Σε ψηφιακούς στόχους το 20% του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Α Decrease font Enlarge font
Σε ψηφιακούς στόχους το 20% του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Σε ψηφιακούς στόχους θα κατευθυνθεί το 20% του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του “Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”, συμβάλλοντας στην ψηφιακή μετάβαση της χώρας. Το Εθνικό Σχέδιο, που θα αξιοποιήσει τα €32 δισ. του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε. “Next Generation EU” (€12,7 δισ. αφορούν δάνεια και €19,2 δισ. επιχορηγήσεις), έχει έντονη ψηφιακή διάσταση, όπως άλλωστε προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Το Εθνικό Σχέδιο αρθρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακή Μετάβαση, Απασχόληση, Ψηφιακές Δεξιότητες και Κοινωνική Συνοχή, Ιδιωτικές Επενδύσεις-Οικονομικός και Θεσμικός Μετασχηματισμός. Από τα €19,2 δισ. των επιχορηγήσεων τα €2,1 δισ. (13%) θα διατεθούν για τον πυλώνα Ψηφιακή Μετάβαση. Συνολικά, ψηφιακά έργα περιλαμβάνονται και στους Πυλώνες 1,3 και 4, ώστε να επιτυγχάνεται ο συνολικός στόχος του 20%.

Προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης, θα υποστηριχθούν δράσεις, που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα πολιτών επιχειρήσεων και κράτους. Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει την προεγκατάσταση οπτικών ινών σε κτίρια, προκειμένου να επιταχυνθεί η υιοθέτηση υποδομών επόμενης γενιάς από πολίτες και επιχειρήσεις.

Επίσης, στόχος είναι η δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος και υποδομών για τη μετάβαση στην τεχνολογία 5G. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η ανάπτυξη διαδρόμων δικτύου 5G στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

Φορολογικά κίνητρα

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, το Εθνικό Σχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, φορολογικά κίνητρα για ψηφιοποίηση των εταιρειών μέσω υπεραποσβέσεων δαπανών. Στόχος είναι η ενίσχυση της ενσωμάτωσης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις.

Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή φορολογικών κινήτρων για επενδύσεις και χρηματοδότηση για την προμήθεια λογισμικού, υπηρεσιών cloud, εγκατάσταση εξειδικευμένου εξοπλισμού και διαδικτυακών υπηρεσιών.

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους προβλέπονται ευρείες επενδύσεις σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες. Θα επιδιωχθεί: η αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν τα υπουργεία, το ψηφιακό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ψηφιοποίηση των πολεοδομιών και των δήμων, ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης (e-justice), δημιουργία υποδομών “έξυπνων” πόλεων (smart cities).

Οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στοχεύουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών του Δημόσιου Τομέα και στην ενίσχυση των ψηφιακών τους υπηρεσιών. Σε βελτιώσεις επιχειρησιακών διαδικασιών συνοδευόμενες από την ενσωμάτωση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.

Σε σημαντική ενίσχυση της διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων. Σε ευρείας κλίμακας στρατηγικές και πολιτικές κυβερνοασφάλειας, καθώς και σε εκτεταμένη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες cloud ή οι τεχνολογίες big data.

ΑΙ στους φορολογικούς ελέγχους

Στον πυλώνα Ιδιωτικές Επενδύσεις και Θεσμικός μετασχηματισμός, το Σχέδιο προβλέπει σημαντικές μεταρρυθμίσεις για περαιτέρω ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων, θα προωθηθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών και των POS με τις φορολογικές αρχές και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για τη διευκόλυνση των φορολογικών ελέγχων.

E-Justice

Ο μετασχηματισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης συμπεριλαμβάνει μία φιλόδοξη ατζέντα. Πρώτον, την επιτάχυνση του συστήματος απονομής δικαιοσύνης μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων, όπως τη λειτουργία ειδικών τμημάτων για εκδίκαση εξειδικευμένων υποθέσεων επενδυτικού χαρακτήρα, την υπηρεσία για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τη λειτουργία της δικαιοσύνης (JustStat), καθώς και αλλαγές στην οργανωτική δομή των δικαστηρίων.

Δεύτερον, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την e-δικαιοσύνη, που συμπεριλαμβάνει την αναβάθμιση των συστημάτων τήρησης αρχείων των δικαστηρίων, την ψηφιοποίηση αρχείων, την επέκταση συστημάτων πληροφορικής και την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για δικαστές και το δικαστικό προσωπικό. Τρίτον, περιλαμβάνει τη δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών, δηλαδή επενδύσεις σε κτίρια και τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου δομών.

Ψηφιακές δυνατότητες

Το Εθνικό Σχέδιο προτείνει επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη ψηφιοποίηση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Επίσης, μεταρρυθμίσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ενίσχυση της ερευνητικής απόδοσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας με την αγορά εργασίας) και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Σχετικά με τις δεξιότητες, ο Άξονας περιλαμβάνει την εμβληματική μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης των προγραμμάτων παροχής κατάρτισης/επανακατάρτισης, βασισμένη σε σύστημα ανταμοιβών, που προσφέρει κίνητρα για υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα της κατάρτισης.

Το πλαίσιο εφαρμόζεται στα προγράμματα κατάρτισης/επανακατάρτισης του συνόλου του εργατικού δυναμικού και δίνει έμφαση στη σύζευξη μεταξύ των αναγκών των επιχειρήσεων και των παρεχόμενων προγραμμάτων κατάρτισης για δεξιότητες υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, με στόχο την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.

Προώθηση της έρευνας και καινοτομίας,

Οι προτάσεις στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας έχουν διττό στόχο: Πρώτον, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων. Αυτό γίνεται μέσω μιας δέσμης μεταρρυθμίσεων, που αυξάνουν την εξωστρέφεια του ελληνικού οικοσυστήματος, μέσω της περαιτέρω υποστήριξης του προγράμματος “Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ”, καθώς και μέσω της ανάπτυξης κέντρου καινοτομίας και τεχνολογικού πάρκου.

Δεύτερον, την προώθηση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη. Οι προτάσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός προγράμματος για την αύξηση της χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, καθώς και την παροχή κεφαλαίων για την στήριξη ιδεών σε πρώιμη και προκαταρκτική φάση. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν, επίσης, την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων της χώρας και χρηματοοικονομικά κίνητρα για έρευνα και ανάπτυξη μέσω της υπερ-απόσβεσης των δαπανών, καθώς και άλλων εργαλείων.

Πηγή: sepe.gr

 

 

 

 

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 25/01 17:15

  «Εμβόλια κοντά μου» από τη Google Maps

 2. 25/01 16:08

  Ξεκίνησε η διαδικασία αδειοδότησης υδατοδρομίων στα Διαπόντια νησιά

 3. 25/01 15:32

  ICAO: Η ενιαία πιστοποίηση τεστ & εμβολίων μπορεί να απελευθερώσει τα ταξίδια - Μικρές οι ενδείξεις για σύντομη ανάκαμψη

 4. 25/01 15:08

  Ryanair: Απέσυρε διαφημιστική καμπάνια λόγω καταγγελιών για παραπλάνηση

 5. 25/01 14:02

  Nέα δεδομένα στην ταξιδιωτική βιομηχανία φέρνουν οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού - Κλείνει το αεροδρόμιο του Ισραήλ

 6. 25/01 13:15

  Γερμανία: Απαισιόδοξοι οι καταναλωτές για την άρση των περιοριστικών μέτρων στα ταξίδια μέχρι το Πάσχα

 7. 25/01 13:13

  Επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης και της ψηφιακής μετάβασης το 2021

 8. 25/01 13:03

  Αποκάλυψη ναόσχημου μνημείου στην Παιανία

 9. 25/01 12:56

  Οι Γερμανικές αεροπορικές εταιρίες δεν θα δέχονται επιβάτες με υφασμάτινες μάσκες στις πτήσεις

 10. 25/01 12:40

  Από 28 Ιανουαρίου η δήλωση των ξενοδοχείων 12μηνης λειτουργίας για την αποζημίωση αδείας των εργαζομένων

 11. 25/01 12:15

  Βρετανία: Πιέσεις για ξενοδοχεία καραντίνας – Γιατί «κινδυνεύουν» οι καλοκαιρινές διακοπές των Βρετανών

 12. 25/01 11:49

  Το ελληνικό χωριό που νομίζεις ότι ακουμπά στον ουρανό

 13. 25/01 11:48

  Ο Αιγυπτιακός Φάρος στην Ελλάδα που είναι από τους παλαιότερους στον κόσμο

 14. 25/01 11:45

  Tripadvisor: Οι 5 μεγαλύτερες ταξιδιωτικές τάσεις που θα επικρατήσουν το 2021 - Πώς θα συμπεριφερθούν οι ταξιδιώτες

 15. 25/01 11:20

  Πώς το Μονακό προετοιμάζεται για να «αναστήσει» τον κλάδο MICE

 16. 25/01 10:46

  American Airlines: Καθημερινές πτήσεις προς Αθήνα από Ν.Υόρκη το καλοκαίρι

 17. 25/01 10:28

  Τ.Ο. Πελοποννήσου: Έντονη διαμαρτυρία για τη δημιουργία Αιολικού Πάρκου στο Μαίναλο

 18. 25/01 10:21

  Εποχή ηλεκτροκίνησης στην Αθήνα - Σε ποιες οδούς χωροθετούνται 25 θέσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

 19. 25/01 10:20

  Τυνησία: Ομοιόμορφοι κανόνες για όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από την προέλευσή τους

 20. 25/01 10:18

  Οι προοπτικές ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας

 21. 25/01 10:12

  Ξεκλειδώνοντας τον κόσμο: Η Σρι Λάνκα ανοίγει τα σύνορα

 22. 25/01 10:10

  Ο ψηφιακός ξεναγός της Βόρειας Μακεδονίας

 23. 25/01 10:06

  ΥΠΑ: Συνεχίζονται οι περιορισμοί στις αεροπορικές μετακινήσεις εσωτερικού

 24. 24/01 09:19

  Τι είναι το συνθετικό κρέας και ποιες χώρες ερίζουν για να μπει στη ζωή μας

 25. 24/01 09:17

  Η πανδημία αλλάζει τις διατροφικές συνήθειες -Τα 10 πιο δημοφιλή superfoods, που θα κυριαρχήσουν το 2021

 26. 24/01 08:14

  Νομιμοποίηση Ορειβατικού Καταφυγίου στο Πήλιο

 27. 23/01 13:08

  Τo Film Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε διεθνή διαδικτυακή συνάντηση

 28. 23/01 13:05

  Tο εντυπωσιακό Ρολόι της Δράμας που όταν το βλέπεις από ψηλά σε αφήνει άφωνο

 29. 23/01 13:00

  Πού βρίσκεται ο μαγευτικός «δρόμος της αγάπης» στην Ελλάδα

 30. 23/01 12:53

  Δανία: Διακοπή πτήσεων από Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

 31. 23/01 12:51

  Η Γαλλία απαιτεί αρνητικό τεστ κορωνοϊού από ταξιδιώτες της ΕΕ

 32. 22/01 23:25

  Ο Επίτιμος Πρόεδρος της MSC Cruises αναλαμβάνει Πρόεδρος της CLIA

 33. 22/01 14:03

  Ισπανία: Πιέσεις για ταχύτερους εμβολιασμούς – Προειδοποίηση των t.o’s οτι θα στείλουν τους τουρίστες στην Ελλάδα

 34. 22/01 12:28

  ΥΠΑ: Χωρίς όριο ταξιδιωτών οι αφίξεις από το Ισραήλ - Παράταση της 7ήμερης καραντίνας στις διεθνείς αφίξεις

 35. 22/01 11:57

  Έρχεται κύμα πτωχεύσεων στην τουριστική αγορά της Γερμανίας

 36. 22/01 10:44

  E.E .| Αποφυγή των μη απαραίτητων ταξιδιών, ερωτηματικά για το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 37. 21/01 16:38

  ITB Berlin NOW & Statista | Νέα ρεκόρ στον παγκόσμιο τουρισμό μετά το 2023

 38. 21/01 14:50

  Οι πρώτες χώρες που ακυρώνουν την καραντίνα για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

 39. 21/01 13:37

  Λωρίδα ταχείας κυκλοφορίας για τα ταξίδια το πιστοποιητικό εμβολιασμού

 40. 21/01 12:07

  Έχει επηρεάσει η πανδημία την επιθυμία των Αμερικανών και Βρετανών για ταξίδια;

 41. 21/01 10:10

  Πρόεδρος ΠΟΞ για τουρισμό | Το μόνο που έχουμε σήμερα είναι… η εικόνα του Χριστού και της Παναγίας

 42. 19/01 13:31

  Booking.com | Ποιες ταξιδιωτικές τάσεις αποκαλύπτουν τα Traveller Review Awards 2021

 43. 19/01 11:33

  Έρευνα | Η ασφάλεια πιο σημαντικό κριτήριο από την τιμή στις διακοπές

 44. 19/01 01:54

  Ζητείται εμβόλιο κατά της αυτοκαταστροφής

 45. 18/01 13:10

  Κανένα εμπόδιο στα ταξίδια για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί

 46. 18/01 12:41

  Έρευνα ΙΤΕΠ: Επειγόντως ενίσχυση της ρευστότητας των ξενοδοχείων - 78% κάτω ο τζίρος το 2020

 47. 18/01 12:28

  Το κράτος θα πληρώνει όσο χρειαστεί

 48. 18/01 10:49

  Αισιόδοξα νέα από την πορεία των εμβολιασμών στο Ισραήλ

 49. 15/01 23:02

  Tornos News Webcast | Νέα σελίδα στον ελληνικό τουρισμό με τη θεσμοθέτηση των DMMO

 50. 15/01 12:16

  Απαραίτητες οι διακοπές το 2021 για έναν στους δύο Γερμανούς - Με ποια κριτήρια θα κάνουν κρατήσεις

 51. 15/01 10:05

  Ένα υπέροχο και δύσκολο ταξίδι- Ανοιχτή επιστολή του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. στα Μέλη και στους Φορείς

 52. 14/01 16:10

  WTTC: Κανόνες για την καλή ψυχική υγεία των εργαζομένων στην πορεία προς την τουριστική ανάκαμψη

 53. 14/01 13:51

  Travel Pass ετοιμάζει η ΙΑΤΑ για τα αεροπορικά ταξίδια

 54. 14/01 10:34

  Δεν θα είναι προϋπόθεση το πιστοποιητικό εμβολιασμού για τα ταξίδια στη χώρα μας

 55. 13/01 15:36

  HolidayCheck Special Award 2021 | Τα 10 δημοφιλέστερα ελληνικά ξενοδοχεία στη γερμανόφωνη τουριστική αγορά

 56. 13/01 12:29

  Εμβληματικής σημασίας η τουριστική επένδυση στον Σκορπιό

 57. 13/01 12:17

  Ένα υγειονομικό "διαβατήριο" λύνει τα χέρια όλων

 58. 12/01 22:34

  Υπ. Τουρισμού: Τι ισχύει για τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, τουριστικά λεωφορεία, σκάφη αναψυχής & πτήσεις τον Ιανουάριο

 59. 12/01 20:43

  Είμαι αισιόδοξος για τον τουρισμό φέτος

 60. 12/01 12:39

  Έρευνα Hotels.com | Αυθορμητισμός και πολυτέλεια οι κορυφαίες τάσεις στα ταξίδια το 2021

 61. 12/01 11:10

  Το 60% των Γερμανών επιθυμεί ταξίδια στο εξωτερικό το 2021 – Τι επηρεάζει την επιλογή διακοπών

 62. 11/01 16:50

  Καλούμε το Ην. Βασίλειο να άρει τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς στα τέλη Φεβρουαρίου

 63. 11/01 16:12

  WTTC | Τα εμβόλια ως προϋπόθεση για ταξίδια, δημιουργούν διακρίσεις

 64. 11/01 15:37

  Αεροδρόμιο Αθηνών: -71,6% η διεθνής επιβατική κίνηση το 2020

 65. 11/01 13:20

  Τουρισμός: 1 στους 3 Βρετανούς σχεδιάζει φέτος διακοπές στο εξωτερικό

 66. 11/01 12:01

  Η TUI διευρύνει το τμήμα εκδρομών και δραστηριοτήτων – Αναμένει ρεκόρ το 2023

 67. 11/01 08:30

  Ανερχόμενη τάση για την επόμενη μέρα τα πακέτα ευεξίας στις διακοπές

 68. 08/01 15:38

  Η FedHATTA συνεχίζει να διεκδικεί για τα τουριστικά γραφεία - Τέσσερα αιτήματα

 69. 08/01 13:41

  Έρευνα: Πιο ευτυχισμένοι όσοι ταξιδεύουν συχνά

 70. 08/01 12:26

  ΥΠΑ: 7ήμερη καραντίνα στους επιβάτες εξωτερικού μέχρι τις 21 Ιανουαρίου- επέκταση οδηγιών

 71. 08/01 12:24

  Τουρισμός | Ποιες είναι οι επιθυμίες των ταξιδιωτών για το 2021 - Πώς διαμορφώνονται οι νέες τάσεις

 72. 07/01 13:36

  Απεβίωσε σε ηλικία 79 ετών ο δημιουργός του all inclusive

 73. 07/01 13:06

  Πρόγραμμα επιδότησης για τα δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 74. 07/01 12:03

  Μειωμένες επιλογές & ακριβότερα ταξίδια το 2021 - Ελλάδα & Τουρκία μονοπωλούν τις κρατήσεις

 75. 06/01 14:43

  Ποιο μέρος της γης δεν άγγιξε ποτέ ο κορωνοϊός

 76. 05/01 14:38

  Ο έντονος ανταγωνισμός φέτος θα οδηγήσει σε προσφορές

 77. 05/01 13:12

  TUI: Κανονική η σεζόν αυτό το καλοκαίρι, όμως το 2021 θα είναι μια μεταβατική χρονιά

 78. 05/01 09:32

  Σηματοδότηση: Η καθαριότητα των ξενοδοχείων γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας

 79. 05/01 09:00

  TUI | «Συγνώμη» F. Joussen από τα τουριστικά γραφεία και τους ταξιδιώτες

 80. 04/01 15:21

  ΙΑΤΑ: Τι αλλάζει στις πτήσεις μεταξύ Ην. Βασιλείου – ΕΕ μετά το Brexit

 81. 04/01 11:49

  Οι μισοί Βρετανοί θεωρούν τις διακοπές του 2021 τις σημαντικότερες στη ζωή τους – Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα

 82. 04/01 09:10

  ΕΛΣΤΑΤ: Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικών Δικτύωσης, όπως Facebook, Twitter, Instagram για στατιστικές έρευνες

 83. 02/01 09:06

  Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: 500.000 ευρώ για τον εορτασμό των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση

 84. 31/12 10:21

  Το Ηνωμένο Βασίλειο θα βγει από την κρίση την άνοιξη, λέει ο υπουργός Υγείας

 85. 31/12 09:30

  ΕΛΣΤΑΤ-2021: Κατάρτιση Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού και στατιστικών βραχυχρόνιας διαμονής

 86. 30/12 15:31

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου από 1η Ιανουαρίου 2021- Και για τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ.

 87. 30/12 14:53

  200 εκ. ευρώ σε 6.683 επιχειρήσεις διασφαλίζουν 24.500 θέσεις εργασίας στην Κ.Μακεδονία

 88. 30/12 14:13

  Ψηφιακό Οδυσσειακό Κέντρο στην Ιθάκη- Η Οδύσσεια μέσα από τρισδιάστατες απεικονίσεις

 89. 30/12 10:43

  jet2: Η έντονη ζήτηση για Ελλάδα οδήγησε σε 135 νέες πτήσεις προς 7 νησιά το καλοκαίρι

 90. 30/12 09:05

  Έρχεται η Τουριστική Εβδομάδα στα σχολεία

 91. 30/12 08:30

  Οι πρωτοπόρες αποφάσεις της Grecotel και τα μυστικά για ένα καλύτερο μέλλον του τουρισμού μετά την πανδημία

 92. 29/12 14:22

  7 τεχνολογικές τάσεις που θα επικρατήσουν στην παγκόσμια εστίαση το 2021

 93. 29/12 12:56

  Alpha Bank | Τουρισμός: Εφικτός ο στόχος για 50-60% των αφίξεων και εσόδων του 2019 το 2021

 94. 29/12 11:39

  Κρήτη: Η κυκλική οικονομία στον τουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος INCIRCLE

 95. 28/12 12:24

  Αγωνία επιβίωσης για τα τουριστικά γραφεία - Ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης για υγιή επανεκκίνηση

 96. 28/12 11:42

  Ανοιχτό το ενδεχόμενο να χαριστεί το 50% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής

 97. 27/12 09:05

  Δήμος Ωραιοκάστρου: Tουριστική διαδρομή με βάση την ιστορική περίοδο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου

 98. 25/12 15:32

  Γιατί γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου

 99. 25/12 14:37

  Η Χριστουγεννιάτικη Αθήνα «ταξιδεύει» στον κόσμο

 100. 23/12 12:36

  Αμερικανικός τουρισμός: 2 στους 3 προγραμματίζουν ταξίδι μετά το α' εξάμηνο το 2021