιο, συντάσσονται από την Διεύθυνση Διοικητικού αλφαβητικοί πίνακες των υποψηφίων, μεμονωμένων και συνδυασμών, δίπλα δε στο ονοματεπώνυμο των υποψηφίων των συνδυασμών γίνεται μνεία της ονομασίας του συνδυασμού στον οποίο μετέχουν. Οι πίνακες τοιχοκολλούνται - μέχρι την Δευτέρα 23 Ιουλίου του 2018 - στην έδρα της Υπηρεσίας καθώς και στις Υπηρεσιακές Μονάδες που υπηρετούν οι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων υπάλληλοι.

στ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε ημερών από την τοιχοκόλληση των πινάκων υποψηφίων, καθένας που είναι γραμμένος στον πίνακα εκλογέων μπορεί να υποβάλει στη Διεύθυνση Διοικητικού του Ε.Ο.Τ. ένσταση για διαγραφή κάποιου από τον πίνακα υποψηφίων, εφόσον υπόκειται σε στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. Η ένσταση παραδίδεται στην Διεύθυνση Διοικητικού ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους. Ενστάσεις που δεν θα έχουν περιέλθει στην Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου του 2018 δεν θα εξετάζονται.

ζ) Ο οριστικός πίνακας των υποψηφίων καταρτίζεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, εφόσον δεν υποβληθούν ενστάσεις ή από τις Εφορευτική Επιτροπή μετά από την εξέταση των ενστάσεων με καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου του 2018. Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει τον πίνακα στην Διεύθυνση Διοικητικού η οποία και τον ανακοινώνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στoιχείο ε της παρούσης. Αν για οποιοδήποτε λόγο λυθεί η υπαλληλική σχέση υποψηφίου συνδυασμού επιτρέπεται η αντικατάστασή του μέχρι την οριστικοποίηση του πίνακα υποψηφίων, με δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού.

η) Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος ή συνδυασμός υποψηφίων έχουν το δικαίωμα να διορίσουν από έναν αντιπρόσωπο με έναν αναπληρωτή στο κατάστημα διεξαγωγής ψηφοφορίας. Ο διορισμός γίνεται με γραπτή δήλωση του μεμονωμένου υποψηφίου ή του εκπροσώπου του συνδυασμού στον αντιπρόσωπο και παραδίδεται στις Εφορευτικές Επιτροπές. Οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές των αντιπροσώπων των μεμονωμένων υποψηφίων ή συνδυασμών θα πρέπει να είναι μόνιμοι υπάλληλοι για τους μονίμους υπαλλήλους του Ε.Ο.Τ. και επί συμβάσει εργασίας αορίστου χρόνου για τους επί συμβάσει εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της Υπηρεσίας και να μην αποτελούν μέλη των εφορευτικών επιτροπών.

θ) Οι υποψήφιοι ή οι αντιπρόσωποί τους ή όταν αυτοί λείπουν, οι αναπληρωτές τους, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας , να διατυπώνουν κάθε παρατήρηση ή ένσταση σχετικά με την τάξη της ψηφοφορίας για το συμφέρον των υποψηφίων, να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψήφων και να ασκούν κάθε άλλο δικαίωμα που επιτρέπεται από την υπ΄αριθ. Α.Π. ΔΙΚΠΡ /Φ80/30/8703/1988 (ΦΕΚ 684/Β) Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή ισχύει σήμερα. Η απουσία υποψηφίων και των αντιπροσώπων ή των αναπληρωτών τους δεν εμποδίζει την εκλογική διαδικασία.

 

 1. 15/06 23:22

  Τα νησιά των Κυκλάδων είναι "μπιμπελό" και δεν απευθύνονται στη μάζα

 2. 15/06 23:14

  ΕΟΤ: 186.000 ευρώ για καμπάνια μέσω του SKYSCANNER

 3. 14/06 16:51

  Αυξάνεται η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ για νέες τουριστικές ΜμΕ

 4. 14/06 16:38

  Φεστιβάλ Επιδαύρου | Ρόμπερτ Γουίλσον: Παράσταση "Οιδίπους" βασισμένη στο έργο του Σοφοκλή

 5. 14/06 16:16

  Μέτρα κατά του υπερ-τουρισμού και στην Μπρυζ του Βελγίου

 6. 14/06 15:02

  ΠΟΤ: Πρώτος διεθνής διαγωνισμός για start-up στον αθλητικό τουρισμό

 7. 14/06 14:33

  Εγκρίθηκε η τμηματική άδεια λειτουργίας του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου

 8. 14/06 14:31

  Η Ryanair γιορτάζει τη Γιορτή του Πατέρα με προσφορές στα εισιτήρια

 9. 14/06 14:02

  Ημέρα γάμου στο ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport

 10. 14/06 13:41

  Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Ευκαιρία ή πρόβλημα για τους ευρωπαϊκούς προορισμούς;

 11. 14/06 13:38

  Expedia: Τι ενοχλεί τους Αμερικανούς στις διακοπές τους

 12. 14/06 12:47

  Παρουσίαση της Ελλάδας στην Ιαπωνική τηλεόραση

 13. 14/06 12:42

  H Airbnb προσφέρει συγκλονιστικές εμπειρίες περιπέτειας σε όλο τον κόσμο

 14. 14/06 12:39

  Οι πτήσεις βλάπτουν σοβαρά το περιβάλλον

 15. 14/06 12:19

  ΣΕΤΚΕ: Τέλος στον «πόλεμο» λάσπης, ο λόγος στη Δικαιοσύνη

 16. 14/06 12:09

  1η Διεθνής Έκθεση Θεματικού Τουρισμού Γαστρονομίας και Οίνου

 17. 14/06 12:07

  ΕΟΤ: Προβολή των Κυκλάδων σε Ρουμανία και Ουκρανία

 18. 14/06 12:03

  Γυρίσματα για την αυστριακή τηλεόραση σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και Ιθάκη

 19. 14/06 11:59

  Fam trip στην Πελοπόννησο για Ρουμάνους τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους

 20. 14/06 11:55

  Τουρισμός: Οι Γερμανοί τουρ οπερέιτορ ελπίζουν στις κρατήσεις τελευταίας στιγμής

 21. 14/06 11:24

  Πώς σπείρα εξαπατούσε ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων

 22. 14/06 10:12

  Το νέο Δ.Σ. στην Ένωση Ξενοδόχων Εύβοιας

 23. 14/06 10:09

  EOT: Δράσεις για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό

 24. 14/06 10:07

  Δήμος Αρταίων: Διαγωνισμός για τουριστική προβολή

 25. 14/06 10:05

  Πρώτο Elafonisos Run στην Ελαφόνησο

 26. 14/06 10:02

  O Πειραιάς μετατρέπεται σε τουριστικό προορισμό

 27. 14/06 09:56

  Άδεια στον Αστέρα Βουλιαγμένης για κατάχωση αρχαιοτήτων

 28. 13/06 16:25

  REWE Reisen: Ο εσωτερικός τουρισμός πρώτη επιλογή των Γερμανών αυτό το καλοκαίρι

 29. 13/06 15:49

  Αύξηση των επισκεπτών στα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους το α’ δίμηνο

 30. 13/06 15:33

  Αποκαθίσταται το διατηρητέο κτίριο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

 31. 13/06 14:42

  ΞΕΕ/ ΙΤΕΠ: Αρνητικό α' τρίμηνο για τα ελληνικά ξενοδοχεία - "Καμπανάκι" για ολόκληρη τη χρονιά

 32. 13/06 13:32

  Η Αθήνα υποδέχεται το Global Editors Network Summit 2019

 33. 13/06 12:48

  Η Ρόδος πρωταγωνιστεί και σε φωτογράφιση μόδας

 34. 13/06 12:44

  Αλόννησος: Πρώτη γνωριμία με το πρώτο υποβρύχιο μουσείο της Ελλάδας

 35. 13/06 12:33

  Γνωριμία των Γερμανών ταξιδιωτικών πρακτόρων με την ελληνική ακτοπλοΐα

 36. 13/06 11:04

  Υπερ-τουρισμός | Ποιες πόλεις στον κόσμο απειλούνται και τι πρέπει να κάνουν

 37. 13/06 10:40

  Ο ΕΟΤ στο «22ο Διεθνές Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού» στην Πολωνία

 38. 13/06 10:27

  Εβδομάδα βιοποικιλότητας στο Creta Maris Beach Resort

 39. 13/06 10:22

  Οι όροι λειτουργίας παιδότοπων σε ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις (όλη η απόφαση)

 40. 13/06 10:14

  ΕΟΤ: 372.000 ευρώ για προβολή μέσω του TripAdvisor

 41. 13/06 10:10

  Διαρρυθμίσεις σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Κηφισιάς

 42. 13/06 10:09

  Διεθνείς καταδύσεις στον Άγιο Νικόλαο

 43. 13/06 10:04

  Οδηγός για επενδύσεις στη Βραζιλία

 44. 13/06 09:55

  Διατηρητέα κτίρια αποθηκών στο Κιάτο γίνονται θέατρο και κινηματογράφος

 45. 12/06 16:43

  Θεατρική παράσταση "Το δικό μας σινεμά" στο ανακαινισμένο θέατρο Άλσος

 46. 12/06 16:38

  H Ryanair εξαγόρασε τη Malta Air

 47. 12/06 16:13

  Η Saudi Arabian Airlines ενώνει την Αθήνα με το Ριάντ

 48. 12/06 15:03

  ΑΑΔΕ: 33 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη φορολογία των βραχυχρόνιων μισθώσεων

 49. 12/06 14:47

  Σε λειτουργία το Κέντρο Πληροφοριών Τουριστών στον Ισθμό

 50. 12/06 14:18

  Προώθηση της Πελοποννήσου και της Μεσσηνίας στην Κίνα

 51. 12/06 14:13

  Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής PelionFestival

 52. 12/06 13:06

  TUI Sensimar Meltemi Blu: Άνοιξε το πρώτο επώνυμο ξενοδοχείο της TUI στη Σαντορίνη (φωτο)

 53. 12/06 12:46

  Fraport: Μείωση της επιβατικής κίνησης στα 14 αεροδρόμια το Μάιο

 54. 12/06 12:43

  Πανελλήνια Ομοσπονδία Τουριστικών Καταλυμάτων: Βλαπτική για τα καταλύματα η ΣΣΕ της ΣΕΤΚΕ

 55. 12/06 12:27

  Travelodge: 7 στους 10 Βρετανούς θα κάνουν διακοπές στη χώρα τους το 2019

 56. 12/06 12:26

  World Travel Awards: Το Sani Resort κορυφαίο θέρετρο για οικογένειες στην Ευρώπη

 57. 12/06 12:05

  Η ιστορία και ο πολιτισμός της Κ. Μακεδονίας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Νοτιοκορεατών

 58. 12/06 11:50

  Τουρισμός: Οι top τάσεις στα ταξίδια των Ευρωπαίων και Αμερικανών το 2019- Ποιοι προτιμούν Ελλάδα

 59. 12/06 11:45

  Η Λέσβος στον παγκόσμιο χάρτη της ορεινής ποδηλασίας

 60. 12/06 11:41

  Η Kuwait Airways επιστρέφει στην Κύπρο μετά από 15 χρόνια

 61. 12/06 11:04

  Θεσσαλονίκη: Ανάδειξη των μνημείων της Άνω Πόλης μέσα από το Yedi Kule Conquest

 62. 12/06 10:34

  Στην Κρήτη ο διαγωνισμός Mις Παγκόσμιος Τουρισμός

 63. 12/06 10:19

  Μέλος των Preferred Hotels & Resorts το Lesante Luxury Hotel & Spa

 64. 12/06 10:12

  Ιταλοί πράκτορες και δημοσιογράφοι στα Ιόνια

 65. 12/06 10:06

  Ιατρικός τουρισμός: Αναβίωση του Όρκου του Ιπποκράτη στην Κω από Κινέζους και Ιταλούς γιατρούς

 66. 12/06 10:03

  Ψηφιακή ξενάγηση για τον Όμηρο στη Χίο

 67. 12/06 09:58

  ΕΟΤ: Συνδιαφήμιση με τουρ οπερέιτορ της Αυστρίας, Ελβετίας, Ουγγαρίας και Σλοβακίας

 68. 12/06 09:51

  Η αναβίωση του εθίμου του Αϊ Γιάννη Ριγανά στην Άρτα

 69. 12/06 09:44

  Εκσυγχρονίζεται το αλιευτικό καταφύγιο Μύτικα στην Πρέβεζα

 70. 12/06 09:38

  Υπουργείο Πολιτισμού: Εγκρίθηκαν 16 όροι για την επένδυση στο Ελληνικό

 71. 11/06 16:29

  Παραλίες: Πόσο ελεύθερη είναι η πρόσβαση;

 72. 11/06 16:15

  Επέκταση ΣΣΕ σε εργαζομένους στον τουρισμό

 73. 11/06 16:12

  Emirates: Ειδικές τιμές για ταξίδια από την Ελλάδα στο Ντουμπάι

 74. 11/06 15:02

  Opodo: Τρεις ελληνικοί προορισμοί στις 20 κορυφαίες επιλογές των Γερμανών το 2019

 75. 11/06 14:43

  ΕΟΤ: Προώθηση της Αθήνας και Θεσσαλονίκης στη Γερμανία

 76. 11/06 14:30

  Η Ελλάδα δεύτερος καλύτερος value προορισμός για τους Βρετανούς το 2019

 77. 11/06 14:28

  Ξεκίνησε η λειτουργία των Ιαματικής Πηγής Υπάτης

 78. 11/06 14:01

  Τουριστική Αστυνομία στην Κύπρο εισηγείται ο κ.Σ.Περδίου

 79. 11/06 13:56

  Η Ελλάδα εκροσωπείται για πρώτη φορά στην European Cities Marketing

 80. 11/06 13:36

  Η "Easy" εισέρχεται και στις εκδρομές

 81. 11/06 13:35

  Οι πιο σημαντικές τάσεις της ξενοδοχειακής βιομηχανίας το 2019

 82. 11/06 13:22

  Η Marketing Greece παρουσιάζει τη νέα e-νότητα “Content Library”

 83. 11/06 13:04

  Ανακαλύψτε τους θρύλους της Σπάρτης - Νέο βίντεο τουριστικής προβολής

 84. 11/06 13:00

  Tjäreborg: Οι Φινλανδοί προτιμούν πιάτα χορτοφάγων στις διακοπές στη Μεσόγειο

 85. 11/06 12:44

  Διακρίσεις στα World Travel Awards για τα ξενοδοχεία Elounda Beach και Elounda Bay

 86. 11/06 12:09

  Ηπειρωτικό Ράλι στα Ιωάννινα

 87. 11/06 12:07

  Θαλάσσιος τουρισμός: Βασικός πυλώνας ανάπτυξης ο κλάδος των επαγγελματικών σκαφών

 88. 11/06 12:05

  Aρχαιολογικό και περιβαλλοντικό πάρκο το Ασκληπιείο της Επιδαύρου

 89. 11/06 12:04

  Βρετανικός τουρισμός: Προτεραιότητα τα ταξίδια και το 2019- Πώς διαφοροποιείται φέτος η ζήτηση

 90. 11/06 11:56

  Σύγχρονη πρόσβαση των ΑμεΑ στην Ακρόπολη

 91. 11/06 11:27

  Τουρισμός: Μεγάλες εκπτώσεις στα πακέτα (και για Ελλάδα) για τους Βρετανούς τουρίστες

 92. 11/06 10:23

  Οι Λειψοί εκπαιδεύουν νέα ζευγάρια

 93. 11/06 10:19

  Συμπόσιο Δωδεκανήσου στην Κάλυμνο

 94. 11/06 10:17

  ΕΟΤ: Διαγωνισμός για εκτύπωση έντυπου προωθητικού υλικού

 95. 11/06 10:11

  Οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις της τουριστικής δραστηριότητας στο εμπόριο

 96. 11/06 10:07

  ΕΟΤ: Πρόσληψη υπαλλήλου στο Γραφείο Σκανδιναβίας- Ανανέωση της θητείας της προϊσταμένης στη Γαλλία

 97. 11/06 09:55

  Στις 12 Ιουνίου 2019 ο διαγωνισμός για το ξενοδοχείο Ηριδανός

 98. 10/06 16:16

  Ηoppa: Η Ελλάδα στους 6 κορυφαίους ονειρικούς προορισμούς το 2019

 99. 10/06 15:06

  ΞΕΕ: Εξώδικο στον ΟΠΙ για τα πνευματικά δικαιώματα

 100. 10/06 15:02

  Fosun: Προσφορά για την εξαγορά της Thomas Cook