O όμιλος Mitsis Hotels συνεργάζεται με τo WWF Ελλάς για τις πρωτοβουλίες Hotel Kitchen και Adopt A Beach

O όμιλος Mitsis Hotels συνεργάζεται με τo WWF Ελλάς για τις πρωτοβουλίες Hotel Kitchen και Adopt A Beach

Στο‌ ‌πλαίσιο‌ ‌της‌ ‌υπεύθυνης‌ ‌λειτουργίας‌ ‌του,‌ ‌ο‌ ‌Όμιλος‌ ‌MITSIS‌ ‌HOTELS‌ ‌συνεργάζεται‌ ‌με‌ ‌τo‌ ‌WWF‌ ‌Ελλάς‌ ‌για‌ ‌τις‌ ‌πρωτοβουλίες‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌και‌ ‌‘Adopt‌ ‌A‌ ‌Beach. ‌Τα‌ ‌δύο‌ ‌προγράμματα‌ ‌προστίθενται‌ ‌σε‌ ‌μία‌ ‌‌σειρά‌ ‌οικολογικών‌ ‌δράσεων‌ ‌του‌ ‌Ομίλου‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌προστασία‌ ‌του‌ ‌φυσικού‌ ‌περιβάλλοντος.‌ ‌

Το‌ ‌καινοτόμο‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌στοχεύει‌ ‌στην‌ ‌‌ελάττωση‌ ‌της‌ ‌σπατάλης‌ ‌τροφίμων‌ ‌για‌ ‌τη‌ ‌μείωση‌ ‌του‌ ‌περιβαλλοντικού‌ ‌αποτυπώματος‌ ‌των‌ ‌17‌ ‌ξενοδοχειακών‌ ‌μονάδων‌ ‌του‌ ‌Ομίλου.‌ ‌Το‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌περιλαμβάνει‌ ‌τη‌ ‌συγκρότηση‌ ‌ομάδων‌ ‌εργασίας‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌‌ανάπτυξη‌ ‌στρατηγικής‌,‌ ‌την‌ ‌‌εκπαίδευση‌ ‌των‌ ‌υπαλλήλων‌ ‌ώστε‌ ‌να‌ ‌συμβάλλουν‌ ‌ενεργά‌ ‌στην‌ ‌πρόληψη‌ ‌και‌ ‌μείωση‌ ‌των‌ ‌απορριμμάτων‌ ‌τροφίμων,‌ ‌τη‌ ‌‌συνεργασία‌ ‌με‌ ‌τοπικούς‌ ‌φορείς‌,‌ ‌την‌ ‌ένταξη‌ ‌‌προγραμμάτων‌ ‌δωρεάς‌ ‌τροφίμων‌ ‌και‌ ‌την‌ ‌‌εφαρμογή‌ ‌συστημάτων‌ ‌διαλογής‌ ‌και‌ ‌μέτρησης‌‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌αξιολόγηση‌ ‌της‌ ‌αποτελεσματικότητας‌ ‌των‌ ‌ενεργειών.‌ ‌

Παράλληλα,‌ ‌το‌ ‌εθελοντικό‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌‘Adopt‌ ‌A‌ ‌Beach’‌ ‌στοχεύει‌ ‌στην‌ ‌‌ευαισθητοποίηση‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌κατάργηση‌ ‌του‌ ‌πλαστικού‌ ‌μίας‌ ‌χρήσης,‌ ‌την‌ ‌‌παρακολούθηση‌ ‌της‌ ‌παράκτιας‌ ‌ρύπανσης‌ ‌και‌ ‌τη‌ ‌δημιουργία‌ ‌μίας‌ ‌εύχρηστης‌ ‌‌ανοιχτής‌ ‌βάσης‌ ‌δεδομένων‌.‌ ‌Η‌ ‌απόκτηση‌ ‌γνώσεων‌ ‌σχετικά‌ ‌με‌ ‌τον‌ ‌όγκο,‌ ‌τη‌ ‌σύνθεση,‌ ‌την‌ ‌προέλευση‌ ‌και‌ ‌την‌ ‌εποχικότητα‌ ‌των‌ ‌θαλάσσιων‌ ‌απορριμμάτων‌ ‌συνιστά‌ ‌απαραίτητη‌ ‌προϋπόθεση‌ ‌για‌ ‌τη‌ ‌βελτίωση‌ ‌των‌ ‌περιβαλλοντικών‌ ‌επιδόσεων.‌ ‌Προς‌ ‌αυτή‌ ‌την‌ ‌κατεύθυνση,‌ ‌ο‌ ‌Όμιλος‌ ‌Mitsis‌ ‌Hotels‌ ‌σχηματίζει‌ ‌ειδικές‌ ‌ομάδες‌ ‌υπεύθυνες‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌εντατική‌ ‌παρακολούθηση,‌ ‌την‌ ‌καταγραφή‌ ‌και‌ ‌τον‌ ‌καθαρισμό‌ ‌των‌ ‌‌9‌ ‌βραβευμένων‌ ‌με‌ ‌Γαλάζια‌ ‌Σημαία‌ ‌παραλιών‌ ‌του‌ ‌Ομίλου‌ ‌στην‌ ‌Κρήτη,‌ ‌τα‌ ‌Καμένα‌ ‌Βούρλα,‌ ‌την‌ ‌Κω‌ ‌και‌ ‌τη‌ ‌Ρόδο.‌ ‌

«Με‌ ‌προορισμό‌ ‌μας‌ ‌τη‌ ‌‌Βιώσιμη‌ ‌Φιλοξενία‌,‌ ‌συνεργαζόμαστε‌ ‌με‌ ‌μη‌ ‌κερδοσκοπικούς‌ ‌φορείς‌ ‌που‌ ‌προωθούν‌ ‌καινοτόμες‌ ‌πρακτικές‌ ‌περιβαλλοντικής‌ ‌διαχείρισης‌ ‌και‌ ‌προάγουν‌ ‌την‌ ‌αειφορία‌ ‌στον‌ ‌ξενοδοχειακό‌ ‌και‌ ‌τουριστικό‌ ‌κλάδο.‌ ‌Με‌ ‌την‌ ‌ένταξη‌ ‌μας‌ ‌στα‌ ‌προγράμματα‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌και‌ ‌‘Adopt‌ ‌a‌ ‌Beach’,‌ ‌φιλοδοξούμε‌ ‌να‌ ‌εμπλουτίσουμε‌ ‌το‌ ‌περιβαλλοντικό‌ ‌μας‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌με‌ ‌τίτλο‌ ‌‘LIFE’,‌ ‌που‌ ‌στοχεύει‌ ‌στη‌ ‌μείωση‌ ‌του‌ ‌οικολογικού‌ ‌μας‌ ‌αποτυπώματος,‌ ‌στην‌ ‌προστασία‌ ‌και‌ ‌ανάδειξη‌ ‌της‌ ‌βιοποικιλότητας‌ ‌στους‌ ‌5‌ ‌προορισμούς‌ ‌μας‌ ‌και‌ ‌στην‌ ‌προώθηση‌ ‌της‌ ‌οικολογικής‌ ‌συνείδησή‌ ‌μας‌ ‌στους‌ ‌3.500‌ ‌υπαλλήλους‌ ‌και‌ ‌350.000‌ ‌επισκέπτες‌ ‌μας‌ ‌ετησίως.‌ ‌Παρέχουμε‌ ‌υπηρεσίες‌ ‌υψηλής‌ ‌ποιότητας,‌ ‌παραμένοντας‌ ‌πιστοί‌ ‌στην‌ ‌κοινωνική‌ ‌μας‌ ‌ευθύνη‌ ‌και‌ ‌διασφαλίζοντας‌ ‌ήθος‌ ‌και‌ ‌διαφάνεια‌ ‌σε‌ ‌όλες‌ ‌μας‌ ‌τις‌ ‌λειτουργίες.‌ ‌Η‌ ‌βιωσιμότητα‌ ‌είναι‌ ‌μοχλός‌ ‌ανάπτυξης‌ ‌και‌ ‌βασικό‌ ‌κριτήριο‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌ανταγωνιστικότητά‌ ‌μας»,‌ ‌δηλώνει‌ ‌ο‌ ‌Σταύρος‌ ‌Μήτσης,‌ ‌Διευθύνων‌ ‌Σύμβουλος‌ ‌του‌ ‌Ομίλου.‌ ‌

Τέλος, ο Όμιλος αναμένεται να δημοσιεύσει τη δεύτερη έκδοση του Ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού για το 2020, που περιέχει το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικών πρακτικών του, σε μια χρονική περίοδο όπου η στροφή του τουρισμού από την ποσότητα στην ποιότητα και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αναδεικνύονται πιο επίκαιρες από ποτέ.

Όμιλος Mitsis Hotels

Ως η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 45 χρόνια, χαράζοντας τη δική του πορεία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Με 17 ξενοδοχεία στο δυναμικό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να αποτελεί τον πρώτο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα στις προτιμήσεις των επισκεπτών του, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές τοποθεσίες, άψογες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα επιλογών και πλούσιες εμπειρίες στους πελάτες του. Ανταποκρινόμενος με ευελιξία στις ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενεών, ο Όμιλος αξιοποιεί στο έπακρο την οικογενειακή φροντίδα και την αυθεντική ελληνική του ταυτότητα για να πραγματοποιεί το όραμά του: Να μεταμορφώνει κάθε επισκέπτη σε επίτιμο φιλοξενούμενο.

WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς είναι ανεξάρτητη εθνική μη κυβερνητική οργάνωση, ενεργό μέλος του παγκόσμιου δικτύου του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων και τη μείωση της ρύπανσης και της σπατάλης στην κατανάλωση.


 ‌
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

Ερευνα
 1. 16/01 14:34

  Πρόεδρος ΡΑΕ για ενεργειακή κρίση: Πότε θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση των τιμών

 2. 16/01 13:47

  Μήπως δεν είναι «προσωρινός» ο πληθωρισμός;

 3. 16/01 13:38

  Γιατί η Aegean ανέστειλε τις πτήσεις προς και από την Βηρυτό

 4. 16/01 13:35

  Η Πολωνία μηδενίζει τον ΦΠΑ σε τρόφιμα και φυσικό αέριο

 5. 16/01 13:34

  Ουκρανία: Διαγωνισμός για την ανακατασκευή του αεροδρομίου της Πολτάβα

 6. 16/01 13:32

  Τυνησία: Απαγόρευσης της νυχτερινής κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας

 7. 16/01 13:29

  Κ.Νοτοπούλου: Ο χειμερινός τουρισμός στην «εντατική», ο υπουργός Τουρισμού «στον κόσμο του»

 8. 16/01 13:21

  Το Χ.Κ. Παρνασσού συμμετέχει στις δράσεις της Παγκόσμιας Ημέρας Χιονιού την Κυριακή

 9. 16/01 13:13

  Β.Κικίλιας: Επιμήκυνση περιόδου με χειμερινό τουρισμό, city break και κρουαζιέρα

 10. 16/01 13:03

  FVW |Travel Talk: Virtual COUNTER DAYS 2022, με τη συμμετοχή προορισμών, ξενοδοχείων και κρουαζιέρας

 11. 15/01 01:33

  GlobalData: Η Google αποτελεί συνεχή απειλή για τα διαδικτυακά ταξιδιωτικά γραφεία

 12. 15/01 01:28

  Swiss Education Academy: Εκδρομές σοκολάτας και πολιτισμού στην Ελβετία

 13. 15/01 01:27

  Στη Μαδρίτη αυτήν την εβδομάδα η προσοχή της παγκόσμιας τουριστικής κοινότητας

 14. 15/01 00:51

  Νέος Αναπτυξιακός Νόμος | Ο εναλλακτικός τουρισμός στο επίκεντρο - ποιες επενδύσεις ενισχύονται

 15. 14/01 21:25

  ΥΠΑ: Περιστατικό με αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Μήλου

 16. 14/01 16:34

  HolidayCheck Special Award 2022: Ποια ελληνικά ξενοδοχεία επιλέγουν οι περισσότεροι Γερμανοί

 17. 14/01 15:47

  Γερμανία | FUR: Ιστορικό ρεκόρ ζήτησης για διακοπές το 2022 – Ανάκαμψη χωρίς εμπόδια το 2023

 18. 14/01 14:55

  Ισπανικός τουρισμός: Περιμένουν φέτος ανάκαμψη στο 88% των επιδόσεων του 2019

 19. 14/01 13:36

  Skyscanner | Έρευνα: "Δίψα" για διακοπές το 2022 - Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις κρατήσεις

 20. 14/01 12:50

  Β. Κικίλιας: Αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης της χώρας ο τουρισμός το 2022

 21. 14/01 12:10

  ΗΠΑ: Σε εθελοντικό σύστημα εφαρμογής πρωτοκόλλων COVID οι κρουαζιέρες

 22. 14/01 11:19

  trivago | 9 αποδοτικοί κανόνες για ξενοδοχεία και καταλύματα ώστε να χτίσουν την επωνυμία & online παρουσία τους

 23. 14/01 10:31

  Έκλεισε ο φάκελος της πτώχευσης του Thomas Cook, χωρίς ευθύνες για τον Peter Fankhauser

 24. 14/01 10:18

  Συνάντηση ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων της Κρήτης και της Δωδεκανήσου με τον υφυπουργό Μεταφορών

 25. 14/01 10:08

  Ισπανία: Στο εξής κορωνοϊός όπως γρίπη

 26. 14/01 09:44

  Επιπλέον μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (και στον τουρισμό) για τον Ιανουάριο του 2022

 27. 14/01 09:39

  Αλλαγή χρήσης ενοικιαζόμενων δωματίων και κατοικίας σε ξενοδοχεία στη Ζάκυνθο και στην Κρήτη

 28. 14/01 09:36

  Επιχορηγήσεις σε 2 ξενοδοχεία σε Βόλο και Χερσόνησο Ηρακλείου

 29. 14/01 09:33

  Έρευνα | Τι θέλουν να γνωρίζουν οι επαγγελματίες ταξιδιώτες εν μέσω πανδημίας

 30. 14/01 09:31

  Marriott: Νέα υπηρεσία ταξιδιωτικής ασφάλισης με απευθείας κρατήσεις

 31. 14/01 09:29

  Υπό νέα πίεση ο ισπανικός τουριστικός τομέας λόγω Όμικρον

 32. 13/01 16:07

  TasteAtlas: Η Ελλάδα δεύτερη καλύτερη χώρα στον κόσμο για την κουζίνα της- ποια πιάτα και προϊόντα ξεχωρίζουν

 33. 13/01 14:45

  Visit Greece app: 1,7 εκατομμύρια νέοι χρήστες και 400.000 "stories" εντός του 2021

 34. 13/01 14:22

  Ανοίγει το χιονοδρομικό κέντρο Πηλίου

 35. 13/01 14:14

  Αθλητικός τουρισμός | Ταξίδια για τους φανατικούς του ποδοσφαίρου από τον Ερικ Καντονά

 36. 13/01 14:07

  Κικίλιας: Συμφωνία με το Apollo για την ενίσχυση του αθλητικού Τουρισμού – 500.000 επισκέπτες το 2022 στην Ελλάδα

 37. 13/01 13:55

  Οδηγίες της ΑΑΔΕ προς ξενοδόχους για την εφαρμογή myDATA/timologio

 38. 13/01 13:44

  TUI: Συνεργασία με την Mobi Systems για πιο αποτελεσματικές μεταφορές των ταξιδιωτών στους προορισμούς

 39. 13/01 13:26

  Ο Δημήτρης Μπιάγκης Τομεάρχης Τουρισμού και Ναυτιλίας του ΚΙΝΑΛ

 40. 13/01 13:15

  “Mobile is the king” | 3,8 τρισ. ώρες στο κινητό τους αφιέρωσαν οι χρήστες το 2021

 41. 13/01 13:07

  Επιστολή Air France προς τους επιβάτες: Συνεισφέρετε στο βιώσιμο καύσιμο για ένα πιο βιώσιμο ταξίδι

 42. 13/01 13:06

  Πράσινο φως για 2 πολυτελή ξενοδοχεία σε Σαντορίνη και Καβάλα

 43. 13/01 13:05

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Φλώρινα και Ζάκυνθο

 44. 13/01 13:03

  Cornell: Πώς το ψηφιακό μάρκετινγκ οδηγεί τα εστιατόρια στην επιτυχία

 45. 13/01 12:56

  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Πρόγραμμα εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις ύψους 529.000 ευρώ

 46. 13/01 12:41

  ΙΑΤΑ | Υπερβολική η αντίδραση των κυβερνήσεων κατά της Όμικρον

 47. 13/01 12:09

  DW | Πέπλο σιωπής για την προέλευση του κορωνοϊού

 48. 13/01 11:51

  W Costa Navarino | Το πρώτο ξενοδοχείο W στην Ελλάδα ανοίγει το καλοκαίρι - Συνεργασία ΤΕΜΕΣ - Marriott

 49. 13/01 11:34

  Τουρισμός | HolidayCheck: Η Τουρκία κορυφαία επιλογή διακοπών των Γερμανών το 2022

 50. 13/01 10:16

  Τουρισμός | Το 34% των Αμερικανών αισθάνεται άνετα όταν ταξιδεύει, παρά την έξαρση της πανδημίας

 51. 12/01 15:18

  Ryanair: Αν η Lufthansa δεν θέλει πτήσεις-φαντάσματα ας πουλήσει τις θέσεις σε χαμηλούς ναύλους

 52. 12/01 15:05

  Η Ελλάδα θα βγει κερδισμένη στον τουριστικό τομέα από την κρίση της πανδημίας

 53. 12/01 14:48

  Ηandelsblatt | Η Ελλάδα, παράδεισος για Γερμανούς συνταξιούχους

 54. 12/01 14:47

  Η HORECA έρχεται σε 30 ημέρες, δυνατή, πλήρης και με ασφάλεια!

 55. 12/01 13:45

  TUI: Οι Βρετανοί επιθυμούν περισσότερο ήλιο, διακοπές και ύπνο - Τα 30 πράγματα που τους λείπουν περισσότερο

 56. 12/01 13:15

  Travel Counsellors: Η Ελλάδα στις κορυφαίες επιλογές των Βρετανών για διακοπές το καλοκαίρι

 57. 12/01 12:56

  Ε.Ξ. Θεσσαλονίκης | Άμεσα μέτρα στήριξης των θέσεων εργασίας στα ξενοδοχεία της πόλης

 58. 12/01 12:40

  Ένωση Τουριστικών Καταλυμάτων Χανίων | Να σταματήσει επιτέλους ο αποκλεισμός των δωματίων από τις κρατικές ενισχύσεις

 59. 12/01 12:23

  Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους νέους κανόνες στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για ταξίδια στην ΕΕ

 60. 12/01 12:23

  Έκπτωση έως 50% σε κρουαζιέρες της Celestyal Cruises

 61. 12/01 12:22

  Finnair: Αύξηση 550% στο επιβατικό κοινό τον Δεκέμβριο του 2021

 62. 12/01 12:19

  Priceless Planet Coalition: Συνεργασία Preferred Hotel Group και Mastercard για τη διατήρηση των δασών

 63. 12/01 12:18

  Αποφάσεις για ξενοδοχεία σε Βόλο και Πανόραμα Θεσσαλονίκης

 64. 12/01 12:17

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Χανιά και Σαντορίνη

 65. 12/01 11:08

  Έρευνα TripAdvisor - Ipsos | Πιο ακριβά ταξίδια, οργανωμένα τουρ και νέες εμπειρίες θέλουν οι ταξιδιώτες το 2022 και μετά

 66. 12/01 09:59

  Τουρισμός: Η Κύπρος ανοίγει τα σύνορα στους Ρώσους με εμβόλιο Sputnik Light

 67. 12/01 09:45

  Ε.Ε. | Βραβείο για τις «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της Ένταξης και της Διαφορετικότητας»

 68. 11/01 22:00

  Τα "Rooms to let"  θέλουν και... "Planet to let"

 69. 11/01 16:21

  Παραμένει η λαμπερή ατμόσφαιρα στο Experience Park του Ελληνικού

 70. 11/01 15:05

  Με εισιτήριο 5 ευρώ η είσοδος των τουριστών στη Βενετία

 71. 11/01 14:46

  ForwardKeys: 4 λόγοι για να είμαστε αισιόδοξοι για τον τουρισμό το 2022

 72. 11/01 14:28

  Ρεκόρ αφίξεων ιδιωτικών jets στο Αεροδρόμιο της Πάρου

 73. 11/01 13:32

  Επιτακτική ανάγκη για μέτρα στήριξης στον κλάδο των τουριστικών γραφείων - Τα αναγκαία 8 μέτρα

 74. 11/01 13:16

  Telegraph: Ο απόλυτος οδηγός διακοπών για το 2022 – Ποιο ελληνικό νησί είναι στους καυτούς προορισμούς

 75. 11/01 13:08

  Ριζική ανακατασκευή του Hilton Αθήνας | Κλείνει στις 31 Ιανουαρίου - τι προβλέπεται για τους εργαζόμενους

 76. 11/01 12:56

  Πώς θα αναγνωρίσω τα fake news;

 77. 11/01 12:51

  Αποδόθηκε το θραύσμα Fagan του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης από το Μουσείο Antonino Salinas

 78. 11/01 12:06

  Έρευνα Booking: Πού να πάτε διακοπές το 2022 σύμφωνα με το κινέζικο ωροσκόπιο

 79. 11/01 12:05

  Yπουργείο Τουρισμού: Διαγωνισμός 1 εκατ. για την υποστήριξη των έργων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης

 80. 11/01 12:04

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Πάρο και Σκιάθο

 81. 11/01 12:03

  Επιχορηγήσεις για δύο νέα ξενοδοχεία σε Χανιά και Κω

 82. 11/01 12:02

  Χρονιά υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων

 83. 11/01 11:43

  Οι Σκανδιναβοί επιλέγουν την  Αμοργό, το «κόσμημα των Κυκλάδων» 

 84. 11/01 11:35

  Κ.Νοτοπούλου | "Ο χειμερινός τουρισμός εκπέμπει S.O.S αλλά η κυβέρνηση πανηγυρίζει!"

 85. 11/01 11:08

  Το "στοίχημα" του τουρισμού

 86. 11/01 11:05

  Η Αθήνα και η Αττική έχουν τεράστιες δυνατότητες βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης

 87. 11/01 10:15

  Ποιες αλλαγές στο προφίλ των τουριστών της Δυτικής Κρήτης έφερε η πανδημία (έρευνα- διαγράμματα)

 88. 10/01 20:21

  Κικίλιας: Επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την κρουαζιέρα - επανέναρξη των ημερόπλοιων με την Τουρκία

 89. 10/01 15:56

  Ευνοϊκή για τα ταξίδια των Βρετανών η ισοτιμία στερλίνας - ευρώ

 90. 10/01 15:45

  Lufthansa: 18.000 "άδειες" πτήσεις αυτό το χειμώνα για να διατηρηθούν τα δρομολόγια

 91. 10/01 14:23

  International SOS: Πώς θα μπορούμε να ταξιδεύουμε με ασφάλεια το 2022

 92. 10/01 13:44

  Royal Caribbean: Νέες κρουαζιέρες στην Αθήνα και τα ελληνικά νησιά το 2023

 93. 10/01 13:24

  Αυτές ήταν οι δημοφιλέστερες ταξιδιωτικές εφαρμογές παγκοσμίως το 2021

 94. 10/01 12:55

  ΠΟΥ: Ορατό το τέλος της πανδημίας;

 95. 10/01 12:34

  Προκήρυξη ΑΣΕΠ για την πλήρωση 29 θέσεων στο Υπουργείο Τουρισμού

 96. 10/01 12:33

  Luxury Travel Expert: Αυτά είναι τα 5 καλύτερα νέα πολυτελή ξενοδοχεία που άνοιξαν στην Ελλάδα το 2021

 97. 10/01 12:09

  Δήμος Καλαμάτας: Σημαντικές δράσεις για τον τουρισμό στο σχέδιο για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα

 98. 10/01 12:07

  Άδειες για νέα ξενοδοχεία σε Καλάβρυτα και Αρεόπολη

 99. 10/01 12:07

  Αίτημα για καταφύγιο τουριστικών σκαφών στην Αμμουλιανή

 100. 10/01 12:06

  Έκθεση φωτογραφίας Παραδοσιακοί Οικισμοί στον Βόλο