O όμιλος Mitsis Hotels συνεργάζεται με τo WWF Ελλάς για τις πρωτοβουλίες Hotel Kitchen και Adopt A Beach

O όμιλος Mitsis Hotels συνεργάζεται με τo WWF Ελλάς για τις πρωτοβουλίες Hotel Kitchen και Adopt A Beach

Στο‌ ‌πλαίσιο‌ ‌της‌ ‌υπεύθυνης‌ ‌λειτουργίας‌ ‌του,‌ ‌ο‌ ‌Όμιλος‌ ‌MITSIS‌ ‌HOTELS‌ ‌συνεργάζεται‌ ‌με‌ ‌τo‌ ‌WWF‌ ‌Ελλάς‌ ‌για‌ ‌τις‌ ‌πρωτοβουλίες‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌και‌ ‌‘Adopt‌ ‌A‌ ‌Beach. ‌Τα‌ ‌δύο‌ ‌προγράμματα‌ ‌προστίθενται‌ ‌σε‌ ‌μία‌ ‌‌σειρά‌ ‌οικολογικών‌ ‌δράσεων‌ ‌του‌ ‌Ομίλου‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌προστασία‌ ‌του‌ ‌φυσικού‌ ‌περιβάλλοντος.‌ ‌

Το‌ ‌καινοτόμο‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌στοχεύει‌ ‌στην‌ ‌‌ελάττωση‌ ‌της‌ ‌σπατάλης‌ ‌τροφίμων‌ ‌για‌ ‌τη‌ ‌μείωση‌ ‌του‌ ‌περιβαλλοντικού‌ ‌αποτυπώματος‌ ‌των‌ ‌17‌ ‌ξενοδοχειακών‌ ‌μονάδων‌ ‌του‌ ‌Ομίλου.‌ ‌Το‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌περιλαμβάνει‌ ‌τη‌ ‌συγκρότηση‌ ‌ομάδων‌ ‌εργασίας‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌‌ανάπτυξη‌ ‌στρατηγικής‌,‌ ‌την‌ ‌‌εκπαίδευση‌ ‌των‌ ‌υπαλλήλων‌ ‌ώστε‌ ‌να‌ ‌συμβάλλουν‌ ‌ενεργά‌ ‌στην‌ ‌πρόληψη‌ ‌και‌ ‌μείωση‌ ‌των‌ ‌απορριμμάτων‌ ‌τροφίμων,‌ ‌τη‌ ‌‌συνεργασία‌ ‌με‌ ‌τοπικούς‌ ‌φορείς‌,‌ ‌την‌ ‌ένταξη‌ ‌‌προγραμμάτων‌ ‌δωρεάς‌ ‌τροφίμων‌ ‌και‌ ‌την‌ ‌‌εφαρμογή‌ ‌συστημάτων‌ ‌διαλογής‌ ‌και‌ ‌μέτρησης‌‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌αξιολόγηση‌ ‌της‌ ‌αποτελεσματικότητας‌ ‌των‌ ‌ενεργειών.‌ ‌

Παράλληλα,‌ ‌το‌ ‌εθελοντικό‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌‘Adopt‌ ‌A‌ ‌Beach’‌ ‌στοχεύει‌ ‌στην‌ ‌‌ευαισθητοποίηση‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌κατάργηση‌ ‌του‌ ‌πλαστικού‌ ‌μίας‌ ‌χρήσης,‌ ‌την‌ ‌‌παρακολούθηση‌ ‌της‌ ‌παράκτιας‌ ‌ρύπανσης‌ ‌και‌ ‌τη‌ ‌δημιουργία‌ ‌μίας‌ ‌εύχρηστης‌ ‌‌ανοιχτής‌ ‌βάσης‌ ‌δεδομένων‌.‌ ‌Η‌ ‌απόκτηση‌ ‌γνώσεων‌ ‌σχετικά‌ ‌με‌ ‌τον‌ ‌όγκο,‌ ‌τη‌ ‌σύνθεση,‌ ‌την‌ ‌προέλευση‌ ‌και‌ ‌την‌ ‌εποχικότητα‌ ‌των‌ ‌θαλάσσιων‌ ‌απορριμμάτων‌ ‌συνιστά‌ ‌απαραίτητη‌ ‌προϋπόθεση‌ ‌για‌ ‌τη‌ ‌βελτίωση‌ ‌των‌ ‌περιβαλλοντικών‌ ‌επιδόσεων.‌ ‌Προς‌ ‌αυτή‌ ‌την‌ ‌κατεύθυνση,‌ ‌ο‌ ‌Όμιλος‌ ‌Mitsis‌ ‌Hotels‌ ‌σχηματίζει‌ ‌ειδικές‌ ‌ομάδες‌ ‌υπεύθυνες‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌εντατική‌ ‌παρακολούθηση,‌ ‌την‌ ‌καταγραφή‌ ‌και‌ ‌τον‌ ‌καθαρισμό‌ ‌των‌ ‌‌9‌ ‌βραβευμένων‌ ‌με‌ ‌Γαλάζια‌ ‌Σημαία‌ ‌παραλιών‌ ‌του‌ ‌Ομίλου‌ ‌στην‌ ‌Κρήτη,‌ ‌τα‌ ‌Καμένα‌ ‌Βούρλα,‌ ‌την‌ ‌Κω‌ ‌και‌ ‌τη‌ ‌Ρόδο.‌ ‌

«Με‌ ‌προορισμό‌ ‌μας‌ ‌τη‌ ‌‌Βιώσιμη‌ ‌Φιλοξενία‌,‌ ‌συνεργαζόμαστε‌ ‌με‌ ‌μη‌ ‌κερδοσκοπικούς‌ ‌φορείς‌ ‌που‌ ‌προωθούν‌ ‌καινοτόμες‌ ‌πρακτικές‌ ‌περιβαλλοντικής‌ ‌διαχείρισης‌ ‌και‌ ‌προάγουν‌ ‌την‌ ‌αειφορία‌ ‌στον‌ ‌ξενοδοχειακό‌ ‌και‌ ‌τουριστικό‌ ‌κλάδο.‌ ‌Με‌ ‌την‌ ‌ένταξη‌ ‌μας‌ ‌στα‌ ‌προγράμματα‌ ‌‘Hotel‌ ‌Kitchen’‌ ‌και‌ ‌‘Adopt‌ ‌a‌ ‌Beach’,‌ ‌φιλοδοξούμε‌ ‌να‌ ‌εμπλουτίσουμε‌ ‌το‌ ‌περιβαλλοντικό‌ ‌μας‌ ‌πρόγραμμα‌ ‌με‌ ‌τίτλο‌ ‌‘LIFE’,‌ ‌που‌ ‌στοχεύει‌ ‌στη‌ ‌μείωση‌ ‌του‌ ‌οικολογικού‌ ‌μας‌ ‌αποτυπώματος,‌ ‌στην‌ ‌προστασία‌ ‌και‌ ‌ανάδειξη‌ ‌της‌ ‌βιοποικιλότητας‌ ‌στους‌ ‌5‌ ‌προορισμούς‌ ‌μας‌ ‌και‌ ‌στην‌ ‌προώθηση‌ ‌της‌ ‌οικολογικής‌ ‌συνείδησή‌ ‌μας‌ ‌στους‌ ‌3.500‌ ‌υπαλλήλους‌ ‌και‌ ‌350.000‌ ‌επισκέπτες‌ ‌μας‌ ‌ετησίως.‌ ‌Παρέχουμε‌ ‌υπηρεσίες‌ ‌υψηλής‌ ‌ποιότητας,‌ ‌παραμένοντας‌ ‌πιστοί‌ ‌στην‌ ‌κοινωνική‌ ‌μας‌ ‌ευθύνη‌ ‌και‌ ‌διασφαλίζοντας‌ ‌ήθος‌ ‌και‌ ‌διαφάνεια‌ ‌σε‌ ‌όλες‌ ‌μας‌ ‌τις‌ ‌λειτουργίες.‌ ‌Η‌ ‌βιωσιμότητα‌ ‌είναι‌ ‌μοχλός‌ ‌ανάπτυξης‌ ‌και‌ ‌βασικό‌ ‌κριτήριο‌ ‌για‌ ‌την‌ ‌ανταγωνιστικότητά‌ ‌μας»,‌ ‌δηλώνει‌ ‌ο‌ ‌Σταύρος‌ ‌Μήτσης,‌ ‌Διευθύνων‌ ‌Σύμβουλος‌ ‌του‌ ‌Ομίλου.‌ ‌

Τέλος, ο Όμιλος αναμένεται να δημοσιεύσει τη δεύτερη έκδοση του Ετήσιου Κοινωνικού Απολογισμού για το 2020, που περιέχει το σύνολο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Περιβαλλοντικών πρακτικών του, σε μια χρονική περίοδο όπου η στροφή του τουρισμού από την ποσότητα στην ποιότητα και η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αναδεικνύονται πιο επίκαιρες από ποτέ.

Όμιλος Mitsis Hotels

Ως η μεγαλύτερη ιδιόκτητη ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ο Όμιλος Mitsis Hotels πρωτοπορεί στον τουρισμό εδώ και 45 χρόνια, χαράζοντας τη δική του πορεία στην τουριστική βιομηχανία της χώρας. Με 17 ξενοδοχεία στο δυναμικό του στους ομορφότερους προορισμούς της χώρας, στην Αθήνα, τα Καμένα Βούρλα, την Κρήτη, την Κω και τη Ρόδο, ο Όμιλος φιλοδοξεί να αποτελεί τον πρώτο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα στις προτιμήσεις των επισκεπτών του, προσφέροντας εξαιρετικές υπηρεσίες, μοναδικές τοποθεσίες, άψογες εγκαταστάσεις, εκλεπτυσμένη γαστρονομία, ένα ευρύ φάσμα επιλογών και πλούσιες εμπειρίες στους πελάτες του. Ανταποκρινόμενος με ευελιξία στις ανάγκες των πελατών και στη νοοτροπία των νέων γενεών, ο Όμιλος αξιοποιεί στο έπακρο την οικογενειακή φροντίδα και την αυθεντική ελληνική του ταυτότητα για να πραγματοποιεί το όραμά του: Να μεταμορφώνει κάθε επισκέπτη σε επίτιμο φιλοξενούμενο.

WWF Ελλάς

Το WWF Ελλάς είναι ανεξάρτητη εθνική μη κυβερνητική οργάνωση, ενεργό μέλος του παγκόσμιου δικτύου του WWF για την προστασία του περιβάλλοντος. Η αποστολή του WWF είναι να σταματήσει την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα μέλλον στο οποίο οι άνθρωποι θα ζουν σε αρμονία με τη φύση, μέσα από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του πλανήτη, τη βιώσιμη χρήση ανανεώσιμων φυσικών πόρων και τη μείωση της ρύπανσης και της σπατάλης στην κατανάλωση.


 ‌
 

Facebook Twitter Linkedin

( 0 )

Συνολικά: | Εμφάνιση:

COVID-19
 1. 21/09 16:38

  ΚΙΝΑΛ: Ερώτηση στη Βουλή για να ενταχθούν στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ οι μη εποχικά εργαζόμενοι στα τουριστικά λεωφορεία

 2. 21/09 16:35

  ΟΑΕΔ: Αιτήσεις για 1.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω σε Αττική και Ν. Αιγαίο

 3. 21/09 16:24

  Σύγχυση για το αν θα μπορούν να ταξιδεύουν στις ΗΠΑ τα ανεμβολίαστα παιδιά

 4. 21/09 13:58

  Θετικός ο απολογισμός των αφίξεων στην Πάρο

 5. 21/09 13:03

  Οι πωλήσεις EVs στην Ευρώπη θα ξεπεράσουν αυτές των συμβατικών έως το 2028

 6. 21/09 13:03

  Βασίλης Κικίλιας: Η αύξηση του τουρισμού ώθησε στην αναθεώρηση των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία

 7. 21/09 12:48

  Η Θεσσαλονίκη προβάλλεται στο περιοδικό της UNESCO 

 8. 21/09 12:46

  Fam trip ΕΟΤ: Προβολή της Κρήτης σε Γερμανούς επαγγελματίες του τουρισμού

 9. 21/09 12:45

  Έως 700% επάνω οι αναζητήσεις για διακοπές στις ΗΠΑ μετά την άρση των περιορισμών

 10. 21/09 12:37

  ΗΠΑ: Τέλος στην απαγόρευση των ταξιδιών από την Ευρώπη για τους πλήρως εμβολιασμένους

 11. 21/09 12:08

  Άδειες για τουριστικές κατοικίες και ενοικιαζόμενα δωμάτια σε Κρήτη, Λευκάδα και Αμφιλοχία

 12. 21/09 12:06

  Nέες δωρεές σε υγειονομικές δομές από κορυφαίες ξενοδοχειακές αλυσίδες

 13. 21/09 12:00

  Επανάχρηση Μεγάρου Κοθρή ως δημοτική Πινακοθήκη

 14. 21/09 11:59

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία στο Ηράκλειο Κρήτης

 15. 21/09 11:58

  Άδειες για επεκτάσεις ξενοδοχείων σε Χανιά και Ανατολική Μάνη

 16. 21/09 10:39

  Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου οι τουρίστες στην Κρήτη | Ν.Χαλκιαδάκης: 2,5 δισ. οι εισπράξεις φέτος στη Μεγαλόνησο

 17. 21/09 10:23

  Συνάντηση Κικίλια - Μπένου για το σχέδιο ανασυγκρότησης της Β.Εύβοιας

 18. 20/09 16:02

  Επίσκεψη της Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Βίκυς Λοΐζου στη Ρόδο και στη Σύμη

 19. 20/09 15:54

  SiteMinder: Οι μισοί Βρετανοί θέλουν να ταξιδέψουν το ίδιο ή περισσότερο το 2022 σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας

 20. 20/09 15:48

  Η νέα καμπάνια της Louis Vuitton προβάλλει τη Μήλο σε όλο τον κόσμο

 21. 20/09 15:40

  Στη Ρόδο και Σύμη η Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής Βίκυ Λοΐζου

 22. 20/09 15:34

  ΚΙΝΑΛ: Να αρθεί άμεσα ο αποκλεισμός των εργαζομένων στον επισιτισμό – τουρισμό από το εποχικό επίδομα του ΟΑΕΔ

 23. 20/09 15:20

  Η Ε.Ξ. Μεσσηνίας στηρίζει τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας στις 100 κλιματικά ουδέτερες πόλεις

 24. 20/09 14:28

  Υφυπουργός Εσωτερικών: Η Μακεδονία - Θράκη θα μπορούσαν να είναι 12μηνος τουριστικός προορισμός

 25. 20/09 14:10

  Το 88% των επιχειρήσεων επενδύει σε τεχνολογίες virtual reality

 26. 20/09 13:40

  Telegraph: Αυτά είναι τα καλύτερα απομακρυσμένα ξενοδοχεία της Ευρώπης για το φθινόπωρο - Το ένα Ελληνικό

 27. 20/09 13:13

  Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, κερδίζουν το στοίχημα του τουρισμού και τον Σεπτέμβριο

 28. 20/09 13:05

  ΔΕΘ - Δημήτρης Φραγκάκης: Φέτος πετύχαμε τους στόχους μας αλλά οι προκλήσεις είναι μπροστά

 29. 20/09 12:43

  Ημέρες Κρητικής γαστρονομίας στο Ηράκλειο

 30. 20/09 12:07

  Βρετανία: Απότομη αύξηση των κρατήσεων μετά τις αλλαγές στους ταξιδιωτικούς κανονισμούς

 31. 20/09 12:05

  Τουρισμός | Στο 61,4% των ταξιδιωτικών εισπράξεων του 2019 ο εφετινός Ιούλιος

 32. 20/09 11:51

  Έρευνα | Το 54% των Βρετανών δεν πρόκειται να ταξιδέψει στο εξωτερικό παρά τη χαλάρωση των μέτρων

 33. 20/09 11:30

  To πιο δημοφιλές Club ιδιοκτητών αυτοκινήτων Ferrari της Ιταλίας στον Πειραιά

 34. 20/09 11:15

  Σε ανοδική πορεία η ολλανδική οικονομία

 35. 20/09 11:13

  O Δήμος Άργους – Μυκηνών στο Δίκτυο Πόλεων "Βιώσιμη Πόλη"

 36. 20/09 11:06

  Σχεδιασμός δικτύου θεματικών διαδρομών στον Δήμο Βέροιας

 37. 20/09 11:05

  Μετατροπές κτιρίων σε ξενοδοχεία στο Ηράκλειο και στη Φλώρινα

 38. 20/09 11:04

  Πληρωμές μέρους των επιχορηγήσεων για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις

 39. 20/09 11:01

  Γερμανία: Εκτός των περιοχών υψηλού κινδύνου Κύπρος και Πορτογαλία

 40. 20/09 10:40

  Ηνωμένο Βασίλειο | Μένει μόνο η κόκκινη λίστα των χωρών υψηλού κινδύνου - εκτός η Τουρκία και η Αίγυπτος

 41. 20/09 10:07

  DW | Γιατί οι Γερμανοί κουράστηκαν από τους εμβολιασμούς;

 42. 20/09 09:53

  Συνάντηση Βασίλη Κικίλια με τον Πρέσβη της Ισπανίας

 43. 19/09 11:40

  Aνερχόμενη δύναμη η Ρουμανία στις εξαγωγές κρασιού

 44. 19/09 11:15

  Επιχορηγήσεις για 2 ξενοδοχεία σε Ρέθυμνο Κρήτης και Μύρινα Λήμνου

 45. 19/09 09:45

  Ο 8ος Αχίλλειος Άθλος στα Φάρσαλα

 46. 18/09 12:38

  Επιστρέφουν στη Ρόδο οι ιππότες της

 47. 18/09 12:36

  Αποφάσεις για νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Χαλκιδική και Σύβοτα

 48. 18/09 12:34

  Ισπανία: Μηδενική ζήτηση στα «νυχτερινά ρούχα» και αύξηση πωλήσεων ρούχων από δεύτερο χέρι

 49. 17/09 16:19

  WTTC | Επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισμό μετά την πανδημία

 50. 17/09 14:24

  Κλειστός ο αρχαιολογικός χώρος της Ακρόπολης το πρωί της Κυριακής (8-10.30 π.μ.)

 51. 17/09 14:22

  Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει την Εθνική Ομάδα Τένις για την άνοδο στο World Group I του Davis Cup

 52. 17/09 14:20

  ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ: Διπλασιασμός των διανυκτερεύσεων σε δικαιούχους για την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας

 53. 17/09 14:05

  Διεθνής κατακραυγή για την τουριστική εκμετάλλευση των γαϊδουριών στη Σαντορίνη

 54. 17/09 13:30

  Emirates: Πρώτη εφαρμογή VR αεροπορικής εταιρείας στην πλατφόρμα Oculus

 55. 17/09 13:01

  Thessaloniki Helexpo Forum: Η αναπτυξιακή δυναμική του πολιτισμού και οι δυνατότητες συνεργασίας δημοσίου - ιδιωτικού τομέα

 56. 17/09 13:00

  Παράταση notam πτήσεων εξωτερικού έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2021

 57. 17/09 12:55

  +54% οι επιβάτες στα Ελληνικά αεροδρόμια το οκτάμηνο του 2021

 58. 17/09 12:44

  Google | Περιηγήσεις & δραστηριότητες: Νέο πιλοτικό σύστημα που ευνοεί τις απευθείας κρατήσεις σε ΜμΕ

 59. 17/09 12:31

  Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο: Ποιοι εξελέγησαν στις 12 εκλογικές ομάδες

 60. 17/09 12:22

  Βρετανία | Επιτροπή Μεταφορών: Τα τεστ PCR είναι άχρηστα για τους εμβολιασμένους ταξιδιώτες

 61. 17/09 11:54

  Η Χαλκιδική προβάλλεται στο Βέλγιο μέσα από δημοφιλές TV show

 62. 17/09 11:48

  Ηνωμένο Βασίλειο: Δύο λίστες χωρών στα ταξίδια, κόκκινες και πράσινες- Αναμένεται η έξοδος της Τουρκίας από το κόκκινο

 63. 17/09 11:47

  Wonder of the Seas: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο βάζει πλώρη για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη

 64. 17/09 11:45

  EasyJet: Αεροπορική σύνδεση Σκοπίων – Γενεύης

 65. 17/09 11:43

  Γαλλία: Μικρό το μερίδιο της επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων στις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες για το 2020

 66. 17/09 11:38

  O σιδηρόδρομος του μέλλοντος

 67. 17/09 11:37

  Άδειες για 2 ξενοδοχειακές επενδύσεις σε Αθήνα και Κάρπαθο

 68. 17/09 11:36

  Έγκριση σκοπιμότητας δημιουργίας καταδυτικού πάρκου στη Σαλαμίνα

 69. 17/09 10:52

  Aegean | Θετικές ταμειακές ροές το β' τρίμηνο με σημαντικό περιορισμό των ζημιών

 70. 17/09 10:21

  TUI Γερμανίας: Επιπλέον αεροπορικές θέσεις για φθινοπωρινές διακοπές στη Μεσόγειο

 71. 17/09 10:17

  Σημαντική διάκριση για την Travelotopos

 72. 16/09 19:32

  B.Κικίλιας: Εμβάθυνση της τουριστικής συνεργασίας με την Κίνα

 73. 16/09 19:15

  Ο Δρόσος Ταρναράς νέος διευθυντής στο Eressian Hotel & Hammam Spa στη Λέσβο

 74. 16/09 17:47

  Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο: O Γρηγόρης Τάσιος νέος πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού & Πολιτισμού

 75. 16/09 17:45

  FedHATTA: Νέα πρωτόκολλα στις ξεναγήσεις χωρίς... κοινοποίηση στους αρμόδιους φορείς!

 76. 16/09 17:43

  Εγκαινιάστηκε το ξενοδοχείο Athens Capital Hotel - MGallery Collection

 77. 16/09 16:09

  Thomas Cook: Εκρηκτική αύξηση των κρατήσεων για τον Οκτώβριο – Συνεχίζει να «σαρώνει» η Ελλάδα

 78. 16/09 15:38

  ETC: Εγχειρίδιο για τις πρακτικές αειφόρου τουρισμού

 79. 16/09 15:34

  Υποβολή αιτημάτων πληρωμής για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους (από 1/1 έως 31/5/21)

 80. 16/09 14:51

  Αύξηση 783% των επισκεπτών στους αρχαιολογικούς χώρους το Μάιο του 2021

 81. 16/09 14:42

  Πρωταθλητής ο κλάδος καταλυμάτων και εστίασης τον Ιούλιο στην αύξηση τζίρου

 82. 16/09 14:25

  Ολοκληρώθηκε το Διεθνές Φεστιβάλ Ευεξίας Λέσβου

 83. 16/09 13:47

  Βρετανία: Αποζημιώσεις εκατ. λιρών αναμένεται να ζητηθούν από τους ταξιδιώτες προς την ΕΕ, λόγω σύγχυσης με τα διαβατήρια

 84. 16/09 12:59

  Ο Bill Gates αποκτά μεγαλύτερο μερίδιο στη Four Seasons Hotels

 85. 16/09 12:53

  TravelSupermarket | Ζάκυνθος και Κέρκυρα στους προορισμούς "αξίας" των Βρετανών για διακοπές αυτήν την εποχή

 86. 16/09 12:42

  Το 70% των Αμερικανών ταξιδιωτών ζητεί διαβατήρια εμβολιασμού στα διεθνή ταξίδια

 87. 16/09 12:20

  Υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από κορωνοϊό στα μέλη πληρώματος πλοίων

 88. 16/09 12:07

  Βρετανία: Αυστηρότεροι κανονισμοί για τους ανεμβολίαστους ταξιδιώτες

 89. 16/09 11:58

  “The Spirit of Democracy Weekend” στην Costa Navarino

 90. 16/09 11:55

  Η μετά θάνατον πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση των υπαλλήλων σε ξενοδοχείο της Λήμνου

 91. 16/09 11:54

  Ιστορίες από τον μεσαίωνα στη Ρόδο

 92. 16/09 11:53

  Επιχορηγήσεις για 2 5άστερα ξενοδοχεία σε Κρήτη και Πάρο

 93. 16/09 11:52

  Σημαντική ανάκαμψη των ισπανικών εξαγωγών – Πρόκληση για τη συνέχεια οι αυξημένες τιμές των πρώτων υλών

 94. 16/09 11:51

  Η πρώτη μεγάλη εμπορική έκθεση παγκόσμιας απήχησης στη Γερμανία με 400.000 συμμετέχοντες και επισκέπτες

 95. 16/09 10:37

  Δικαίωση καμαριέρας για "οικειοθελή αποχώρηση" από ξενοδοχείο στον Πλατανιά

 96. 16/09 10:16

  Μεγάλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν για τις ομορφιές της Πάρου

 97. 16/09 09:52

  Η Πάτμος στους κορυφαίους Ελληνικούς προορισμούς για κρουαζιέρα σύμφωνα με το «World of Cruising»

 98. 15/09 14:22

  ΕΤΑΔ: Συνάντηση Βλαστού - Ζέρβα για την αξιοποίηση ακινήτων στη Θεσσαλονίκη

 99. 15/09 13:20

  2ο Thessaloniki Helexpo Forum - Θεσσαλονίκη: Τα μεγάλα έργα και η αναπτυξιακή προοπτική

 100. 15/09 13:18

  Boeing: Οι αερομεταφορές θα επιστρέψουν σε επίπεδα προ πανδημίας το 2024